Interní grantová agentura UJEP

Zřízení Interní gran­to­vé agen­tu­ry Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vychá­zí z kon­cep­ce roz­vo­je a sna­hy o zvy­šo­vá­ní kva­li­ty vzdě­lá­va­cí a tvůr­čí čin­nos­ti na uni­ver­zi­tě.  Mezi hlav­ní čin­nos­ti IGA pat­ří zejmé­na admi­nis­tra­tiv­ní, orga­ni­zač­ní a koor­di­nač­ní čin­nos­ti, kte­ré vyko­ná­vá napříč uni­ver­zi­tou ve spo­lu­prá­ci s aka­de­mic­ký­mi pra­cov­ní­ky, zahra­nič­ní­mi part­ne­ry a insti­tu­ce­mi a dal­ší­mi posky­to­va­te­li finanč­ních pro­střed­ků na pod­po­ru insti­tu­ci­o­nál­ní­ho roz­vo­je UJEP.

Oblasti pod­po­ry pro roky 2019–2020 jsou urče­ny Směrnicí rek­to­ra č. 3/2018 – VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ PODPORY na pod­po­ru tvůr­čí čin­nos­ti, sti­mu­la­ci lid­ských zdro­jů, roz­voj inter­na­ci­o­na­li­za­ce a pod­po­ru mla­dých vědec­kých pra­cov­ní­ků pro obdo­bí 2019 až 2020 s plat­nos­tí od 1. 9. 2018.

Předsedou Interní gran­to­vé agen­tu­ry je pro­rek­tor pro vědu doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.