COVID-19 Info - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

COVID-19 Info

INFORMACE PRO STUDENTY

Testování studentů

Od 1. července 2021 je zrušeno povinné testování  studentů a zaměstnanců vysokých škol. V případě potřeby doložení negativního výsledku RT-PCR testu nebo rychlého antigenního testu (RAT) si je studenti zajišťují sami.

​​Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ve vnitřních prostorách budov UJEP platí obecné pravidlo nošení ochrany cest dýchacích (respirátorů) s následujícími výjimkami:

– respirátor nemusí při výuce nosit studenti, kteří sedí v lavici či jsou jinak usazeni, a akademičtí pracovníci;

– respirátor není nutné nosit při zkoušce, pokud je mezi všemi přítomnými dodržena minimální vzdálenost 1,5 m;

– respirátor nemusí nosit studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);

– studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti jiných právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti;

– respirátor nemusí nosit studenti při pobytu v pokoji na kolejích UJEP.

Vzdělávání, vzdělávací akce, zkoušky, přijímací zkoušky, akademické obřady, kongresy

Dle aktuálně platného mimořádného opatření MZ ČR nejsou pro vzdělávání a zkoušky stanovena  žádná specifická opatření, kromě hygienických, ani není třeba dokládat bezinfekčnost. Určitá omezení jsou stanovena pro hromadné akce, jako jsou například akademické obřady, imatrikulace, promoce a další hromadné akce, kterých se účastní v jednu dobu více než 20 osob, pro tyto akce platí povinnost doložení bezinfekčnosti. Podmínky prokázání bezinfekčnosti jsou stanoveny takto:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní (antigenní test RAT UJEP neposkytuje, zajistí si jej účastník sám); obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Návrat ze zahraničí

Na základě platného mimořádného opatření musí všichni studenti UJEP, kteří se vrátili z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým, středním nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění covid-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) splnit následující povinnost:

a) informovat univerzitu o této skutečnosti, studenti plní tuto povinnost při příchodu svému vyučujícímu,

b) prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu od poskytovatele zdravotních služeb z posledních 48 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým nebo středním rizikem), nebo negativním RT- PCR testu z posledních 72 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s vysokým a vyšším rizikem).

Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou studenti, kteří byli plně naočkováni a v případě jednodávkového schématu uplynulo od první dávky minimálně 14 dnů a v případě dvoudávkového schématu uplynulo od druhé dávky minimálně 14 dnů (prokazuje se národním certifikátem o dokončeném očkování) anebo zaměstnanci a studenti, kteří v uplynulých 180 dnech prodělali onemocnění covid-19 (prokazuje se potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem).

Osoba, která je povinna podrobit se testu na území ČR při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění covid-19 (nejpozději do 5 dnů po vstupu na území ČR), může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Osoba, která je povinna podrobit se RT-PCR testu na území ČR při příjezdu ze zemí s vysokým a vyšším rizikem výskytu onemocnění covid-19 (nejdříve 5./10. den, a nejpozději 14. den od vstupu na území ČR), setrvává do doby výsledku testu v samoizolaci.

Sledujte, prosím, také konkretizované informace na www fakult, které studujete!

 

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

Od 1. července 2021 je zrušeno testování zaměstnanců v prostorách UJEP. V případě potřeby si doložení negativního výsledku RT-PCR testu nebo rychlého antigenního testu (RAT), zaměstnanci zajišťují sami.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ve vnitřních prostorách budov UJEP platí obecné pravidlo nošení ochrany cest dýchacích (respirátorů) s následujícími výjimkami:

– respirátor nemusí nosit zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka, nebo na místě, kde dochází ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;

– respirátor nemusí nosit při výuce ti akademičtí pracovníci, kteří byli očkováni a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo více než 14 dní;

– respirátor není nutné nosit při zkoušce, pokud je mezi všemi přítomnými dodržena minimální vzdálenost 1,5 m.

Vzdělávání, vzdělávací akce, zkoušky, přijímací zkoušky, akademické obřady, kongresy

Dle aktuálně platného mimořádného opatření MZ ČR nejsou pro vzdělávání a zkoušky stanovena žádná specifická opatření, kromě hygienických, ani není třeba dokládat bezinfekčnost. Určitá omezení jsou stanovena pro hromadné akce, jako jsou například akademické obřady, imatrikulace, promoce a další hromadné akce, kterých se účastní v jednu dobu více než 20 osob, pro tyto akce platí povinnost doložení bezinfekčnosti. Podmínky prokázání bezinfekčnosti jsou stanoveny takto:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Návrat ze zahraničí

Na základě platného mimořádného opatření musí všichni zaměstnanci UJEP, kteří se vrátili z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým, středním nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění covid-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) splnit následující povinnost:

a) informovat univerzitu o této skutečnosti, zaměstnanci plní tuto povinnost při příchodu na pracoviště vůči svému nadřízenému,

b) prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu od poskytovatele zdravotních služeb z posledních 48 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým nebo středním rizikem), nebo negativním RT- PCR testu z posledních 72 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s vysokým a vyšším rizikem).

Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou zaměstnanci, kteří byli plně naočkováni a v případě jednodávkového schématu uplynulo od první dávky minimálně 14 dnů a v případě dvoudávkového schématu uplynulo od druhé dávky minimálně 14 dnů (prokazuje se národním certifikátem o dokončeném očkování) anebo zaměstnanci a studenti, kteří v uplynulých 180 dnech  prodělali onemocnění covid-19 (prokazuje se potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem).

Osoba, která je povinna podrobit se testu na území ČR při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění covid-19 (nejpozději do 5 dnů po vstupu na území ČR), může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Osoba, která je povinna podrobit se RT-PCR testu na území ČR při příjezdu ze zemí s vysokým a vyšším rizikem výskytu onemocnění covid-19 (nejdříve 5./10. den, a nejpozději 14. den od vstupu na území ČR), setrvává do doby výsledku testu v samoizolaci.

 

INFORMACE PRO UBYTOVANÉ NA KOLEJÍCH UJEP

Při nástupu na koleje UJEP musí student doložit bezinfekčnost, tj. doložit jednu z těchto skutečností:

– byl očkován proti onemocnění covid-19 a toto doloží certifikátem o provedeném očkování, 

– prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,

– absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem, nebo nejdéle před 72 h rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem.

Splnění výše uvedených podmínek bezinfekčnosti je třeba prokazovat každých 7 dní.

Vstup do objektů kolejí UJEP je povolen pouze ubytovaným osobám s nasazeným prostředkem ochrany cest dýchacích dle aktuálně platných mimořádných opatření vlády ČR. 

Další pokyny a aktuální informace naleznete na stránkách Správy kolejí a menz.

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY V MENZE

Stravování ve vysokoškolské menze UJEP mohou využívat pouze studenti a zaměstnanci UJEP.

Konzumace ve všech prostorech je možná pouze při dodržení platných mimořádných opatření MZ ČR.

Pokrmy jsou na objednání vydávány v odnosných boxech.

Další pokyny a aktuální informace naleznete na stránkách Menzy UJEP.

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY VĚDECKÉ KNIHOVNY UJEP

Jak se chovat v knihovně, zjistíte zde.

Podmínky pro vstup na kulturní akce naleznete zde.

 

K 25. 10. 2021