Cíle projektu - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Cíle projektu

Rektor univerzity, prof. RNDr. René Wokoun, CSc. na svém předvolebním vystoupení v listopadu 2010 vyslovil myšlenku, že Kampus není cílem, že je jen prostředkem, jak cíle co nejlépe dosáhnout.
Vybudováním Kampusu dojde k zajištění rozvoje vysokého školství a zvýšení vzdělanosti a intelektuálního potenciálu v  ústeckém regionu, což přispěje k dosažení hlavního cíle Programu rozvoje Ústeckého kraje, jímž je zastavení vlivu negativních dopadů strukturálních změn a nastartování rozvoje ekonomické základny kraje v těchto změněných podmínkách, včetně řešení problematiky zaměstnanosti. Projekt zajistí rozvoj univerzity, která má v regionu nenahraditelnou úlohu v oblasti terciárního vzdělávání i v oblasti výzkumu a vývoje. Cíle lze rozdělit do následujících skupin:

Rozvoj univerzity:

 • Integrace univerzity a její dynamický rozvoj podle modelů zahraničních univerzit.
 • Vytvoření integrovaného centra vzdělanosti Ústeckého kraje a soustředění vzdělávací kapacity na jednom místě.
 • Racionalizace nákladů a efektivní provoz, odstranění kapacitních duplicit.
 • Posílení principu sdílení a spolupráce v rámci univerzity.
 • Posílení vazeb uvnitř univerzity, včetně kultivace vztahu k alma mater.
 • Posílení pozice univerzity vůči veřejnosti (větší zájem uchazečů o studium i o zaměstnání)

Vzdělávání:

 • Poskytování kvalitního vzdělávání a vytvoření příjemného prostředí ke studiu.
 • Rozšíření nabídky vzdělávacích programů.
 • Rozvoj lidských zdrojů (odborné vzdělávání zaměstnanců, manažerské dovednosti vedoucích pracovníků atd.).
 • Rozvoj služeb v oblasti dalšího vzdělávání (celoživotní vzdělávání a Univerzita třetího věku).
 • Zavedení výuky v cizím jazyce (větší zájem zahraničních studentů).
 • Zvyšování konkurenceschopnosti (kvalita absolventů dle požadavků praxe).
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky a naopak praxe akademických pracovníků ve firmách.

Věda a výzkum, umělecká činnost:

 • Dynamický rozvoj vědy, výzkumu a inovací dle principu specializace a výjimečnosti (“klíčová znalost”, strategické obory s potenciálem do budoucna, zaměření na problémy regionu a ČR).
 • Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v praxi.
 • Vybudování sdíleného akademického výzkumného a laboratorního centra.
 • Rozvoj lidských zdrojů v této oblasti (motivace, mobilita, další odborné vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji).
 • Ochrana duševního vlastnictví a podpora vzniku patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek.
 • Propagace výsledků výzkumu, vývoje a umělecké činnosti.
 • Zapojení studentů do vědecko-výzkumné a tvůrčí práce a projektů.
 • Budování mladé generace vědců – podpora nadaných studentů.
 • Podpora vzniku mezifakultních a meziuniverzitních vědecko-výzkumných týmů v rámci projektů.
 • Vybudování univerzitní galerie jako uměleckého a vědeckého centra výtvarného umění ve městě

Třetí role:

 • Rozvoj vzdělanosti v regionu s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a nejnižším počtem VŠ vzdělaných obyvatel.
 • Spolupráce se soukromým a veřejným sektorem v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací.
 • Vznik kontaktního a kariérního centra pro spolupráci a transfer znalostí.
 • Přeshraniční spolupráce a projekty.
 • Podpora podnikatelství