Uznávání zahraničního vzdělání

Informace pro uchazeče o studium na UJEP (přijímací řízení)

Uchazeč o studium v bakalářském nebo magisterském (nenavazujícím) studijním programu na UJEP

Uchazeč o studium na UJEP, který si podal přihlášku ke studiu v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu (nenavazujícím) a má zahraniční středoškolské vzdělání, je povinen v přijímacím řízení prokázat dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dokladem podle § 48 odst. 4 písm. a) až d)  zákona o vysokých školách následujícím způsobem:

Prokázání požadovaného středoškolského vzdělání v přijímacím řízení 

Formulář k posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na UJEP

Poplatek za posouzení zahraničního vzdělání – pokyny k platbě

Doklady o zahraničním vzdělání doručí uchazeč o studium v listinné podobě fakultě UJEP, na kterou si podal přihlášku ke studiu. K dokladům o zahraničním vzdělání uchazeč přiloží vyplněný Formulář k posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na UJEP společně s potvrzením/dokladem o úhradě poplatku za posouzení zahraničního vzdělání. V případě, že si uchazeč o studium podal přihlášku ke studiu na více fakult UJEP, doručí požadované doklady o zahraničním vzdělání na všechny tyto fakulty, poplatek za posouzení zahraničního vzdělání uhradí pouze jednou.

Uchazeč o studium v navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu na UJEP 

Uchazeč o studium na UJEP, který si podal přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo doktorském studijním programu a má zahraniční vysokoškolské vzdělání, je povinen v přijímacím řízení prokázat dosažení požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání dokladem podle § 48 odst. 5 písm. a) až c) zákona o vysokých školách následujícím způsobem:

Prokázání požadovaného vysokoškolského vzdělání v přijímacím řízení 

Formulář k posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na UJEP

Poplatek za posouzení zahraničního vzdělání – pokyny k platbě 

Doklady o zahraničním vzdělání doručí uchazeč o studium v listinné podobě fakultě UJEP, na kterou si podal přihlášku ke studiu. K dokladům o zahraničním vzdělání uchazeč přiloží vyplněný Formulář k posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na UJEP společně s potvrzením/dokladem o úhradě poplatku za posouzení zahraničního vzdělání. V případě, že si uchazeč o studium podal přihlášku ke studiu na více fakult UJEP, doručí požadované doklady o zahraničním vzdělání na všechny tyto fakulty, poplatek za posouzení zahraničního vzdělání uhradí pouze jednou.

Kontakt:
Mgr. Jana Bejdlová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Studijní oddělení, rektorát
Tel.: 475 286 343
Email:

Informace pro ostatní žadatele (uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace)

Žadatel o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (žadatel o nostrifikaci), který není uchazečem o studium na UJEP.

Orgány rozhodující o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

 • Veřejná vysoká škola – rozhoduje o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace pouze v případě, že uskutečňuje obsahově obdobný studijní program/obor; příslušnou veřejnou vysokou školu je možné vyhledat v Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, který vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR – v pochybnostech určí příslušnost veřejné vysoké školy nebo rozhodne o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace samo (více informací zde); v řízení je též odvolacím správním orgánem
 • Ministerstvo obrany ČR – rozhoduje o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v oblasti vojenství
 • Ministerstvo vnitra ČR – rozhoduje o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v oblasti bezpečnostních služeb

Řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
Před podáním žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace doporučujeme žadateli, aby si ověřil, že Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje studijní program/obor, který má obdobný obsah jako studijní program/obor, jenž vystudoval. Studijní plány programů/oborů, které jsou na univerzitě uskutečňovány, jsou zveřejněny zde.

Poplatek spojený s řízením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
Zákon o vysokých školách stanovuje poplatek spojený s řízením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ve výši 3 000 Kč. Tento poplatek je splatný ke dni podání žádosti. V případě osob, které požívají mezinárodní ochranu, nebo osob, které jsou držiteli dočasné ochrany, není řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace zpoplatněno.

Platba poplatku je možná pouze bankovním převodem, nikoliv osobně. Pro úhradu poplatku platí tato bankovní spojení:

Pro tuzemský platební styk:

 • Číslo účtu:                               260112295/0300
 • Konstantní symbol:               0308
 • Variabilní symbol:                 2210101
 • Specifický symbol:                datum narození ve formátu ddmmrrrr  (příklad: datum narození
                                                     10. 8. 1992 -> specifický symbol 10081992)
 • Částka:                                     3000 Kč

Pro přeshraniční platební styk:

 • Mezinárodní číslo (IBAN): CZ10 0300 0000 0002 6011 2295
 • BIC kód:                                 CEKOCZPP
 • Částka:                                    3000 Kč
 • + do poznámky pro příjemce je nutné zadat:
 • Variabilní symbol:             2210101
 • Specifický symbol:             datum narození ve formátu ddmmrrrr (příklad: datum narození 10. 8. 1992 -> specifický symbol 10081992)

Žadatel je povinen dbát na to, aby na účet univerzity dorazila vždy celá částka 3 000 Kč. Případné bankovní poplatky hradí žadatel.

Podání žádosti
Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace se podává na předepsaném formuláři (v českém či anglickém jazyce). Žádost lze podat i formou dopisu, musí však obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení absolventa zahraniční vysoké školy, datum a místo narození, adresu trvalého bydliště, adresu, na níž má být rozhodnutí zasláno,  účel, za jakým žadatel o uznání žádá, název absolvované vysoké školy, její sídlo (město, stát) a internetovou adresu, název absolvovaného studijního programu/oboru v českém jazyce, typ studijního programu/oboru, resp. vzdělání, o jehož uznání žadatel žádá (bakalářský, magisterský, postgraduální), datum zahájení a ukončení studia na absolvované vysoké škole, datum podání a podpis absolventa vysoké školy.

