Doktorandi UJEP v srpnu: 17 500 Kč

Mladí vědci se na UJEP mají lépe.

Díky vstříc­né­mu posto­ji vede­ní Ústec­ké­ho kra­je a dese­ti­mi­li­o­no­vé dota­ci z pro­jek­tu na pod­po­ru mla­dých dok­to­ran­dů se nám poda­ři­lo zlep­šit pod­mín­ky pro to, aby začí­na­jí­cí věd­ci zůstá­va­li v regi­o­nu. Ke kon­ci srp­na 2018 jsme mezi našich 66 stu­den­tů dok­tor­ské­ho pro­gra­mu roz­dě­li­li již cel­kem 1 155 000 Kč. Pev­ně dou­fá­me, že toto navý­še­ní bude mla­dé věd­ce moti­vo­vat, aby u nás dok­tor­ské stu­di­um, kte­ré je v ČR nej­vyš­ším dosa­ži­tel­ným vzdě­lá­ním, dokon­či­li. A to pokud mož­no ve sta­vu, kte­rý jim dovo­lí vzpo­mí­nat na léta strá­ve­ná na UJEP s lás­kou.

Z ruky do huby minulostí… ?

Chvil­ka mate­ma­ti­ky. Zatím­co aktu­ál­ní mini­mál­ní mzda v ČR je 12 200 Kč, chtě­li jsme dosud po nadě­ji naše­ho regi­o­nu, jíž mla­dí věd­ci bez­po­chy­by jsou, aby pra­co­va­li za 11 250 Kč měsíč­ně, a to ješ­tě kva­li­fi­ko­va­ně, ino­va­tiv­ně a čas­to na mezi­ná­rod­ní úrov­ni. Díky kraj­ské dota­ci teď zvy­šu­je­me pra­vi­del­nou měsíč­ní pod­po­ru (pro­to­že pla­tem se to nazvat nedá) dok­to­ran­dů na 13 750 Kč a dou­fá­me, že jim to umož­ní ale­spoň krát­ko­do­bé ohřá­tí peněz v kap­se před­tím, než se z ruky pře­su­nou rov­nou do huby. A pokud to rov­nou z ruky do huby bude i nadá­le, tak ať je to ale­spoň v podo­bě krmě chut­né a zdra­vé, a ne stá­le jen v nou­zo­vém reži­mu “šun­kofle­ky”…

Chvil­ku mate­ma­ti­ky pro dnešek ukon­čí­me chvil­kou budo­va­tel­ské poezie: MAKE SCIENCE, NOT KURDĚJE!