Celouniverzitní smlouvy

Spolupráce s někte­rý­mi vyso­ko­škol­ský­mi zahra­nič­ní­mi insti­tu­ce­mi je pod­lo­že­na smlou­va­mi o spo­lu­prá­ci. Tyto smlou­vy pod­po­ru­jí mobi­li­ty stu­den­tů a peda­go­gů, výmě­nu stu­dij­ních mate­ri­á­lů a pub­li­ka­cí, vědec­ko-výzkum­nou prá­ci na pro­jek­tech, pub­li­ka­ci výsled­ků této čin­nos­ti a vědec­ká setká­ní ve for­mě kon­fe­ren­cí, před­ná­šek a seminářů.

Bělorusko

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Izrael

Beit Berl Academic College
Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem
Holon Institute of Technology

Kazachstán

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Maďarsko

Nyíregyházi Föiskola

Německo

Hochschule Zittau/Görlitz
Leibniz-Institut für öko­lo­gische Raumentwicklung e.V., Dresden
Technische Universität Bergakademie Freiberg 
Technische Universität Dresden
Universität Bayreuth

Polsko

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski

Rusko

Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герценa, Санкт-Петербург
Российский университет дружбы народов, Москва
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеевa, Mосква
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,Санкт-Петербург
Сочинский государственный университет
Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург

Slovensko

Katolícka uni­ver­zi­ta v Ružomberku 
Prešovská uni­ver­zi­ta v Prešove
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Spojené státy americké

Kansas State University

Tchaj-wan

National Kaohsiung Normal University

Ukrajina

Донецький національный університет
Київський нацiональний лінгвістичний університет
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Vietnam

Trường Đại Học Nha Trang