Elektronická úřední deska – Akademický senát UJEP

Aka­de­mic­ký senát UJEP (dále jen “AS UJEP”) je v sou­la­du s § 8 záko­na č. 111/1998 Sb. v plat­ném zně­ní (dále jen “zákon”) samo­správ­ným zastu­pi­tel­ným aka­de­mic­kým orgá­nem veřej­né vyso­ké ško­ly.

Řídí se Voleb­ním řádem Aka­de­mic­ké­ho sená­tu UJEP v Ústí nad Labem a Jed­na­cím řádem Aka­de­mic­ké­ho sená­tu UJEP v Ústí nad Labem.

Aka­de­mic­ký senát UJEP je tvo­řen tře­mi aka­de­mic­ký­mi pra­cov­ní­ky a dvě­ma stu­den­ty za kaž­dou fakul­tu. Při plném sta­vu se AS UJEP sklá­dá ze 40 čle­nů.

Působ­nost Aka­de­mic­ké­ho sená­tu UJEP vyplý­vá z usta­no­ve­ní § 9 záko­na. Funkč­ní obdo­bí sou­čas­né­ho AS UJEP od 1.1.2017 do 31.12.2019.

Pozván­ky na zase­dá­ní AS UJEP, pod­kla­dy k pro­jed­ná­ní a zápi­sy ze zase­dá­ní najde­te na strán­kách AS UJEP (http://as.ujep.cz) 

 

Vyhlá­še­ní řád­ných voleb do AS UJEP pro funkč­ní obdo­bí 2020–2022