HRS4R

Dne 11. 3. 2005 vydala Evropská komise doporučení pro členské státy EU, vztahující se ke dvěma strategickým dokumentům: Charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem přijetí uvedených principů a obecných zásad je rozvoj otevřeného, přitažlivého a jednotného pracovního trhu pro výzkumné pracovníky v rámci Evropského výzkumného prostoru.

K implementaci 40 principů Charty a Kodexu vydala Evropská komise v roce 2008 Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R- The Human Resources Strategy for Researchers). V prostředí ČR byla politika řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu podpořena MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvou Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Do tohoto programu se zapojila i naše univerzita prostřednictvím projektu U21- Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost (U21- KVAK, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240), jehož klíčovou aktivitou č. 2  je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků  prohlášením rektora v listopadu 2017. Je tak jednou z veřejných vysokých škol v České republice, které se chtějí připojit  k více než 400 univerzitám v Evropě, které již získaly ocenění “HR Award”.

V přípravné fázi univerzita vypracovala interní GAP analýzu, jejímž cílem je srovnání souladu aktuální situace na UJEP s principy Charty a Kodexu. V návaznosti na zjištěné skutečnosti byl vypracován Akční plán pro období 2019- 2020, který obsahuje osm prioritních opatření k aplikaci zásad.

Mezi očekávané přínosy implementace HRS4R v prostředí Univerzity J. E. Purkyně můžeme zařadit: zvýšení prestiže a atraktivity univerzity pro výzkumné pracovníky, zvýšení kvality péče o lidské zdroje, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, výhodnější postavení  v programech TA ČR a HORIZON 2020 aj.

Proces implementace HRS4R je na Univerzitě J. E. Purkyně řízen členy vedení v čele s rektorem doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D. Další informace poskytne Mgr. Bohumila Vykouková, administrátorka projektu, tel: 47528 6353,  .

Další informace ohledně procesu HRS4R.