CŽV na fakultách

Celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní  je důle­ži­tou sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí čin­nos­ti uni­ver­zi­ty. V jeho rám­ci jsou nabí­ze­ny tako­vé dru­hy vzdě­lá­vá­ní, jako je stu­di­um dopl­ňu­jí­cí, spe­ci­a­li­zač­ní, rekva­li­fi­kač­ní, roz­ši­řu­jí­cí, Uni­ver­zi­ta tře­tí­ho věku a pří­prav­né kur­zy. Stu­di­um celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní pro­bí­há buď pre­zenč­ní nebo kom­bi­no­va­nou for­mou.

Celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní se řídí § 60 Záko­na č. 111/1998 Sb. o vyso­kých ško­lách a Řádem celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní UJEP, kte­rý nalez­ne­te zde.

Stu­di­um v pro­gra­mech a kur­zech celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní nabí­zí Oddě­le­ní celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní UJEP a jed­not­li­vé fakul­ty (po klik­nu­tí na pří­sluš­nou fakul­tu se Vám zob­ra­zí podrob­né infor­ma­ce):