Fakulta strojního inženýrství zvolila nového děkana

Na Fakultě strojního inženýrství UJEP proběhla dne 11. 4. 2023 volba kandidáta na děkana. Její výsledek rozhodl o změně ve vedení této fakulty od 6. října 2023.

 Fakultu strojního inženýrství UJEP (FSI) vede již osmým rokem prof. Ing. Štefan Michna, PhD. Dvě po sobě jdoucí čtyřletá funkční období ve vedení ústecké strojní fakulty zakončí k 5. 10. 2023. Protože pozici děkana může tatáž osoba vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období, vyhlásila dne 14. 2. 2023 FSI s dostatečným předstihem volbu kandidáta na jmenování děkanem této fakulty pro funkční období od 6. 10. 2023 do 5. 10. 2027.

Průběh volby vygeneroval následovníka současného děkana v osobě dosavadního vedoucího Ústavu strojů a energetiky doc. Ing. Jaromíra Caise, Ph.D., který se na kandidátní listině navržených objevil jako jediný, zato podpořený čtyřmi navrhovateli.

Volba kandidáta na děkana FSI UJEP proběhla dle předem schváleného harmonogramu. Dne 3. 4. 2023 představil Jaromír Cais svůj volební program na shromáždění Akademické obce FSI UJEP. V jeho závěru zdůraznil, že ve svém úsilí o rozvoj ústecké technické fakulty se zaměří na všechny její aspekty, zejména však na zaměstnance a studenty, kteří jí propůjčují charakter i důvěryhodnost a v konečném důsledku její hodnotu.

Volba nového děkana proběhla na FSI UJEP dne 11. 4. 2023, kdy AS FSI UJEP na svém řádném zasedání zvolil do čela fakulty očekávaného kandidáta. Děkanem FSI UJEP pro funkční období 6. 10. 2023 – 5. 10. 2027 se stal doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. Ujme se vedení fakulty, kde absolvoval, získal zde doktorát a habilitoval se v oboru Strojírenská technologie.

Doc. Cais ke svému zvolení říká: „Fakulta není v tuto chvíli v nejlepší kondici, vidím v ní však obrovský potenciál k vytvoření podmínek pro její stabilní fungování. Zároveň z pozice zvoleného děkana cítím velkou odpovědnost nejen vůči naší fakultě, ale celému našemu regionu v oblasti vzdělávání techniků a popularizace techniky obecně.“

Budoucí děkan FSI ve svém volebním programu označil pro budoucnost fakulty za klíčové obnovení a vytvoření komunikačních kanálů se středními školami, průmyslovými podniky i institucemi v kraji, navýšení počtu studentů a výstupů vědecké i tvůrčí činnosti, optimalizaci rozsahu a obsahu výuky, vytvoření podmínek pro akreditování doktorského studijního programu v oblasti energetiky a zvýšení povědomí o fakultě v regionální, národním i mezinárodním měřítku. Zároveň upozornil na připravovaný projekt do OP ST „GET Centrum“ a související budoucí aktivity na fakultě s ním spojené.

Nového děkana jmenuje do vedení Fakulty strojního inženýrství UJEP rektor doc. Jaroslav Koutský: „Docenta Caise znám řadu let a považuji ho ve všech směrech za jednoznačný přínos pro tuto fakultu. Navazuje na vynikající a usilovnou práci prof. Michny, který na fakultě zavedl desítku nových studijních programů a zajistil pro ni nadstandardní vzdělávací i vědecké zázemí. Jaromír Cais přináší novou energii a nápady, osobně se velmi těším na spolupráci s ním.“

Doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D., je vedoucím Ústavu strojů a energetiky a odborným asistentem Ústavu technologií a materiálů Fakulty strojního inženýrství UJEP. Narodil se v Ostrově nad Ohří a vyrůstal v krušnohorských Abertamech, vystudoval v Ústí nad Labem, je jedním z nejmladších docentů ústecké univerzity, držitelem 3 patentů v oblasti kovových slitin a nadšeným popularizátorem vědy a výzkumu v technických oborech. Rád poslouchá metal, svoji ženu Kláru a dceru Olinku. Více o něm v Příběhu UJEP.

Fakulta strojního inženýrství UJEP (dříve Fakulta výrobních technologií a managementu) byla založena v roce 2006. Jejími děkany v minulosti byli:
prof. Ing. František Holešovský, Dr. (1. 9. 2007 – 30. 8. 2015)
doc. Ing. Štefan Michna, PhD. (6. 10. 2015 – dosud)

Životopis doc. Ing. Jaromíra Caise, Ph.D.