Přijímací řízení

Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení

Možnost a svo­bo­da vyu­žít nabí­ze­né pří­le­ži­tos­ti děla­jí vyso­ko­škol­ské stu­di­um tím, čím je:

Kompletní nabíd­ka obo­rů

Na vlastní kůži

Nejlepší zku­še­nost člo­věk udě­lá, když se dotkne, ochut­ná, detail­ně si pro­hléd­ne. To je bez debat!

Den ote­vře­ných dve­ří na UJEP 2017

Více infor­ma­cí o UJEP

Nabídka podle fakult

Přihláška