Elektronická úřední deska – Akademický senát UJEP

Akademický senát UJEP (dále jen “AS UJEP”) je v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále jen “zákon”) samosprávným zastupitelným akademickým orgánem veřejné vysoké školy.

Řídí se Volebním řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem a Jednacím řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem.

Akademický senát UJEP je tvořen třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty za každou fakultu. Při plném stavu se AS UJEP skládá ze 40 členů.

Působnost Akademického senátu UJEP vyplývá z ustanovení § 9 zákona. Funkční období současného AS UJEP od 1.1.2019 do 31.12.2022.

Pozvánky na zasedání AS UJEP, podklady k projednání a zápisy ze zasedání najdete na stránkách AS UJEP (http://as.ujep.cz) 

 

Vyhlášení řádných voleb do AS UJEP pro funkční období 2023–2025