Pomáháme tvořit Příběhy zítřka

Věd­ci a stu­den­ti z PF UJEP a PřF UJEP pod­po­ři­li v den vzni­ku repub­li­ky Běh kolem jeze­ra Most.

V rám­ci již 8. roč­ní­ku oblí­be­né­ho pod­zim­ní­ho závo­du, se záro­veň ode­hrál i cha­ri­ta­tiv­ní běh orga­ni­za­ce Pří­běhy zítř­ka, kte­ré­ho se účast­ni­lo 20 dětí z cel­kem 5 dět­ských domo­vů. Naše dvě fakul­ty poskyt­ly účast­ní­kům záze­mí svých stán­ků, kte­ré při­šlo v nepří­z­ni­vém poča­sí vel­mi vhod. Nad­še­ní dob­ro­vol­ní­ci z peda­go­gic­ké a pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty pomoh­li se správ­nou tech­ni­kou roz­cvi­če­ní před závo­dem a s rege­ne­ra­cí po běhu, při­blí­ži­li mla­dým zájem­cům zábav­nou tvář vědy a tech­ni­ky a zapo­ji­li je do umě­lec­kých worksho­pů. Děti se sezná­mi­ly se zákla­dy mate­ma­ti­ky, logi­ky a infor­ma­ti­ky, byly přímý­mi účast­ní­ky che­mic­kých poku­sů a pro­nik­ly do zákla­dů geo­gra­fie.

Vichru a deš­tě se neza­le­kl ani náš pro­rek­tor pro vědu, doc. Ing. Mar­tin Novák Ph.D., kte­rý při­šel dětem z dět­ských domo­vů pře­dat zbru­su nové uni­ver­zit­ní batůž­ky, vyro­be­né z recyklo­va­né bavl­ny, s nadě­jí, že v nich tře­ba jed­nou budou nosit skrip­ta prá­vě z naší uni­ver­zi­ty. Od minu­lé­ho víken­du tedy pil­ně kou­ká­me po kam­pu­su a čeká­me, jest­li se nám poda­ří batů­žek loka­li­zo­vat na zádech někte­ré­ho z prvá­ků. Příběhům (a vůbec všem běhům) zítř­ka zdar!