Univerzita severu

Ústec­ká uni­ver­zi­ta spus­ti­la s novým rokem novou kam­paň. Je vytvo­ře­na pří­mo na míru ucha­ze­čům o stu­di­um.

Kam­paň pou­ka­zu­je na úzké sepě­tí Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně s ústec­kým regi­o­nem. „Navzdo­ry čet­ným vaz­bám za hra­ni­ce repub­li­ky, nejen ve vědě a výzku­mu, je prá­vě náš regi­on tím, kte­rý nej­vý­raz­ně­ji svo­jí čin­nos­tí ovliv­ňu­je­me a záro­veň kte­rý zásad­ně ovliv­ňu­je nás,“ říká rek­tor Mar­tin Balej.

His­to­rie Ústec­ké­ho kra­je pří­mo vybí­zí k rea­li­za­ci a roz­vo­ji širo­ké šká­ly věd­ních i stu­dij­ních obo­rů. Jejich stu­den­ti tak mohou prak­tic­kou část své­ho stu­dia na UJEP nejen rea­li­zo­vat pří­mo v ústec­kém regi­o­nu, ale také tím význam­ně při­spět k jeho roz­vo­ji.

Ústec­ký kraj pro­vá­zí pověst „špi­na­vé­ho“ prů­mys­lo­vé­ho seve­ru. Trestu­hod­ně se ale zapo­mí­ná na jeho dru­hou tvář. A prá­vě na tu se kam­paň zamě­řu­je. Ústec­ká uni­ver­zi­ta se totiž nachá­zí v maleb­né kra­ji­ně Čes­ké­ho stře­do­ho­ří, Čes­ko­sas­ké­ho Švý­car­ska, a v jejím oko­lí je řada dal­ších pří­rod­ních uni­ká­tů.

Záro­veň kam­paň pou­ka­zu­je na sku­teč­nost, že lidé v tom­to kra­ji nemě­li a stá­le nema­jí snad­ný život. „Náš regi­on je desít­ky let devas­to­ván a také opo­mí­jen. Soci­ál­ní důsled­ky toho­to his­to­ric­ké­ho vývo­je jsou vše­o­bec­ně zná­mé, lidé se zde nau­či­li, že nic nedo­sta­nou zadar­mo,“ při­po­mí­ná Mar­tin Balej. A toto je dru­hý aspekt, kte­rý uni­ver­zit­ní kam­paň akcen­tu­je – absol­vent UJEP nebu­de žád­ná padav­ka, kva­lit­ní stu­di­um ho zoce­lí a při­pra­ví na sku­teč­ný život.

Kam­paň Uni­ver­zi­ta seve­ru pro­to v prv­ní řadě pro­pa­gu­je video­spot, kte­rý dva výše zmí­ně­né aspek­ty vyzdvi­hu­je a uka­zu­je, že prá­vě stu­di­um v Ústí nad Labem může být pro mla­dé­ho člo­vě­ka tou nej­lep­ší vol­bou.

Středo­bo­dem celé kam­pa­ně jsou webo­vé strán­ky Univerzitaseveru.cz, kte­ré obsa­hu­jí všech­ny zají­ma­vé infor­ma­ce o stu­diu na UJEP. Obsah je struk­tu­ro­va­ný od obec­ných infor­ma­cí ke kon­krét­ním tak, jak je pod­le pro­ve­de­ných výzku­mů uži­va­tel-ucha­zeč vyhle­dá­vá. Na hlav­ní stra­ně tak nalez­ne důvo­dy, proč pře­mýš­let o stu­diu na ústec­ké uni­ver­zi­tě, jak se zde stu­du­je sou­čas­ným stu­den­tům, ale také důle­ži­té ter­mí­ny od při­jí­ma­cí­ho říze­ní až po výběr aktu­ál­ně nabí­ze­ných obo­rů.

Kro­mě pove­de­né­ho video­spo­tu z díl­ny Ada­ma Pavel­ky byly pro kam­paň vytvo­ře­ny 3 série pro­fe­si­o­nál­ních foto­gra­fií od Jose­fa Růžič­ky a Len­ky Buka­čo­vé, kte­ré pomů­žou zájem­cům o stu­di­um nalézt ces­tu prá­vě na web univerzitaseveru.cz.

Video

Pro­pa­gač­ní foto­gra­fie