Chronologie vývoje kampusu

Červen 2018

Podepsána smlouva se zhotovitelem stavby CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů.
Zahájena stavba CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů.

Únor 2018

Zahájena příprava amfiteátru a úpravy veřejných ploch v kampusu.

Leden 2018

Zahájena výstavba přístřešků na tříděný odpad v areálu rozšířeného kampusu.
Zahájena Rekonstrukce podlahy Sportovní haly PF UJEP.
Zahájeny projektové práce a inženýrská činnost při přípravě dostavby výukových prostor Fakulty strojního inženýrství s názvem CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií).

Září 2017

Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP – 2. etapa.

Červen 2017

Novostavba vodovodní přípojky u objektu sportovní haly PF UJEP v areálu České Mládeže.
Instalace chladících jednotek v budově MFC UJEP – II. etapa.

Únor 2017

Rekonstrukce požární ochrany budovy kateder PF UJEP – 1. etapa.

Leden 2017

Vyhlášeno výběrové řízení na PD pro budovu CEMMTECH.

Listopad 2016

Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP – 1. etapa.
Adaptace Červené auly v MFC.

Říjen 2016

Instalace orientačního systému pater v budově Vědecké knihovny.

Srpen 2016

Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP – 1. etapa.
Malba „student Purkyně“ na fasádě budovy VIKS při vstupu do kampusu.

Červenec 2016

Zajištění vstupu do budovy FUD a úprava komunikace.

Červen 2016

Dokončení I. etapy chladícího zařízení objektu MFC UJEP.

Květen 2016

Instalace bankomatu České spořitelny.
Rozšíření zázemí impluviálu Vědecké knihovny.

Duben 2016

Odstranění staveb v ul. Mendělejevova v areálu Kampus UJEP.

Březen 2016

Instalace orientačního systému pater v budově rektorátu MFC.
Instalace sochy J. E. Purkyně v prostorách lobby MFC.
Unifikace trafostanice v areálu Kampus UJEP.

Únor 2016

Doplnění sítě veřejného osvětlení v areálu Kampus UJEP.

Prosinec 2015

Doplnění sítě veřejného osvětlení v areálu Kampus UJEP.
Odborná učebna katedry informatiky na budově kateder.
Dokončena rekonstrukce elektroinstalace budov areálu České Mládeže II. etapa – páteřní telefonní trasy.

Listopad 2015

Doplněná mobilní mediální zóna UJEP.

Říjen 2015

Instalace orientačního systému v rozšířeném Kampusu UJEP.
Instalace vlajkových stožárů a vlajek (ČR, EU a UJEP).
Dokončena instalace chladících jednotek v budově MFC UJEP – I. etapa.

Září 2015

Přístupová komunikace z ul. Klíšská v areálu Kampus.
Odborná učebna KI na budově kateder.

Srpen 2015

Implementace externích okenních fólií na Vědecké knihovně.

Červenec 2015

Z architektonické soutěže vybrala porota návrh nové budovy CPTO.

Červen 2015

Dokončena rekonstrukce učebny CN 530 v budově kateder.

Květen 2015

Zahájena rekonstrukce učebny CN 530 v budově kateder.
Dokončena výstavba studentského stravovacího zařízení v areálu PF.
Dokončeny stavební práce realiované v rámci projektu UCP SVP – objekty PF, FSE, FZS (České Mládeže 8 + sportovní hala PF).
Dokončeno EZS VIKS 1. PP.

Duben 2015

Zahájena realizace EZS v objektu VIKS 1. PP.

Únor 2015

Realizováno EPS v objektu VIKS.
Dokončeny stavební práce na objektu FVTM realizované v rámci projektu EDIMARE (financováno z OP VaVpI).

Prosinec 2014

Dokončení unifikace trafostanice České mládeže a rekonstrukce elektroinstalace budovy kateder.
Dokončena úprava provozního vstupu k FUD od objektu F1.

Listopad 2014

Zahájeny stavební úpravy v rámci projektu UCP SVP – PF, FSE, FZS (České Mládeže 8 + sportovní hala PF).
Dokončena adaptace 2. NP budovy VIKS pro vytvoření nových výukových prostor FSE UJEP.
Dokončena rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ul. Mendělejevova.

Říjen 2014

Zahájena unifikace trafostanice České mládeže a rekonstrukce elektroinstalace budovy kateder.
Dokončeno odstranění havarijního stavu konstrukcí nadpraží a ostění oken budovy kateder PF.
Dokončena realizace místa pro přecházení a zpřístupnění areálu KAMPUS UJEP.
V provoz uvedeny chladicí jednotky pro objekty F1 a F2.

