OP VVV_U21 — UniBar

Název pro­jek­tu:

U21 – Uni­ver­zi­ta bez bari­ér

Řeši­tel:

Ing. Ven­du­la Posled­ní

Dotač­ní titul: OP VVVPO2

Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472

Sou­část: celo­uni­ver­zit­ní

Doba rea­li­za­ce: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Roz­po­čet pro­jek­tu: 41.327.222,60 Kč

Spo­lu­účast UJEP: 5 %

Dota­ce pro UJEP: 39.260.861,47 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:

Pri­már­ním cílem pro­jek­tu je rekon­struk­ce kon­krét­ní­ho objek­tu v Kam­pu­su UJEP pro úče­ly zří­ze­ní a pro­vo­zu celo­uni­ver­zit­ní­ho Pora­den­ské­ho cen­t­ra UJEP. Dopl­ňu­jí­cí opat­ře­ní zahr­nu­jí sta­veb­ní úpra­vy zabez­pe­ču­jí­cí bez­pro­blé­mo­vou dostup­nost stu­dia pro stu­den­ty se spe­ci­fic­ký­mi potře­ba­mi. Bez­ba­ri­é­ro­vý pří­stup do objek­tu FSE UJEP, adap­ta­ce vybra­ných výu­ko­vých pro­stor ve vaz­bě na KA07 U21.