Cíle projektu

Rektor uni­ver­zi­ty, prof. RNDr. René Wokoun, CSc. na svém před­vo­leb­ním vystou­pe­ní v lis­to­pa­du 2010 vyslo­vil myš­len­ku, že Kampus není cílem, že je jen pro­střed­kem, jak cíle co nej­lé­pe dosáhnout.
Vybudováním Kampusu dojde k zajiš­tě­ní roz­vo­je vyso­ké­ho škol­ství a zvý­še­ní vzdě­la­nos­ti a inte­lek­tu­ál­ní­ho poten­ci­á­lu v  ústec­kém regi­o­nu, což při­spě­je k dosa­že­ní hlav­ní­ho cíle Programu roz­vo­je Ústeckého kra­je, jímž je zasta­ve­ní vli­vu nega­tiv­ních dopa­dů struk­tu­rál­ních změn a nastar­to­vá­ní roz­vo­je eko­no­mic­ké základ­ny kra­je v těch­to změ­ně­ných pod­mín­kách, včet­ně řeše­ní pro­ble­ma­ti­ky zaměst­na­nos­ti. Projekt zajis­tí roz­voj uni­ver­zi­ty, kte­rá má v regi­o­nu nena­hra­di­tel­nou úlo­hu v oblas­ti ter­ci­ár­ní­ho vzdě­lá­vá­ní i v oblas­ti výzku­mu a vývo­je. Cíle lze roz­dě­lit do násle­du­jí­cích skupin:

Rozvoj univerzity:

 • Integrace uni­ver­zi­ty a její dyna­mic­ký roz­voj pod­le mode­lů zahra­nič­ních univerzit.
 • Vytvoření inte­gro­va­né­ho cen­t­ra vzdě­la­nos­ti Ústeckého kra­je a sou­stře­dě­ní vzdě­lá­va­cí kapa­ci­ty na jed­nom místě.
 • Racionalizace nákla­dů a efek­tiv­ní pro­voz, odstra­ně­ní kapa­cit­ních duplicit.
 • Posílení prin­ci­pu sdí­le­ní a spo­lu­prá­ce v rám­ci univerzity.
 • Posílení vazeb uvnitř uni­ver­zi­ty, včet­ně kul­ti­va­ce vzta­hu k alma mater.
 • Posílení pozi­ce uni­ver­zi­ty vůči veřej­nos­ti (vět­ší zájem ucha­ze­čů o stu­di­um i o zaměstnání)

Vzdělávání:

 • Poskytování kva­lit­ní­ho vzdě­lá­vá­ní a vytvo­ře­ní pří­jem­né­ho pro­stře­dí ke studiu.
 • Rozšíření nabíd­ky vzdě­lá­va­cích programů.
 • Rozvoj lid­ských zdro­jů (odbor­né vzdě­lá­vá­ní zaměst­nan­ců, mana­žer­ské doved­nos­ti vedou­cích pra­cov­ní­ků atd.).
 • Rozvoj slu­žeb v oblas­ti dal­ší­ho vzdě­lá­vá­ní (celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní a Univerzita tře­tí­ho věku).
 • Zavedení výu­ky v cizím jazy­ce (vět­ší zájem zahra­nič­ních studentů).
 • Zvyšování kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti (kva­li­ta absol­ven­tů dle poža­dav­ků praxe).
 • Zapojení odbor­ní­ků z pra­xe do výu­ky a nao­pak pra­xe aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků ve firmách.

Věda a výzkum, umělecká činnost:

 • Dynamický roz­voj vědy, výzku­mu a ino­va­cí dle prin­ci­pu spe­ci­a­li­za­ce a výji­meč­nos­ti (“klí­čo­vá zna­lost”, stra­te­gic­ké obo­ry s poten­ci­á­lem do budouc­na, zamě­ře­ní na pro­blémy regi­o­nu a ČR).
 • Aplikace výsled­ků výzku­mu a vývo­je v praxi.
 • Vybudování sdí­le­né­ho aka­de­mic­ké­ho výzkum­né­ho a labo­ra­tor­ní­ho centra.
 • Rozvoj lid­ských zdro­jů v této oblas­ti (moti­va­ce, mobi­li­ta, dal­ší odbor­né vzdě­lá­vá­ní pra­cov­ní­ků ve výzku­mu a vývoji).
 • Ochrana dušev­ní­ho vlast­nic­tví a pod­po­ra vzni­ku paten­tů, prů­mys­lo­vých vzo­rů a ochran­ných známek.
 • Propagace výsled­ků výzku­mu, vývo­je a umě­lec­ké činnosti.
 • Zapojení stu­den­tů do vědec­ko-výzkum­né a tvůr­čí prá­ce a projektů.
 • Budování mla­dé gene­ra­ce věd­ců – pod­po­ra nada­ných studentů.
 • Podpora vzni­ku mezi­fa­kult­ních a meziuni­ver­zit­ních vědec­ko-výzkum­ných týmů v rám­ci projektů.
 • Vybudování uni­ver­zit­ní gale­rie jako umě­lec­ké­ho a vědec­ké­ho cen­t­ra výtvar­né­ho umě­ní ve městě

Třetí role:

 • Rozvoj vzdě­la­nos­ti v regi­o­nu s nej­vyš­ší mírou neza­měst­na­nos­ti a nej­niž­ším počtem VŠ vzdě­la­ných obyvatel.
 • Spolupráce se sou­kro­mým a veřej­ným sek­to­rem v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní, vědy, výzku­mu a inovací.
 • Vznik kon­takt­ní­ho a kari­ér­ní­ho cen­t­ra pro spo­lu­prá­ci a transfer znalostí.
 • Přeshraniční spo­lu­prá­ce a projekty.
 • Podpora pod­ni­ka­tel­ství