HRS4R

Dne 11. 3. 2005 vydala Evropská komise doporučení pro členské státy EU, vztahující se ke dvěma strategickým dokumentům: Charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem přijetí uvedených principů a obecných zásad je rozvoj otevřeného, přitažlivého a jednotného pracovního trhu pro výzkumné pracovníky v rámci Evropského výzkumného prostoru.
K implementaci 40 principů Charty a Kodexu vydala Evropská komise v roce 2008 Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R- The Human Resources Strategy for Researchers).
V prostředí ČR byla politika řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu podpořena MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvou Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Do tohoto programu se zapojila i naše univerzita prostřednictvím projektu U21- Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost (U21- KVAK, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240), jehož klíčovou aktivitou č. 2  je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award.

Proces HRS4R na UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků  prohlášením rektora v listopadu 2017. Je tak jednou z veřejných vysokých škol v České republice, které se chtějí připojit  k více než 400 univerzitám v Evropě, které již získaly ocenění “HR Award”.

V přípravné fázi univerzita v roce 2018 zpracovala interní GAP analýzu, ve které zohlednila jak výstupy z dotazníkového šetření mezi výzkumnými pracovníky, tak studium interních dokumentů UJEP. Jejím cílem byl monitoring aktuální situace  na UJEP ve srovnání s náplní 40 principů Charty a Kodexu. V návaznosti na zjištěné skutečnosti byl v září 2018 vypracován Akční plán pro období 2019- 2020.
V červnu 2018 byl Evropskou komisí (EK) spuštěn elektronický portál Euraxess, přes který UJEP od té doby s EK komunikuje. Podmínkou bylo znovupřihlášení se k principům, které bylo přes systém potvrzeno  dne 26. 7. 2018.  Obdrželi jsme aktualizovaný "Endorsement of the Charter".
V listopadu 2018 byly veškeré podklady zaslány prostřednictvím elektronického portálu ke zhodnocení Evropské komisi. Dne 6. 12. 2018 nás Evropská komise pomocí svého elektronického portálu informovala, že všechny zaslané dokumenty prošly první kontrolou „Administrative Eligiblity“.  Poté bylo věcně hodnoceno zahraničními hodnotiteli. Dne 7. 3. 2019 nám EK přes e-tool zaslala připomínky „Minor modifications“, které koordinátorky KA02/ členky Evaluační komise implementačního procesu HRS4R, pod vedením výkonného koordinátora KA02 zpracovávají. Akční plán UJEP 2019- 2020 se  zapracovanými připomínkami EK čítá tyto opatření.

Pro efektivní proces implementace HRS4R v prostředí UJEP a naplnění jednotlivých opatření Akčního plánu vydal na začátku roku 2019 rektor UJEP Rozhodnutí o ustavení komisí (Implementační a Evaluační), které budou hladký průběh implementace tohoto procesu na UJEP zajišťovat. Způsob jejich práce je znázorněn zde. Zároveň byli jmenováni členové těchto komisí s tím, že v případě zájmu či potřeby dojde k rozšíření těchto týmů.

Benefity HRS4R proUJEP

Mezi očekávané přínosy implementace HRS4R v prostředí Univerzity J. E. Purkyně můžeme zařadit: zvýšení prestiže a atraktivity univerzity pro výzkumné pracovníky, zvýšení kvality péče o lidské zdroje, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, výhodnější postavení  v programech TA ČR a HORIZON 2020 aj.

Proces implementace HRS4R je na Univerzitě J. E. Purkyně řízen členy vedení v čele s rektorem doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D. Další informace poskytne Mgr. Bohumila Vykouková, projektová manažerka projektu, tel: 47528 6353,  .

Další informace ohledně procesu HRS4R.