Chronologie vývoje kampusu

Červen 2018

Podepsána smlou­va se zho­to­vi­te­lem stav­by CPTO – Centrum pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých oborů.
Zahájena stav­ba CPTO – Centrum pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých oborů.

Únor 2018

Zahájena pří­pra­va amfi­te­át­ru a úpra­vy veřej­ných ploch v kampusu.

Leden 2018

Zahájena výstav­ba pří­střeš­ků na tří­dě­ný odpad v are­á­lu roz­ší­ře­né­ho kampusu.
Zahájena Rekonstrukce pod­la­hy Sportovní haly PF UJEP.
Zahájeny pro­jek­to­vé prá­ce a inže­nýr­ská čin­nost při pří­pra­vě dostav­by výu­ko­vých pro­stor Fakulty stroj­ní­ho inže­nýr­ství s názvem CEMMTECH (Centrum mate­ri­á­lů, mecha­ni­ky a technologií).

Září 2017

Rekonstrukce plo­ché stře­chy budo­vy kate­der PF UJEP – 2. etapa.

Červen 2017

Novostavba vodo­vod­ní pří­poj­ky u objek­tu spor­tov­ní haly PF UJEP v are­á­lu České Mládeže.
Instalace chla­dí­cích jed­no­tek v budo­vě MFC UJEP – II. etapa.

Únor 2017

Rekonstrukce požár­ní ochra­ny budo­vy kate­der PF UJEP – 1. etapa.

Leden 2017

Vyhlášeno výbě­ro­vé říze­ní na PD pro budo­vu CEMMTECH.

Listopad 2016

Rekonstrukce plo­ché stře­chy budo­vy kate­der PF UJEP – 1. etapa.
Adaptace Červené auly v MFC.

Říjen 2016

Instalace ori­en­tač­ní­ho sys­té­mu pater v budo­vě Vědecké knihovny.

Srpen 2016

Rekonstrukce plo­ché stře­chy budo­vy kate­der PF UJEP – 1. etapa.
Malba „stu­dent Purkyně“ na fasádě budo­vy VIKS při vstu­pu do kampusu.

Červenec 2016

Zajištění vstu­pu do budo­vy FUD a úpra­va komunikace.

Červen 2016

Dokončení I. eta­py chla­dí­cí­ho zaří­ze­ní objek­tu MFC UJEP.

Květen 2016

Instalace ban­ko­ma­tu České spořitelny.
Rozšíření záze­mí implu­vi­á­lu Vědecké knihovny.

Duben 2016

Odstranění sta­veb v ul. Mendělejevova v are­á­lu Kampus UJEP.

Březen 2016

Instalace ori­en­tač­ní­ho sys­té­mu pater v budo­vě rek­to­rá­tu MFC.
Instalace sochy J. E. Purkyně v pro­sto­rách lob­by MFC.
Unifikace tra­fosta­ni­ce v are­á­lu Kampus UJEP.

Únor 2016

Doplnění sítě veřej­né­ho osvět­le­ní v are­á­lu Kampus UJEP.

Prosinec 2015

Doplnění sítě veřej­né­ho osvět­le­ní v are­á­lu Kampus UJEP.
Odborná učeb­na kated­ry infor­ma­ti­ky na budo­vě kateder.
Dokončena rekon­struk­ce elek­tro­in­sta­la­ce budov are­á­lu České Mládeže II. eta­pa – páteř­ní tele­fon­ní trasy.

Listopad 2015

Doplněná mobil­ní medi­ál­ní zóna UJEP.

Říjen 2015

Instalace ori­en­tač­ní­ho sys­té­mu v roz­ší­ře­ném Kampusu UJEP.
Instalace vlaj­ko­vých sto­žá­rů a vla­jek (ČR, EU a UJEP).
Dokončena insta­la­ce chla­dí­cích jed­no­tek v budo­vě MFC UJEP – I. etapa.

