HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers)

Dne 3. 6. 2019 získala UJEP od Evropské komise prestižní ocenění HR Excellence in Research Award (dále HR Award)  v oblasti lidských zdrojů. Tento certifikát zvyšuje celkovou prestiž a zatraktivňuje naši univerzitu pro zahraniční vědce a výzkumné pracovníky.
Prezentace s detailnějšími informacemi zde.

 Benefity HR Award pro UJEP:

 • mezinárodní atraktivita a viditelnost
 • propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací
 • zvýšení atraktivity při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí
 • zvýhodnění při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu (Technologická agentura, Horizon 2020 aj.)

Benefity HR Award pro výzkumné pracovníky:

 • záruka evropského standardu péče o zaměstnance
 • zaručení otevřeného a transparentního náboru a výboru výzkumníků
 • zaměření na profesní růst výzkumných pracovníků již v počátcích jejich kariéry a podpora osobního rozvoje všech zaměstnanců
 • vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na UJEP
 • prohlubování partnerského vztahu mezi vědcem a univerzitou, kladení důrazu na soustavné zlepšování pracovního prostředí
 1. PROCES ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ 2017- 2019

UJEP se v listopadu 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále Charta a Kodex). Cílem univerzity bylo získání certifikátu HR  Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející ze 40 principů Charty a Kodexu.
Během roku 2018 byla vypracována GAP analýza, která srovnala současnou praxi na univerzitě s Chartou a Kodexem. Součástí analýzy bylo také dotazníkové šetření mezi výzkumníky R1-R4 na univerzitě. Následně byl zpracován návrh Akčního plánu UJEP (dále AP) na postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu pro roky 2019-2020.
Veškerá dokumentace byla v březnu 2019 zaslána hodnotitelům Evropské komise a na základě jejich vyhodnocení se UJEP stala dne 3. 6. 2019 hrdým držitelem ocenění HR Award a zařadila se tak mezi prestižní vědecké instituce v Evropě. V rámci ČR se v té době stala teprve čtvrtou univerzitou, která získala toto ocenění jako celek.
Výstupy tohoto období (iniciační fáze):

 1. PROCES IMPLEMENTACE 2019- 2020

Počátkem roku 2019 vydal rektor UJEP Rozhodnutí o ustavení komisí (Evaluační a Implementační komise), které po celou dobu implementace HRS4R tento proces monitorují a provádějí jeho supervizi. Způsob jejich práce je znázorněn v tomto schématu. V průběhu let 2019 a 2020 byly implementovány akce prvního AP UJEP dle jejich harmonogramů.
V 1Q2021 bylo vyhodnoceno plnění procesu HRS4R na UJEP pro toto první implementační období a byly zároveň vytvořeny dva klíčové dokumenty v této oblasti, jejichž zdrojem jsou principy Charty a Kodexu: politika OTM-R (Otevřený a transparentní nábor a výběr vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků na UJEP) a  další AP UJEP pro období 2021- 2023 pro nadcházející fázi implementace procesu HRS4R.
Výstupy tohoto období (implementační fáze):

 1. PROCES IMPLEMENTACE 2021- 2023

Vnitřní hodnocení implementace v podobě zprávy „Interim Assessment“ bude zasláno ke zhodnocení komisařům z Evropské komise na začátku června 2021. Její součástí je aktualizovaný AP UJEP pro roky 2021-2023 a politika OTM-R.
Dne 31. 7. 2021 obdržela UJEP Hodnotící zprávu z Evropské komise (Implementation Phase Interim Assessment – EC Consensus Report) s rozhodnutím o udržení  HR Award po další tři roky a schválení navrhovaného Akčního plánu pro toto období.
V tomto období bude implementován AP UJEP 2021- 2023 dle schváleného harmonogramu a za důkladné pravidelné supervize plnění daných opatření. V létě 2024 bude následovat opětovné vnitřní hodnocení procesu implementace HRS4R, po kterém bude zrealizována návštěva komisařů Evropské komise na UJEP.
Implementace HRS4R probíhá v rámci projektu OP VVV U21- Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost (U21-KVAK, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240), jehož klíčovou aktivitou dvě je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award.

Výstupy tohoto období: EC Consensus Report

Další informace k HRS4R na UJEP poskytnou:
Mgr. Bohumila Vykouková
oddělení pro rozvoj a kvalitu
projektová manažerka projektu U21- KVAK
tel: ++420 475 286 367
mail:

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.
prorektor pro rozvoj a kvalitu
předseda Implementační komise UJEP pro HRS4R
mail: