Nové laboratoře FSI UJEP: nechte si vytisknout šroubek!

Virtuální prototypování, robotizace a diagnostika? Levou zadní!

Na adre­se Za Vál­cov­nou 1000/8 byla ten­to týden ote­vře­na nová z řady labo­ra­to­ří, kte­ré v posled­ních letech v Ústí nad Labem vybu­do­va­li odbor­ní­ci FSI UJEP. Za asi­s­ten­ce naší fakul­ty stroj­ní­ho inže­nýr­ství mohou zájem­ci sní­žit své nákla­dy na vývoj ino­va­tiv­ních pro­duk­tů. Vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní pomů­že vychy­tat mou­chy ješ­tě před­tím, než někde zadá­te dra­hou výro­bu. A pokud jde o růz­né sou­část­ky, vru­ty a šroub­ky, jsme schop­ní pro­to­typ i vytisk­nout na 3D tis­kár­ně, a to nejen v plas­to­vém, ale nově už i v kovo­vém pro­ve­de­ní. Fir­mám a vývo­já­řům tak odpa­da­jí nákla­dy na lisov­nu a ješ­tě prav­dě­po­dob­ně ušet­ří i spous­tu času.

Workshopy pro středoškoláky

Nejen pro pod­ni­ka­te­le, ale i pro stře­do­ško­lá­ky, kte­ří se na pod­zim roz­ho­du­jí, na kte­rou vyso­kou ško­lu se vydat, při­pra­vu­je FSI UJEP mož­nost navští­vit v rám­ci exkur­zí a worksho­pů prá­vě špič­ko­vé nové labo­ra­to­ře. No řek­ně­te, kte­rý tee­nager by si nechtěl tro­chu zaex­pe­ri­men­to­vat v labo­ra­to­ři? Vytvo­řit si vir­tu­ál­ní pro­to­typ ide­ál­ní­ho part­ne­ra, chá­pa­jí­cí­ho rodi­če nebo dokon­ce od dět­ství oblí­be­né­ho dino­sau­ra? Ješ­tě štěs­tí, že v těchhle veli­kos­tech se dosud nepo­hy­bu­je­me, nicmé­ně kdo ví, s čím naše nejmlad­ší fakul­ta při­jde příští rok…