Září 2015

Přístupová komu­ni­ka­ce z ul. Klíšská v are­á­lu Kampus.
Odborná učeb­na KI na budo­vě kateder.

Srpen 2015

Implementace exter­ních oken­ních fólií na Vědecké knihovně.

Červenec 2015

Z archi­tek­to­nic­ké sou­tě­že vybra­la poro­ta návrh nové budo­vy CPTO.

Červen 2015

Dokončena rekon­struk­ce učeb­ny CN 530 v budo­vě kateder.

Květen 2015

Zahájena rekon­struk­ce učeb­ny CN 530 v budo­vě kateder.
Dokončena výstav­ba stu­dent­ské­ho stra­vo­va­cí­ho zaří­ze­ní v are­á­lu PF.
Dokončeny sta­veb­ní prá­ce rea­li­o­va­né v rám­ci pro­jek­tu UCP SVP – objek­ty PF, FSE, FZS (České Mládeže 8 + spor­tov­ní hala PF).
Dokončeno EZS VIKS 1. PP.

Duben 2015

Zahájena rea­li­za­ce EZS v objek­tu VIKS 1. PP.

Únor 2015

Realizováno EPS v objek­tu VIKS.
Dokončeny sta­veb­ní prá­ce na objek­tu FVTM rea­li­zo­va­né v rám­ci pro­jek­tu EDIMARE (finan­co­vá­no z OP VaVpI).

Prosinec 2014

Dokončení uni­fi­ka­ce tra­fosta­ni­ce České mlá­de­že a rekon­struk­ce elek­tro­in­sta­la­ce budo­vy kateder.
Dokončena úpra­va pro­voz­ní­ho vstu­pu k FUD od objek­tu F1.

Listopad 2014

Zahájeny sta­veb­ní úpra­vy v rám­ci pro­jek­tu UCP SVP – PF, FSE, FZS (České Mládeže 8 + spor­tov­ní hala PF).
Dokončena adap­ta­ce 2. NP budo­vy VIKS pro vytvo­ře­ní nových výu­ko­vých pro­stor FSE UJEP.
Dokončena rekon­struk­ce komu­ni­ka­ce a veřej­né­ho osvět­le­ní v ul. Mendělejevova.

Říjen 2014

Zahájena uni­fi­ka­ce tra­fosta­ni­ce České mlá­de­že a rekon­struk­ce elek­tro­in­sta­la­ce budo­vy kateder.
Dokončeno odstra­ně­ní hava­rij­ní­ho sta­vu kon­struk­cí nad­pra­ží a ostě­ní oken budo­vy kate­der PF.
Dokončena rea­li­za­ce mís­ta pro pře­chá­ze­ní a zpří­stup­ně­ní are­á­lu KAMPUS UJEP.
V pro­voz uve­de­ny chla­di­cí jed­not­ky pro objek­ty F1 a F2.

Září 2014

Zahájena rekon­struk­ce budo­vy H v rám­ci pro­jek­tu OP VaVpI “Zkvalitnění vzdě­lá­vá­ní a roz­ší­ře­ní výzku­mu na FVTM”.
Dokončena výstav­ba pře­cho­du mezi objek­ty České mlá­de­že a kampusem.
Dokončena rekon­struk­ce opěr­né zdi mezi objek­ty České mlá­de­že a kampusem.

Srpen 2014

Zahájena výstav­ba pře­cho­du mezi objek­ty České mlá­de­že a kampusem.
Zahájena rekon­struk­ce opěr­né zdi mezi objek­ty České mlá­de­že a kampusem.
Zahájena rekon­struk­ce komu­ni­ka­ce Mendělejevova.
Zahájen pro­jekt Hydroizolace budo­vy H – 3. Etapa.

Červenec 2014

Zahájena výstav­ba stu­dent­ské­ho stra­vo­va­cí­ho zaří­ze­ní v are­á­lu PF České Mládeže.

Červen 2014

Zahájena úpra­va pro­stor v objek­tu VIKS FSE uvol­ně­ných po knihov­ně PF.

