Finanční podpora studentů

Stipendia

 • Sociální sti­pen­di­um – Podrobné infor­ma­ce o soci­ál­ním sti­pen­diu najde­te zde.
 • Ubytovací sti­pen­di­um – Podrobné infor­ma­ce o uby­to­va­cím sti­pen­diu najde­te zde.
 • Prospěchové, mimo­řád­né a dok­tor­ské sti­pen­di­um – tato sti­pen­dia se řídí Stipendijním řádem UJEP, příp. sti­pen­dij­ním řádem fakul­ty, pokud jej fakul­ta má. Další infor­ma­ce zís­ká­te na stu­dij­ním oddě­le­ní pří­sluš­né fakulty.

Finanční podpora studentů ze strany UJEP

 • Studentská gran­to­vá sou­těž – pod­mín­ky uve­de­né ve směr­ni­ci rek­to­ra č. 10/2015.
 • Podpora spor­tov­ní repre­zen­ta­ce UJEP – pod­mín­ky uve­de­né ve směr­ni­ci rek­to­ra č. 3/2012.
 • Podpora umě­lec­ké čin­nos­ti na UJEP – pod­mín­ky uve­de­né ve směr­ni­ci rek­to­ra č. 5/2012.
 • Cena rek­to­ra UJEP pro stu­den­ty za mimo­řád­né výsled­ky ve výzkum­né, vývo­jo­vé, umě­lec­ké nebo dal­ší tvůr­čí činnosti
  Jednorázové oce­ně­ní vědec­ké, výzkum­né, umě­lec­ké a dal­ší tvůr­čí čin­nos­ti stu­den­tů v pre­zenč­ní for­mě stu­dia při­zná­va­né rek­to­rem UJEP (návrhy na oce­ně­ní podá­va­jí děka­ni fakult).
  maxi­mál­ní část­ka: 5 000, 10 000 a 15 000 Kč
  pod­mín­ky uve­de­né ve Statutu cen rek­to­ra z 5. 10. 2012
 • Cena rek­to­ra UJEP pro stu­den­ty za nej­lep­ší spor­tov­ní výsledky
  Jednorázové oce­ně­ní spor­tov­ních výsled­ků stu­den­tů v pre­zenč­ní for­mě stu­dia při­zná­va­né rek­to­rem (návrhy na oce­ně­ní podá­va­jí děka­ni fakult).
  maxi­mál­ní část­ka: 5 000, 10 000 a 15 000 Kč
  pod­mín­ky uve­de­né ve Statutu cen rek­to­ra z 5. 10. 2012

Finanční podpora dalších institucí

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem kaž­dým rokem vyhla­šu­je pod­mín­ky pro udě­le­ní sti­pen­dia nej­lep­ším stu­den­tům UJEP či je sti­pen­di­em oce­ně­na nej­lep­ší baka­lář­ská nebo diplo­mo­vá práce

Vyhlášení stipendií za akademický rok 2016/2017

 • Stipendium pri­má­tor­ky měs­ta Ústí nad Labem a sta­ros­tů měst­ských obvodů
 • Stipendium Města Trmice za nej­lep­ší stu­dent­skou prá­ci s tema­ti­kou vzta­hu­jí­cí se ke správ­ní­mu úze­mí Města Trmice nebo obcí Mikroregionu Milada
 • Stipendium Statutárního měs­ta Teplice pro nej­lep­ší stu­den­ty UJEP
 • Stipendium ředi­te­le ZP MVČR, poboč­ky Ústí nad Labem a Hradec Králové, za nej­lep­ší baka­lář­skou prá­ci FZS
 • Stipendium gene­rál­ní­ho ředi­te­le ČEZ Teplárenská, a.s. pro nej­lep­ší­ho stu­den­ta Fakulty stroj­ní­ho inže­nýr­ství UJEP, stu­dij­ní­ho pro­gra­mu Energetika
 • Stipendium Hospodářské a soci­ál­ní rady Ústecka, o. s. pro nej­lep­ší­ho stu­den­ta tech­nic­kých obo­rů UJEP
 • Stipendium Biskupství lito­mě­řic­ké­ho pro nej­lep­ší­ho stu­den­ta Fakulty zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP
 • Stipendium Biskupství lito­mě­řic­ké­ho pro nej­lep­ší­ho stu­den­ta Filozofické fakul­ty UJEP

Studenti a absol­ven­ti oce­ně­ní za aka­de­mic­ký rok 2016/2017