Finanční podpora studentů

Stipendia

 • Soci­ál­ní sti­pen­di­um — Podrob­né infor­ma­ce o soci­ál­ním sti­pen­diu najde­te zde.
 • Uby­to­va­cí sti­pen­di­um — Podrob­né infor­ma­ce o uby­to­va­cím sti­pen­diu najde­te zde.
 • Pro­spě­cho­vé, mimo­řád­né a dok­tor­ské sti­pen­di­um — tato sti­pen­dia se řídí Sti­pen­dij­ním řádem UJEP, příp. sti­pen­dij­ním řádem fakul­ty, pokud jej fakul­ta má. Dal­ší infor­ma­ce zís­ká­te na stu­dij­ním oddě­le­ní pří­sluš­né fakul­ty.

Finanční podpora studentů ze strany UJEP

 • Stu­dent­ská gran­to­vá sou­těž — pod­mín­ky uve­de­né ve směr­ni­ci rek­to­ra č. 10/2015.
 • Pod­po­ra spor­tov­ní repre­zen­ta­ce UJEP — pod­mín­ky uve­de­né ve směr­ni­ci rek­to­ra č. 3/2012.
 • Pod­po­ra umě­lec­ké čin­nos­ti na UJEP — pod­mín­ky uve­de­né ve směr­ni­ci rek­to­ra č. 5/2012.
 • Cena rek­to­ra UJEP pro stu­den­ty za mimo­řád­né výsled­ky v oblas­ti tvůr­čí čin­nos­ti
  Jed­no­rá­zo­vé oce­ně­ní vědec­ké, výzkum­né, umě­lec­ké a dal­ší tvůr­čí čin­nos­ti stu­den­tů v pre­zenč­ní for­mě stu­dia při­zná­va­né rek­to­rem UJEP (návrhy na oce­ně­ní podá­va­jí děka­ni fakult).
  maxi­mál­ní část­ka: 5 000, 10 000 a 15 000 Kč
  pod­mín­ky uve­de­né ve Sta­tu­tu cen rek­to­ra z 3. 9. 2018
 • Cena rek­to­ra UJEP pro stu­den­ty za nej­lep­ší spor­tov­ní výsled­ky
  Jed­no­rá­zo­vé oce­ně­ní spor­tov­ních výsled­ků stu­den­tů v pre­zenč­ní for­mě stu­dia při­zná­va­né rek­to­rem (návrhy na oce­ně­ní podá­va­jí děka­ni fakult).
  maxi­mál­ní část­ka: 5 000, 10 000 a 15 000 Kč
  pod­mín­ky uve­de­né ve Sta­tu­tu cen rek­to­ra z 3. 9. 2018

Finanční podpora dalších institucí

Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem kaž­dým rokem vyhla­šu­je pod­mín­ky pro udě­le­ní sti­pen­dia nej­lep­ším stu­den­tům UJEP či je sti­pen­di­em oce­ně­na nej­lep­ší baka­lář­ská nebo diplo­mo­vá prá­ce

Vyhlášení stipendií za akademický rok 2018/2019

Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů

Stu­den­ti a absol­ven­ti oce­ně­ní za aka­de­mic­ký rok 2016/2017

Stu­den­ti a absol­ven­ti oce­ně­ní za aka­de­mic­ký rok 2017/2018