Elektronická úřední deska – Akademický senát UJEP

Akademický senát UJEP (dále jen “AS UJEP”) je v sou­la­du s § 8 záko­na č. 111/1998 Sb. v plat­ném zně­ní (dále jen “zákon”) samo­správ­ným zastu­pi­tel­ným aka­de­mic­kým orgá­nem veřej­né vyso­ké školy.

Řídí se Volebním řádem Akademického sená­tu UJEP v Ústí nad Labem a Jednacím řádem Akademického sená­tu UJEP v Ústí nad Labem.

Akademický senát UJEP je tvo­řen tře­mi aka­de­mic­ký­mi pra­cov­ní­ky a dvě­ma stu­den­ty za kaž­dou fakul­tu. Při plném sta­vu se AS UJEP sklá­dá ze 40 členů.

Působnost Akademického sená­tu UJEP vyplý­vá z usta­no­ve­ní § 9 záko­na. Funkční obdo­bí sou­čas­né­ho AS UJEP od 1.1.2017 do 31.12.2019.

Pozvánky na zase­dá­ní AS UJEP, pod­kla­dy k pro­jed­ná­ní a zápi­sy ze zase­dá­ní najde­te na strán­kách AS UJEP (http://as.ujep.cz)