Průkaz studenta

Ve zně­ní Záko­na č. 111/1998 Sb. (§57) je dokla­dem o stu­diu v řád­ném stu­dij­ním pro­gra­mu Prů­kaz stu­den­ta.

UJEP vysta­vu­je od aka­de­mic­ké­ho roku 2007/2008 prů­ka­zy stu­den­tů a zaměst­nan­ců v podo­bě čipo­vých karet. Čipo­vá kar­ta je mul­ti­funkč­ní, slou­ží jako prů­kaz do uni­ver­zit­ní knihov­ny, jako potvr­ze­ní o stu­diu pro Doprav­ní pod­nik měs­ta Ústí nad Labem atd.

Podrob­né infor­ma­ce o prů­ka­zech najde­te zde.