Povinné přílohy žádosti

 • Úředně ověřená kopie diplomu, popřípadě jiného obdobného dokladu potvrzujícího úspěšné absolvování vysokoškolského studia vydaného zahraniční vysokou školou (kopie ověřená notářem, matrikou nebo jiným oprávněným úřadem) + úřední překlad tohoto dokumentu do českého jazyka (překlad provedený soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem České republiky)
 • Úředně ověřená kopie dodatku k diplomu, příp. seznamu absolvovaných předmětů (výpisu z indexu), který pro každý předmět obsahuje informaci o tom, jak byl ukončen, s jakým výsledkem, jaký měl rozsah (např. 1 semestr – 2hod/týden), a pokud je to možné, i jakou měl anotaci (kopie ověřená notářem, matrikou nebo jiným oprávněným úřadem) + úřední překlad tohoto dokumentu do českého jazyka (překlad provedený soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem České republiky)
 • Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu, popřípadě jiného obdobného dokladu potvrzujícího úspěšné absolvování vysokoškolského studia, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak (viz níže)
 • Originál či úředně ověřená kopie plné moci, zastupuje-li žadatele v řízení jiná osoba + úřední překlad této plné moci do českého jazyka
 • Úředně ověřená kopie oddacího listu, rodného listu, případně jiného dokladu o změně jména, pokud došlo ke změně jména žadatele v období mezi vydáním diplomu a podáním žádosti (pokud se liší jméno uvedené v diplomu a stávající jméno žadatele) + úřední překlad tohoto listu do českého jazyka
 • Originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno

Doklady o vzdělání doložené v rámci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace se žadateli nevrací.

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech dokladů
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem využívá svého práva a v dále uvedených případech požaduje ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu, popřípadě jiného obdobného dokladu potvrzujícího úspěšné absolvování vysokoškolského studia. Konkrétní požadavky na ověření pravosti podpisů a otisků razítek jsou v souladu s mezinárodními smlouvami diferencovány podle států, přičemž platí:

 • V řízení o  uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace může být pravost podpisů a otisků razítek na originálu diplomu, popřípadě jiného obdobného dokladu potvrzujícího úspěšné absolvování vysokoškolského studia bez ověření pouze v případech, kdy je s příslušným státem uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci (diplomy nebo jiné obdobné doklady vydané v takovém státě platí na území České republiky bez dalšího ověření pravosti podpisů a otisků razítek).
 • V ostatních případech musí být pravost podpisů a otisků razítek na originálu diplomu, popřípadě jiného obdobného dokladu ověřena, a to buď
  • apostilou, a to v případech, kdy je příslušný stát signatářem mnohostranné Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) – jedná se o ověření, které vystavuje tzv. apostilní úřad státu, ve kterém byl daný diplom, popřípadě jiný obdobný doklad vydán (seznam jednotlivých apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference), nebo
  • vyšším ověřením cizí listiny, a to ve všech zbývajících případech – jedná se o ověření provedené nejprve ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční vysoká škola sídlo (případně příslušným cizozemským orgánem), a následně příslušným zastupitelským orgánem České republiky pro zemi, v níž má sídlo zahraniční vysoká škola.

Konkrétní požadavky na ověření pravosti podpisů a otisků razítek diferencované podle států jsou zveřejněny zde.

Lhůta pro vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
Žádosti jsou vyřizovány ve lhůtě 30 – 60 dní od jejich doručení a zaplacení poplatku. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno. Rozhodnutí se zasílá vždy do vlastních rukou žadatele (případně do vlastních rukou zmocněnce) na adresu uvedenou v žádosti jako doručovací.

Odvolání proti rozhodnutí
Žadatel má právo ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí podat proti němu odvolání. Odvolání se podává k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Univerzita buď odvolání vyhoví v plném rozsahu a provede autoremeduru, nebo věc postoupí k rozhodnutí ministerstvu jako odvolacímu správnímu orgánu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poté o odvolání rozhodne – buď mu vyhoví, nebo potvrdí rozhodnutí veřejné vysoké školy.

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti, které je též nutné podložit relevantními dokumenty: jméno a příjmení žadatele a případně jeho zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci, datum narození žadatele, adresu trvalého pobytu žadatele (nemá-li žadatel trvalé bydliště v České republice, uvede adresu v zahraničí), adresu pro doručování písemností, číslo jednací a datum vydání napadeného rozhodnutí, odůvodnění odvolání, tj. v jakém rozsahu žadatel rozhodnutí napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, datum a vlastnoruční podpis žadatele, nebo jeho zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci.

Právní předpisy upravující uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

 • Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Mezinárodní smlouvy upravující uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, kterými je Česká republika vázána (dvoustranné i mnohostranné)
 • Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin, kterými je Česká republika vázána (dvoustranné smlouvy o právní pomoci a mnohostranná tzv. Haagská úmluva)

Kontakty:
Mgr. Šárka Korfová, Mgr. Jana Bejdlová

e-mail:
tel.: +420 475 286 343

V případě osobní návštěvy je vhodné si telefonicky či e-mailem domluvit termín.
Žádost s požadovanými dokumenty doporučujeme zasílat poštou doporučeně.

Adresa:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
studijní oddělení rektorátu
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
Česká republika

Information in English