Interní grantová agentura UJEP

Zřízení Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vychází z koncepce rozvoje a snahy o zvyšování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti na univerzitě.  Mezi hlavní činnosti IGA patří zejména administrativní, organizační a koordinační činnosti, které vykonává napříč univerzitou ve spolupráci s akademickými pracovníky, zahraničními partnery a institucemi a dalšími poskytovateli finančních prostředků na podporu institucionálního rozvoje UJEP.

Oblast podpory  je určena Směrnicí rektora č. 9/2023– VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ PODPORY na podporu tvůrčí činnosti, stimulaci lidských zdrojů, rozvoj internacionalizace a podporu mladých vědeckých pracovníků pro období 2024 až 2025 s platností od 7. 12. 2023.

Referent Interní grantové agentury: Bc. Hanuš Petržílka, ;  

Předsedou Interní grantové agentury je prorektor pro vědu doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.