Květen 2014

Dokončena insta­la­ce ori­en­tač­ní­ho sys­té­mu v are­á­lu kampusu.

Duben 2014

Dokončena úpra­va hlav­ní­ho vstu­pu do budo­vy H FVTM, vč. hyd­ro­i­zo­la­ce 2. Etapa.

Březen 2014

Zahájena insta­la­ce ori­en­tač­ní­ho sys­té­mu v are­á­lu kampusu.

Únor 2014

Zahájena Úprava hlav­ní­ho vstu­pu do budo­vy H FVTM, vč. hyd­ro­i­zo­la­ce 2. etapa.
Příprava pod­kla­dů pro výstav­bu Centra pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­rů a objek­tu pro Fakultu výrob­ních tech­no­lo­gií a managementu.

Leden 2014

Dne 6. 1. 2014 byla uve­de­na v pro­voz výdej­na jídel v objek­tu VIKS. Zahájen pro­jekt EDIMARE zamě­ře­ný na vnitř­ní rekon­struk­ci objek­tu H (FVTM). Projekt je finan­co­ván z OP VaVpI.

Prosinec 2013

Vybavení Vědecké knihov­ny roz­ší­ře­no o kniž­ní ske­ner a návra­to­vý automat.

Listopad 2013

Dokončena demo­li­ce objek­tu „A“. Dokončena rea­li­za­ce pře­cho­du pro chod­ce přes uli­ci České mlá­de­že mezi objek­ty FUD a objek­tem České mlá­de­že (PF, FF, PřF). Vybudováním spo­jo­va­cí­ho scho­diš­tě byl zprů­chod­něn úsek pro pěší pod objek­tem Vědecké knihovny.

Říjen 2013

Instalován ori­en­tač­ní sys­tém pro are­ál kam­pu­su. Zahájeny prá­ce na zprů­chod­ně­ní úseku pod kni­hov­nou mezi FUD, VIKS, Vědeckou kni­hov­nou a objek­tem MFC.

Září 2013

Probíhá demo­li­ce objek­tu “A”. Probíhají sta­veb­ní prá­ce na výdej­ně jídel v objek­tu “VIKS” a prá­ce na objek­tech F1 a F2.

Srpen 2013

Byla zahá­je­na demo­li­ce objek­tu “A”. Probíhají sta­veb­ní prá­ce na výdej­ně jídel v objek­tu “VIKS” a prá­ce na objek­tech F1 a F2.

Červenec 2013

Zahájeny pří­prav­né prá­ce pro demo­lič­ní prá­ce objek­tu “A”. Do Vědecké knihov­ny byly insta­lo­vá­ny infor­mač­ní kiosky.

Červen 2013

Probíhají prá­ce na objek­tech F1 a F2. Na zákla­dě výbě­ro­vé­ho říze­ní byl vybrán doda­va­tel 9 ks infor­mač­ních kios­ků pro Vědeckou kni­hov­nu. Dodán náby­tek (prv­ky k seze­ní) do lob­by objek­tu MFC.

Květen 2013

Byl posí­len sig­nál GSM v budo­vě MFC (rek­to­rát). Proběhlo výbě­ro­vé říze­ní na demo­li­ci objek­tu “A”.

Duben 2013

Vyhotovena doku­men­ta­ce pro pro­vá­dě­ní stav­by výdej­ny jídel VIKS. Vyhlášena veřej­ná zakáz­ka na pro­ve­de­ní a obsta­rá­ní veš­ke­rých pra­cí a zho­to­ve­ní děl nut­ných k pří­pra­vě úze­mí v are­á­lu Kampus pro novostav­bu Centra pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­rů (demo­li­ce objek­tu “A”).

Březen 2013

8. břez­na Ministerstvo kul­tu­ry vyda­lo usne­se­ní o zasta­ve­ní pře­zkum­né­ho říze­ní ve věci pře­zkou­má­ní pra­vo­moc­né­ho roz­hod­nu­tí ze dne 29.8.2012 o nepro­hlá­še­ní objek­tu “A” kul­tur­ní památ­kou. Vybrán doda­va­tel na zpra­co­vá­ní rea­li­zač­ní pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce inte­ri­é­ru a ori­en­tač­ní­ho sys­té­mu a autor­ský dozor.

Únor 2013

11. úno­ra Vědecká knihov­na ote­vře­na v plném roz­sa­hu ote­ví­ra­cích hodin. Zároveň bylo ote­vře­no nové uni­ver­zit­ní knih­ku­pec­tví. Vypsáno výbě­ro­vé říze­ní na zpra­co­vá­ní rea­li­zač­ní pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce inte­ri­é­ru a ori­en­tač­ní­ho sys­té­mu a autor­ský dozor při jejich rea­li­za­ci v rám­ci stav­by “Moderní vzdě­lá­va­cí a vědec­ko-výzkum­ná infrastruk­tu­ra Filozofické fakul­ty UJEP” (OP VaVpI).

Leden 2013

28. led­na byla ote­vře­na Vědecká knihov­na v reži­mu zku­šeb­ní­ho provozu.

Listopad 2012

Dne 5. lis­to­pa­du bylo zahá­je­no stě­ho­vá­ní kniž­ní­ho fon­du z jed­not­li­vých fakult­ních kniho­ven do vědec­ké knihovny.

Říjen 2012

Dne 3. říj­na pode­psá­na smlou­va s fir­mou Unistav na rekon­struk­ci objek­tů F1 a F2. Dne 29. říj­na došlo k pře­dá­ní sta­ve­niš­tě a byly zahá­je­ny pří­prav­né prá­ce. Dne 22. říj­na bylo zahá­je­no stě­ho­vá­ní rek­to­rá­tu z budo­vy ul. Hoření do objek­tu MFC.

Září 2012

Ministerstvo kul­tu­ry ČR nepro­hlá­si­lo budo­vu “A” za kul­tur­ní památ­ku. Proběhla kou­la­da­ce objek­tu MIVC (objekt MFC a vědec­ké knihovny).

Červen 2012

Objekty F1 a F2 – konec lhů­ty pro podá­ní nabí­dek ve výbě­ro­vém říze­ní na zho­to­vi­te­le stavby.

Květen 2012

Dne 2. květ­na navští­vil naši uni­ver­zi­tu před­se­da Senátu PČR Milan Štěch. Spolu s hejtman­kou ÚK Janou Vaňhovou si pro­hléd­li budo­va­ný kampus.

Duben 2012

Dne 30. dub­na obdr­že­la Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ofi­ci­ál­ní zprá­vu z Ministerstva kul­tu­ry ČR, že byl občan­ským sdru­že­ním 400/27 podán na minis­ter­stvo návrh na pro­hlá­še­ní objek­tu A v budo­va­ném Kampusu UJEP kul­tur­ní památ­kou. Tímto ozná­me­ním bylo zahá­je­no správ­ní říze­ní stran pro­hlá­še­ní objek­tu “A” býva­lé Masarykovy nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem kul­tur­ní památkou.

Březen 2012

Dne 30. břez­na náměst­ky­ně minis­t­ra Ing. Eva Bartoňová s ředi­tel­kou odbo­ru inves­tic Ing. Yvetou Kurfürstovou při­je­ly sdě­lit vede­ní UJEP pozi­tiv­ní zprá­vu, kte­rá potvr­di­la dal­ší roz­vo­jo­vé zámě­ry naší uni­ver­zi­ty v Kampusu UJEP. Objekty F1 a F2 – ode­vzdá­ní doku­men­ta­ce pro výběr zho­to­vi­te­le stav­by; vyhlá­še­ní výbě­ro­vé­ho říze­ní na zho­to­vi­te­le stavby.

Únor 2012

Objekty F1 a F2 – vysou­tě­žen Karel Hladík jako koor­di­ná­tor BOZP.

Leden 2012

Objekty F1 a F2 – vysou­tě­že­na fa Varia, s. r. o., jako tech­nic­ký dozor investora.

Listopad 2011

Dne 23. 11. naby­lo roz­hod­nu­tí o změ­ně územ­ní­ho plá­nu Kampusu práv­ní moci.
Proběhlo výbě­ro­vé říze­ní na pro­jekt inte­ri­é­ru MIVC a uni­ver­zit­ní knihovny.

Říjen 2011

Výběrové říze­ní na dodáv­ku pro­jek­tu ve stup­ni pro výběr zho­to­vi­te­le na rekon­struk­ci pavi­lo­nů F1 a F2 . Vítězem se sta­la fir­ma Metroprojekt, a.s.
Dne 17. 10. bylo vydá­no roz­hod­nu­tí o změ­ně územ­ní­ho plá­nu Kampusu.
Bylo roz­hod­nu­to podat dva dal­ší pro­jek­ty VaVpI z výzvy 2.4 na rekon­struk­ci pro­stor pro výzkum a ino­va­ci sou­vi­se­jí­cí se vzdě­lá­vá­ním. Tyto pro­jek­ty se v Kampusu týka­jí budo­vy H, kde díky dal­ší rekon­struk­ci dojde k roz­ší­ře­ní kapa­cit pro FVTM a dále domů v Mendělejevově uli­ci, kte­ré budou zre­kon­stru­o­vá­ny pro Fakultu pří­ro­do­vě­dec­kou, Fakultu život­ní­ho pro­stře­dí a VYCERRO.

Srpen 2011

Vláda na svém zase­dá­ní dne 31.8. schvá­li­la pro UJEP dota­ci ve výši 590 mili­o­nů korun na pří­pra­vu rea­li­za­ci stav­by budo­vy pro Fakultu pří­ro­do­vě­dec­kou a Fakultu život­ní­ho pro­stře­dí  a spo­leč­né labo­ra­to­ře. Univerzita při­spě­je na tuto inves­tič­ní akci část­kou 10 mili­o­nů korun.

Červenec 2011

Výběrové říze­ní na TDI pro­jek­tu rekon­struk­ce pavi­lo­nů F1 a F2.

Červen 2011

Podepsání smlou­vy o dílo s fir­mou Unistav, a.s. a násled­né zahá­je­ní výstavby.

Květen 2011

Po odstou­pe­ní vítěz­né fir­my pro­bí­ha­la jed­ná­ní s fir­mou Unistav, a.s. umís­tě­nou na dru­hém místě.
Dne 13. 5. byla na MŠMT pode­psá­na smlou­va o poskyt­nu­tí dota­cí na rea­li­za­ci pro­jek­tu VaVpI „Moderní vzdě­lá­va­cí a vědec­ko-výzkum­ná infrastruk­tu­ra Filozofické fakul­ty“ (rekon­struk­ce pavi­lo­nů F1 a F2).

Duben 2011

Ukončení výbě­ro­vé­ho říze­ní na zho­to­vi­te­le stav­by MIVC.
Dne 29. 4. došlo ke schvá­le­ní pro­jek­tu VaVpI na rekon­struk­ci pavi­lo­nů F1 a F2 pro Filozofickou fakultu

Říjen 2010

Podání žádosti o pro­jekt VaVpI, výzva 1.4  „Moderní vzdě­lá­va­cí a vědec­ko-výzkum­ná infrastruk­tu­ra Filozofické fakul­ty“ (rekon­struk­ce pavi­lo­nů F1 a F2).
Zveřejnění výbě­ro­vé­ho říze­ní na výběr zho­to­vi­te­le MIVC.

Duben 2009

Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 6. 4. 2009 zís­ka­la uni­ver­zi­ta pří­slib na potřeb­né finanč­ní pro­střed­ky na rea­li­za­ci dal­ší eta­py výstav­by uni­ver­zit­ní­ho kam­pu­su. Jednalo se o 400 mili­o­nů korun na výstav­bu uni­ver­zit­ní knihov­ny a mul­ti­funkč­ní­ho infor­mač­ní­ho a vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra (MIVC).

Březen 2009

Zahájení inže­nýr­ské čin­nos­ti v pro­jed­ná­vá­ní Územního povo­le­ní. Podání ozná­me­ní o vli­vu stav­by Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na život­ní pro­stře­dí (EIA).

Září – prosinec 2008

Dokončení rekon­struk­ce a kolauda­ce budo­vy B. Přestěhování FUD do kam­pu­su. Revitalizace oko­lí budo­vy B – vybu­do­vá­ní par­ko­višť a zele­né zóny. Revitalizace budo­vy H pro KAS CI a FVTM. Dokumentace k územ­ní­mu roz­hod­nu­tí pro celý are­ál. Byl zahá­jen plný pro­voz vzdě­lá­va­cích pro­stor „seve­ro­vý­chod­ní­ho kří­d­la“ areálu.

Srpen 2008

Aktualizovaná urba­nis­tic­ko-archi­tek­to­nic­ká stu­die a pří­pra­va výbě­ro­vé­ho říze­ní na doku­men­ta­ci k územ­ní­mu rozhodnutí.

Květen 2008

Předložení infor­ma­ce o sou­čas­ném sta­vu „Projektu Kampus UJEP“ minis­trem škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy a její pro­jed­ná­ní ve Vládě ČR.

Březen 2008

Zahájení pří­pra­vy pro­jek­to­vých zámě­rů do OP VaVpI pri­o­rit­ní osy 2, 4 – vznik pra­cov­ních sku­pin, kon­cep­ce, pro­voz, ana­lý­zy, stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti a pro­jek­to­vá dokumentace.

Listopad 2007

Zahájení demo­lič­ních pra­cí v are­á­lu kam­pu­su – cel­kem 5 budov (zdroj finan­co­vá­ní: vlast­ní zdro­je UJEP, pro­gra­mo­vé finan­co­vá­ní MŠMT).
Zahájení pří­prav na novou urba­nis­tic­ko-archi­tek­to­nic­kou stu­dii, Stavební pro­gram kam­pu­su a ener­ge­tic­kou kon­cep­ci areálu.

Říjen 2007

Vznik tří pra­cov­ních sku­pin: I. PS pro pří­pra­vu urba­nis­tic­ko-archi­tek­to­nic­ké stu­die; II. PS pro pří­pra­vu sta­veb­ní­ho pro­gra­mu; III. PS pro ener­ge­tic­kou koncepci.

Květen 2007

Zahájení 2. eta­py rekon­struk­ce objek­tu VIKS a 1. eta­py objek­tu H (zdroj finan­co­vá­ní: vlast­ní zdro­je UJEP).

Duben 2007

Zahájení pra­cí na dokon­če­ní 1. eta­py rekon­struk­ce objek­tu VIKS (zdroj finan­co­vá­ní: vlast­ní zdro­je UJEP). Předložení nové­ho návr­hu pro­jek­tu minis­try­ni škol­ství a pro­jed­ná­ní návr­hu ve vlá­dě ČR.
Po pře­hod­no­ce­ní celé­ho pro­jek­tu v  břez­nu 2007 byla zahá­je­na pří­pra­va úze­mí a jed­not­li­vých pro­jek­tů, včet­ně podá­ní roz­vo­jo­vé­ho pro­jek­tu na část pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce na vybra­né budo­vy v kampusu.

Březen 2007

2. břez­na poza­sta­ve­na čin­nost Řídícího výbo­ru PPP pro­jek­tu Kampus UJEP Ústí nad Labem do roz­hod­nu­tí Vlády ČR.
Na zákla­dě roz­hod­nu­tí Vlády ČR vyjmu­tí pro­jek­tu Kampus UJEP ze sezna­mu pro­jek­tů MŠMT vhod­ných pro pilot­ní for­mu PPP. Následné pře­hod­no­ce­ní pro­jek­tu ze stra­ny univerzity.

Leden 2007

Vláda pře­ru­ši­la 24. led­na pro­jed­ná­vá­ní mate­ri­á­lu před­lo­že­né­ho minis­try­ní škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy k pro­jek­tu Kampus UJEP v Ústí nad Labem s tím, že toto pro­jed­ná­vá­ní dokon­čí na jed­ná­ní své schůze dne 29. led­na 2007.
Vláda ČR 29. led­na ulo­ži­la čle­nům vlá­dy pro­vě­řit opod­stat­ně­nost a efek­tiv­nost pro­jek­tů zařa­ze­ných do pilot­ních pro­jek­tů Partnerství veřej­né­ho a sou­kro­mé­ho sek­to­ru a výsle­dek sdě­lit do 31. břez­na 2007 minis­t­ru financí.

Říjen 2006

Smlouva o dílo s vítě­zem veřej­né zakáz­ky na rekon­struk­ci pavi­lo­nu B pro Fakultu uži­té­ho umě­ní a desig­nu byla pode­psá­na 6.října.

Dne 27. říj­na bylo zve­řej­ně­no výbě­ro­vé říze­ní na orga­ni­zá­to­ra zadá­va­cí­ho říze­ní na veřej­né zakáz­ky pro ote­vře­né říze­ní na výběr porad­ce pro­jek­tu PPP a zjed­no­du­še­né pod­li­mit­ní říze­ní na výběr pro­jek­to­vé­ho manažera.

Červenec 2006

Dne 31. 7. pro­běh­lo prv­ní jed­ná­ní Řídícího výbo­ru PPP pro­jek­tu Kampus UJEP jme­no­va­né­ho minis­try­ní škol­ství mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy na zákla­dě schvá­le­ní pilot­ní­ho pro­jek­tu Partnerství veřej­né­ho a sou­kro­mé­ho sek­to­ru – pro­jekt Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Září 2006 Schválení inves­tič­ní­ho zámě­ru na MŠMT (“UJEP – PPP pro­jekt Kampus UJEP)”. Investiční záměr zahr­nu­je nákla­dy na pří­pra­vu zadá­va­cí doku­men­ta­ce a výběr porad­ce pro čin­nos­ti sou­vi­se­jí­cí s pří­pra­vou a zpra­co­vá­ním kon­ces­ní­ho pro­jek­tu a uza­vře­ním kon­ces­ní smlou­vy. Součástí jsou i nákla­dy na finan­co­vá­ní čin­nos­ti pro­jek­to­vé­ho mana­že­ra a pro­jek­to­vé­ho týmu.

Květen 2006

Dne 24.5. bylo při­ja­to usne­se­ní Vlády ČR č. 644 k pilot­ní­mu pro­jek­tu Partnerství veřej­né­ho a sou­kro­mé­ho sek­to­ru (PPP) – pro­jekt Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a schvá­le­ní zařa­ze­ní pro­jek­tu do pilot­ních pro­jek­tů Partnerství veřej­né­ho a sou­kro­mé­ho sektoru.

Duben 2006

Rada kra­je schvá­li­la usta­ve­ní Řídícího a koor­di­nač­ní­ho výbo­ru pro Kampus UJEP v čele s hejtma­nem Ústeckého kra­je, v němž jsou zástup­ci měs­ta Ústí nad Labem a univerzity.

Září 2005

Zahájeny prá­ce na rekon­struk­ci dru­hé budo­vy (pavi­lo­nu B) pro FUD. Byla vybrá­na fir­ma na zpra­co­vá­ní pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce a pro tech­nic­ký dozor (zdroj finan­co­vá­ní: pro­gra­mo­vé finan­co­vá­ní MŠMT).

2004

Smlouva o vzá­jem­né spo­lu­prá­ci mezi Ústeckým kra­jem, Statutárním měs­tem Ústí nad Labem, Masarykovou nemoc­ni­cí v Ústí n. L. a UJEP o pří­pra­vě a rea­li­za­ci kampusu.