Září 2014

Zahájena rekonstrukce budovy H v rámci projektu OP VaVpI „Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na FVTM“.
Dokončena výstavba přechodu mezi objekty České mládeže a kampusem.
Dokončena rekonstrukce opěrné zdi mezi objekty České mládeže a kampusem.

Srpen 2014

Zahájena výstavba přechodu mezi objekty České mládeže a kampusem.
Zahájena rekonstrukce opěrné zdi mezi objekty České mládeže a kampusem.
Zahájena rekonstrukce komunikace Mendělejevova.
Zahájen projekt Hydroizolace budovy H – 3. Etapa.

Červenec 2014

Zahájena výstavba studentského stravovacího zařízení v areálu PF České Mládeže.

Červen 2014

Zahájena úprava prostor v objektu VIKS FSE uvolněných po knihovně PF.

Květen 2014

Dokončena instalace orientačního systému v areálu kampusu.

Duben 2014

Dokončena úprava hlavního vstupu do budovy H FVTM, vč. hydroizolace 2. Etapa.

Březen 2014

Zahájena instalace orientačního systému v areálu kampusu.

Únor 2014

Zahájena Úprava hlavního vstupu do budovy H FVTM, vč. hydroizolace 2. etapa.
Příprava podkladů pro výstavbu Centra přírodovědných a technických oborů a objektu pro Fakultu výrobních technologií a managementu.

Leden 2014

Dne 6. 1. 2014 byla uvedena v provoz výdejna jídel v objektu VIKS. Zahájen projekt EDIMARE zaměřený na vnitřní rekonstrukci objektu H (FVTM). Projekt je financován z OP VaVpI.

Prosinec 2013

Vybavení Vědecké knihovny rozšířeno o knižní skener a návratový automat.

Listopad 2013

Dokončena demolice objektu „A“. Dokončena realizace přechodu pro chodce přes ulici České mládeže mezi objekty FUD a objektem České mládeže (PF, FF, PřF). Vybudováním spojovacího schodiště byl zprůchodněn úsek pro pěší pod objektem Vědecké knihovny.

Říjen 2013

Instalován orientační systém pro areál kampusu. Zahájeny práce na zprůchodnění úseku pod knihovnou mezi FUD, VIKS, Vědeckou knihovnou a objektem MFC.

Září 2013

Probíhá demolice objektu „A“. Probíhají stavební práce na výdejně jídel v objektu „VIKS“ a práce na objektech F1 a F2.

Srpen 2013

Byla zahájena demolice objektu „A“. Probíhají stavební práce na výdejně jídel v objektu „VIKS“ a práce na objektech F1 a F2.

Červenec 2013

Zahájeny přípravné práce pro demoliční práce objektu „A“. Do Vědecké knihovny byly instalovány informační kiosky.

Červen 2013

Probíhají práce na objektech F1 a F2. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel 9 ks informačních kiosků pro Vědeckou knihovnu. Dodán nábytek (prvky k sezení) do lobby objektu MFC.

Květen 2013

Byl posílen signál GSM v budově MFC (rektorát). Proběhlo výběrové řízení na demolici objektu „A“.

Duben 2013

Vyhotovena dokumentace pro provádění stavby výdejny jídel VIKS. Vyhlášena veřejná zakázka na provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k přípravě území v areálu Kampus pro novostavbu Centra přírodovědných a technických oborů (demolice objektu „A“).

Březen 2013

8. března Ministerstvo kultury vydalo usnesení o zastavení přezkumného řízení ve věci přezkoumání pravomocného rozhodnutí ze dne 29.8.2012 o neprohlášení objektu „A“ kulturní památkou. Vybrán dodavatel na zpracování realizační projektové dokumentace interiéru a orientačního systému a autorský dozor.

Únor 2013

11. února Vědecká knihovna otevřena v plném rozsahu otevíracích hodin. Zároveň bylo otevřeno nové univerzitní knihkupectví. Vypsáno výběrové řízení na zpracování realizační projektové dokumentace interiéru a orientačního systému a autorský dozor při jejich realizaci v rámci stavby „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP“ (OP VaVpI).

Leden 2013

28. ledna byla otevřena Vědecká knihovna v režimu zkušebního provozu.

Listopad 2012

Dne 5. listopadu bylo zahájeno stěhování knižního fondu z jednotlivých fakultních knihoven do vědecké knihovny.

Říjen 2012

Dne 3. října podepsána smlouva s firmou Unistav na rekonstrukci objektů F1 a F2. Dne 29. října došlo k předání staveniště a byly zahájeny přípravné práce. Dne 22. října bylo zahájeno stěhování rektorátu z budovy ul. Hoření do objektu MFC.

Září 2012

Ministerstvo kultury ČR neprohlásilo budovu „A“ za kulturní památku. Proběhla kouladace objektu MIVC (objekt MFC a vědecké knihovny).

Červen 2012

Objekty F1 a F2 – konec lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

Květen 2012

Dne 2. května navštívil naši univerzitu předseda Senátu PČR Milan Štěch. Spolu s hejtmankou ÚK Janou Vaňhovou si prohlédli budovaný kampus.

Duben 2012

Dne 30. dubna obdržela Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oficiální zprávu z Ministerstva kultury ČR, že byl občanským sdružením 400/27 podán na ministerstvo návrh na prohlášení objektu A v budovaném Kampusu UJEP kulturní památkou. Tímto oznámením bylo zahájeno správní řízení stran prohlášení objektu „A“ bývalé Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem kulturní památkou.

Březen 2012

Dne 30. března náměstkyně ministra Ing. Eva Bartoňová s ředitelkou odboru investic Ing. Yvetou Kurfürstovou přijely sdělit vedení UJEP pozitivní zprávu, která potvrdila další rozvojové záměry naší univerzity v Kampusu UJEP. Objekty F1 a F2 – odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele stavby; vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Únor 2012

Objekty F1 a F2 – vysoutěžen Karel Hladík jako koordinátor BOZP.

Leden 2012

Objekty F1 a F2 – vysoutěžena fa Varia, s. r. o., jako technický dozor investora.

Listopad 2011

Dne 23. 11. nabylo rozhodnutí o změně územního plánu Kampusu právní moci.
Proběhlo výběrové řízení na projekt interiéru MIVC a univerzitní knihovny.

Říjen 2011

Výběrové řízení na dodávku projektu ve stupni pro výběr zhotovitele na rekonstrukci pavilonů F1 a F2 . Vítězem se stala firma Metroprojekt, a.s.
Dne 17. 10. bylo vydáno rozhodnutí o změně územního plánu Kampusu.
Bylo rozhodnuto podat dva další projekty VaVpI z výzvy 2.4 na rekonstrukci prostor pro výzkum a inovaci související se vzděláváním. Tyto projekty se v Kampusu týkají budovy H, kde díky další rekonstrukci dojde k rozšíření kapacit pro FVTM a dále domů v Mendělejevově ulici, které budou zrekonstruovány pro Fakultu přírodovědeckou, Fakultu životního prostředí a VYCERRO.

Srpen 2011

Vláda na svém zasedání dne 31.8. schválila pro UJEP dotaci ve výši 590 milionů korun na přípravu realizaci stavby budovy pro Fakultu přírodovědeckou a Fakultu životního prostředí  a společné laboratoře. Univerzita přispěje na tuto investiční akci částkou 10 milionů korun.

Červenec 2011

Výběrové řízení na TDI projektu rekonstrukce pavilonů F1 a F2.

Červen 2011

Podepsání smlouvy o dílo s firmou Unistav, a.s. a následné zahájení výstavby.

Květen 2011

Po odstoupení vítězné firmy probíhala jednání s firmou Unistav, a.s. umístěnou na druhém místě.
Dne 13. 5. byla na MŠMT podepsána smlouva o poskytnutí dotací na realizaci projektu VaVpI „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty“ (rekonstrukce pavilonů F1 a F2).

Duben 2011

Ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby MIVC.
Dne 29. 4. došlo ke schválení projektu VaVpI na rekonstrukci pavilonů F1 a F2 pro Filozofickou fakultu

Říjen 2010

Podání žádosti o projekt VaVpI, výzva 1.4  „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty“ (rekonstrukce pavilonů F1 a F2).
Zveřejnění výběrového řízení na výběr zhotovitele MIVC.

Duben 2009

Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 6. 4. 2009 získala univerzita příslib na potřebné finanční prostředky na realizaci další etapy výstavby univerzitního kampusu. Jednalo se o 400 milionů korun na výstavbu univerzitní knihovny a multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (MIVC).

Březen 2009

Zahájení inženýrské činnosti v projednávání Územního povolení. Podání oznámení o vlivu stavby Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na životní prostředí (EIA).

Září – prosinec 2008

Dokončení rekonstrukce a kolaudace budovy B. Přestěhování FUD do kampusu. Revitalizace okolí budovy B – vybudování parkovišť a zelené zóny. Revitalizace budovy H pro KAS CI a FVTM. Dokumentace k územnímu rozhodnutí pro celý areál. Byl zahájen plný provoz vzdělávacích prostor „severovýchodního křídla“ areálu.

Srpen 2008

Aktualizovaná urbanisticko-architektonická studie a příprava výběrového řízení na dokumentaci k územnímu rozhodnutí.

Květen 2008

Předložení informace o současném stavu „Projektu Kampus UJEP“ ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a její projednání ve Vládě ČR.

Březen 2008

Zahájení přípravy projektových záměrů do OP VaVpI prioritní osy 2, 4 – vznik pracovních skupin, koncepce, provoz, analýzy, studie proveditelnosti a projektová dokumentace.

Listopad 2007

Zahájení demoličních prací v areálu kampusu – celkem 5 budov (zdroj financování: vlastní zdroje UJEP, programové financování MŠMT).
Zahájení příprav na novou urbanisticko-architektonickou studii, Stavební program kampusu a energetickou koncepci areálu.

Říjen 2007

Vznik tří pracovních skupin: I. PS pro přípravu urbanisticko-architektonické studie; II. PS pro přípravu stavebního programu; III. PS pro energetickou koncepci.

Květen 2007

Zahájení 2. etapy rekonstrukce objektu VIKS a 1. etapy objektu H (zdroj financování: vlastní zdroje UJEP).

Duben 2007

Zahájení prací na dokončení 1. etapy rekonstrukce objektu VIKS (zdroj financování: vlastní zdroje UJEP). Předložení nového návrhu projektu ministryni školství a projednání návrhu ve vládě ČR.
Po přehodnocení celého projektu v  březnu 2007 byla zahájena příprava území a jednotlivých projektů, včetně podání rozvojového projektu na část projektové dokumentace na vybrané budovy v kampusu.

Březen 2007

2. března pozastavena činnost Řídícího výboru PPP projektu Kampus UJEP Ústí nad Labem do rozhodnutí Vlády ČR.
Na základě rozhodnutí Vlády ČR vyjmutí projektu Kampus UJEP ze seznamu projektů MŠMT vhodných pro pilotní formu PPP. Následné přehodnocení projektu ze strany univerzity.

Leden 2007

Vláda přerušila 24. ledna projednávání materiálu předloženého ministryní školství, mládeže a tělovýchovy k projektu Kampus UJEP v Ústí nad Labem s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 29. ledna 2007.
Vláda ČR 29. ledna uložila členům vlády prověřit opodstatněnost a efektivnost projektů zařazených do pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru a výsledek sdělit do 31. března 2007 ministru financí.

Říjen 2006

Smlouva o dílo s vítězem veřejné zakázky na rekonstrukci pavilonu B pro Fakultu užitého umění a designu byla podepsána 6.října.

Dne 27. října bylo zveřejněno výběrové řízení na organizátora zadávacího řízení na veřejné zakázky pro otevřené řízení na výběr poradce projektu PPP a zjednodušené podlimitní řízení na výběr projektového manažera.

Červenec 2006

Dne 31. 7. proběhlo první jednání Řídícího výboru PPP projektu Kampus UJEP jmenovaného ministryní školství mládeže a tělovýchovy na základě schválení pilotního projektu Partnerství veřejného a soukromého sektoru – projekt Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Září 2006 Schválení investičního záměru na MŠMT („UJEP – PPP projekt Kampus UJEP)“. Investiční záměr zahrnuje náklady na přípravu zadávací dokumentace a výběr poradce pro činnosti související s přípravou a zpracováním koncesního projektu a uzavřením koncesní smlouvy. Součástí jsou i náklady na financování činnosti projektového manažera a projektového týmu.

Květen 2006

Dne 24.5. bylo přijato usnesení Vlády ČR č. 644 k pilotnímu projektu Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) – projekt Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a schválení zařazení projektu do pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Duben 2006

Rada kraje schválila ustavení Řídícího a koordinačního výboru pro Kampus UJEP v čele s hejtmanem Ústeckého kraje, v němž jsou zástupci města Ústí nad Labem a univerzity.

Září 2005

Zahájeny práce na rekonstrukci druhé budovy (pavilonu B) pro FUD. Byla vybrána firma na zpracování projektové dokumentace a pro technický dozor (zdroj financování: programové financování MŠMT).

2004

Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Ústí nad Labem, Masarykovou nemocnicí v Ústí n. L. a UJEP o přípravě a realizaci kampusu.