Uznávání zahraničního vzdělání

Žádosti jsou vyřizovány obvykle ve lhůtě 30 - 60 dní od doručení žádosti a zaplacení poplatku (lhůta dle správního řádu).

Proces uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se řídí:

 • směrnicí rektorky č. 2/2007, jejíž součástí je formulář žádosti;
 • novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách platnou od 01.09.2016 (§ 87 písm. k); § 89; § 90; § 106);
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů (Sb.) nebo ve Sbírce mezinárodních smluv (Sb.m.s.).

Univerzita rozhoduje o uznání zahraničního vzdělání pouze v případě, že uskutečňuje obsahově obdobný studijní program/obor. Doporučujeme si před podáním žádosti o uznání zahraničního  vysokoškolského vzdělání ověřit, zdali Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem má akreditovaný obsahově obdobný studijní program/obor, jako má žadatel vystudovaný (viz kontakt níže). Seznam akreditovaných studijních programů a oborů je uveřejněn zde.

Výjimky (kdy nerozhoduje veřejná vysoká škola):

 • Ministerstvo obrany rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství.
 • Ministerstvo vnitra rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti bezpečnostních služeb
 • Informace o procesu uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete také na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, více zde

Úhrada poplatku spojeného s uznáním zahraničního vzdělání a kvalifikace:

POZOR! Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v § 90a odst. 2 zákona stanovuje poplatek spojený s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve výši 3 000 Kč. Tento poplatek je splatný ke dni podání žádosti! Řízení o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v případě osob požívajících mezinárodní ochranu není zpoplatněno.

Pro úhradu poplatku platí toto bankovní spojení:

 • Číslo účtu:                100200392/0800
 • Konstantní symbol:   0308
 • Variabilní symbol:     2210101
 • Specifický symbol: datum narození ve formátu dd.mm.rrrr (příklad: datum narození 10.8.1992 - 10081992)
 • Částka: 3000 Kč
Pro přeshraniční platební styk:
 • mezinárodní číslo (IBAN) CZ84 0800 0000 0001 0020 0392
 • SWIFT adresa: GIBACZPX
 • do poznámky pro příjemce zadat: variabilní symbol: 2210101, specifický symbol: datum narození ve formátu dd.mm.rrrr (příklad: datum narození 10.8.1992 - 10081992)

Prosím dbejte na to, aby na účet univerzity dorazila plná částka ve výši 3000 Kč (případné bankovní poplatky hradí vždy žadatel)

Povinné požadavky k žádostem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání:

V případě, kdy je žádost podána neúplná, není proces uznávání zahájen a žadatel je vyzván k jejímu doplnění. Proces uznávání lze zahájit pouze v případě úplné žádosti.

1) Žádost: písemná (formulář ke stažení zde), příp. je možné podat žádost formou dopisu, který musí obsahovat:
jméno a příjmení absolventa zahraniční vysoké školy, datum a místo narození, adresu trvalého bydliště, adresu, na níž má být rozhodnutí zasláno,  účel, za jakým žadatel o uznání žádá, název absolvované vysoké školy, její sídlo (město, stát), název absolvovaného studijního oboru v českém jazyce, datum zahájení a ukončení studia na absolvované vysoké škole, datum podání a podpis absolventa vysoké školy

Žádost podává osoba, která žádá o uznání svého zahraničního vysokoškolského vzdělání a uvádí svou adresu, kam se má rozhodnutí zaslat. Rozhodnutí se zasílá vždy do vlastních rukou žadatele. Žadatel může pověřit jinou osobu zastupováním a to prostřednictvím notářské plné moci k zastupování, která musí být součástí podané žádosti.

Žádáme žadatele, aby k žádosti přiložili též kopii pasu, popř. občanského průkazu vydaného na území České republiky.

2) Doklady, které musí být součástí žádosti:

 1. úředně ověřená (notářem nebo matrikou) kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení vysokoškolského studia vydaného zahraniční vysokou školou
 2. úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (notářem nebo matrikou), příp. seznam absolvovaných předmětů (výpis z indexu), který musí obsahovat – jak byl předmět ukončen, s jakým výsledkem, rozsah předmětu (např. 1 semestr - 2hod/týden) a pokud možno i anotaci jednotlivých předmětů
 3. úřední překlady obou dokumentů do češtiny (soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem ČR)
 4. ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ministerstvem zahraničí státu, v němž má sídlo vysoká škola, který doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak (viz níže)
 5. originál či úředně ověřená kopie plné moci, zastupuje-li žadatele v řízení jiná osoba + úřední překlad plné moci do českého jazyka
 6. úředně ověřená kopie oddacího listu, rodného listu, případně jiného dokladu o změně jména, pokud došlo ke změně jména žadatele v období mezi vydáním diplomu a podáním žádosti (pokud se liší jméno uvedené v diplomu a stávající jméno žadatele) + úřední překlad listu do českého jazyka
 7. originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno.

Doklady o vzdělání doložené v rámci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se žadateli nevrací.

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů členěná podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom naleznete zde.

Mezi další doklady (nepovinné) patří doplňující informace o náplni vysokoškolského studia v zahraničí, doplňující informace o tom, že zahraniční instituce je oprávněna poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzdělání v ČR podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.

Kontakt:

Jaroslava Zachulová, 475 286 343,

V případě osobní návštěvy je vhodné si telefonicky, či e-mailem domluvit termín.

Žádost s požadovanými dokumenty doporučujeme zasílat poštou doporučeně.

Adresa:

Univerzita J.E.Purkyně (stud.odd. rektorát),  Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem