Jaký hlas má UJEP?

Soprán!

Naše býva­lá stu­dent­ka a sou­čas­ná peda­gož­ka hudeb­ní kated­ry PF UJEP, doc. PhDr. Dag­mar Zelen­ko­vá, Ph.D., pokřti­la dne 6. 6. 2018 v pro­sto­rách Vědec­ké knihov­ny UJEP své prv­ní pro­fi­lo­vé CD s názvem Affet­tu­o­so, což v pře­kla­du zna­me­ná “s citem”. CD vznik­lo v ústec­kém nahrá­va­cím stu­diu Macac, a to i díky finanč­ní pod­po­ře z uni­ver­zit­ní­ho gran­tu.

CD polil kmotr!

Ne, neboj­te, nejsme napo­je­ni na mafii. Kmo­trem CD se stal býva­lý stu­dent naší uni­ver­zi­ty a zná­mý zpě­vák, David Deyl. Zatan­čit dora­zi­li Vla­di­mír Gon­ča­rov s part­ner­kou a děti z balet­ní­ho stu­dia Sce­nic. Zbru­su nové CD, ješ­tě celé mok­ré od šam­pu­su, lze od pon­dě­lí 11. 6. kou­pit v Uni­ver­zit­ním knih­ku­pec­tví v Kam­pu­su UJEP.