HRS4R - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

HRS4R

Dne 11. 3. 2005 vydala Evropská komise doporučení pro členské státy EU, vztahující se ke dvěma strategickým dokumentům: Charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem přijetí uvedených principů a obecných zásad je rozvoj otevřeného, přitažlivého a jednotného pracovního trhu pro výzkumné pracovníky v rámci Evropského výzkumného prostoru.
K implementaci 40 principů Charty a Kodexu vydala Evropská komise v roce 2008 Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R- The Human Resources Strategy for Researchers).
V prostředí ČR byla politika řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu podpořena MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvou Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Do tohoto programu se zapojila i naše univerzita prostřednictvím projektu U21- Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost (U21-KVAK, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240), jehož klíčovou aktivitou č. 2  je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award.

Proces HRS4R na UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků  prohlášením rektora v listopadu 2017. Je tak jednou z veřejných vysokých škol v České republice, které se chtějí připojit  k více než 400 univerzitám v Evropě, které již získaly ocenění “HR Award”.

V přípravné fázi univerzita v roce 2018 zpracovala interní GAP analýzu, ve které zohlednila jak výstupy z dotazníkového šetření mezi výzkumnými pracovníky, tak studium interních dokumentů UJEP. Jejím cílem byl monitoring aktuální situace  na UJEP ve srovnání s náplní 40 principů Charty a Kodexu. V návaznosti na zjištěné skutečnosti byl v září 2018 vypracován Akční plán pro období 2019 – 2020.
V červnu 2018 byl Evropskou komisí (EK) spuštěn elektronický portál Euraxess, přes který UJEP od té doby s EK komunikuje. Podmínkou bylo znovupřihlášení se k principům, které bylo přes systém potvrzeno  dne 26. 7. 2018.  Obdrželi jsme aktualizovaný “Endorsement of the Charter”.
V listopadu 2018 byly veškeré podklady zaslány prostřednictvím elektronického portálu ke zhodnocení Evropské komisi. Dne 6. 12. 2018 nás Evropská komise pomocí svého elektronického portálu informovala, že všechny zaslané dokumenty prošly první kontrolou „Administrative Eligiblity“.  Poté bylo věcně hodnoceno zahraničními hodnotiteli. Dne 7. 3. 2019 nám EK přes e-tool zaslala připomínky „Minor modifications“, které koordinátorky KA02/členky Evaluační komise implementačního procesu HRS4R, pod vedením výkonného koordinátora KA02 zpracovaly. Akční plán UJEP 2019- 2020 se  zapracovanými připomínkami EK čítá tato opatření.

Pro efektivní proces implementace HRS4R v prostředí UJEP a naplnění jednotlivých opatření Akčního plánu vydal na začátku roku 2019 rektor UJEP Rozhodnutí o ustavení komisí (Implementační a Evaluační), které budou hladký průběh implementace tohoto procesu na UJEP zajišťovat. Způsob jejich práce je znázorněn zde. Zároveň byli jmenováni členové těchto komisí s tím, že v případě zájmu či potřeby dojde k rozšíření těchto týmů.

Získání ocenění “HR Excellence in Research Award”.

UJEP se dne 3. 6. 2019 zařadila mezi prestižní vědecké instituce v Evropě a získala od zahraničních hodnotitelů Evropské komise toto ocenění (HR Award). Stala se tak teprve čtvrtou univerzitou v ČR, která je držitelem jako celek a zároveň součástí rodiny 480 výzkumných organizací napříč Evropou, zahrnující např. univerzity v Cambridge či Oxfordu.
Stěžejním strategickým dokumentem je v oblasti HRS4R Akční plán UJEP 2019- 2020, který stanovuje priority pro následující dva roky a jehož implementace v prostředí UJEP a jeho dopady budou vyhodnoceny v další etapě v červnu 2021. Přehled plánovaných aktivit Akčního plánu je k dispozici zde.

Benefity HR Award pro UJEP

Pro UJEP představuje ocenění mezinárodní atraktivitu a viditelnost, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, zvýšení její atraktivity při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí či zvýhodnění při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu (Technologická agentura, Hozizon 2020 aj.).

Benefity HR Award pro  výzkumné pracovníky

HR Award představuje jak pro začínající, tak pro zkušené výzkumníky záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení, rozvoj profesního růstu či vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výkumu a vývoje na UJEP.

Proces implementace HRS4R je na Univerzitě J. E. Purkyně řízen členy vedení v čele s rektorem doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D. Administrátorkou procesu HRS4R na UJEP je Mgr. Bohumila Vykouková, projektová manažerka projektu, tel: 47528 6353,  .

Detailnější informace z Evropské komise týkající se procesu HRS4R.