Centralizovaný rozvojový program

V rám­ci cen­t­ra­li­zo­va­ných roz­vo­jo­vých pro­gra­mů mohou být veřej­ným vyso­kým ško­lám posky­to­vá­ny dota­ce s při­hléd­nu­tím k výsled­ku hod­no­ce­ní před­lo­že­ných pro­jek­to­vých žádos­tí, kte­ré pro­vá­dí Rada pro­gra­mů.

Pro rok 2014 byl pro UJEP schvá­len pro­jekt „Spo­lu­prá­ce peda­go­gic­kých fakult – kon­sor­ci­um peda­go­gic­kých fakult ve výši 500 tis. Kč pro UJEP. Hlav­ním řeši­te­lem pro­jek­tu byla Uni­ver­zi­ta Palac­ké­ho v Olo­mou­ci a spo­lu­ře­ši­te­li bylo dal­ších 7 VVŠ.

Pře­hle­dy rea­li­zo­va­ných pro­jek­tů v letech 2015 a 2016 nabí­ze­jí násle­du­jí­cí tabul­ky:

CRP na UJEP v roce 2015

CRP na UJEP v roce 2016