COVID-19 Info - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

COVID-19 Info

>INFORMACE PRO STUDENTY NÍŽE<

PŘÍKAZ REKTORA K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

PŘÍKAZ REKTORA Č. 1/2021 K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které je přílohou č. 1 k usnesení vlády č. 249, se zavádí pro veřejné vysoké školy povinnost testovat zaměstnance na covid-19.

Od 17. března 2021 bude umožněn vstup na pracoviště UJEP jen osobám, které se prokáží negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Platnost testu je 7 kalendářních dní.

Výjimky z testování a povolení ke vstupu:

Zaměstnanci jsou povinni podstoupit testování podle čl. I a II Mimořádného opatření MZCR č. 249 a to s výjimkou osob, které

 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • absolvovaly RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo absolvováním POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb zařazeným v síti odběrových center s výsledkem NEGATIVNÍ a test není starší 7 kalendářních dní.

Testování zaměstnanců na UJEP začíná od 12. 3.2021 v Červené aule v areálu KAMPUS:

 • Zaměstnanci UJEP mohou využít pro testování testy zakoupené univerzitou. Testování zaměstnanců probíhá v objektu AULY, v prostoru Červeného sálu, který bude označen nápisem „testovací místnost“. Prostory Červené auly mají účinné větrání, které bude zajištěno po celou dobu testování.
 • Testování zaměstnanců, kteří nevyužívají formu home office, bude probíhat v týdenním režimu vždy od 7:00 do 12:00 hodin. Pro testování je nutné využít registračního systému, kde si zaměstnanci mohou sami určit datum a čas testování. Odkaz na rezervační systém naleznete níže.
 • Testovaný předloží osobě, která je odborně způsobilá k provádění testu, identifikační kartu zaměstnance (nebo jiný doklad) a sdělí své osobní číslo (toto naleznete v systému IMIS v záložce průkaz zaměstnance). Následně mu tato osoba provede test.
 • Zaměstnanec musí vyčkat na výsledek testu, který mu oznámí osoba provádějící test (cca do 15 minut).
 • Rezervační formulář pro přihlášení na testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2, dle příkazu rektora č. 1/2021, naleznou zaměstnanci UJEP po přihlášení do IMIS na jeho hlavní stránce (https://imis.ujep.cz).

V případě pozitivního výsledku testu je zaměstnanec povinen:

 • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu a také na e-mail zaměstnavatele,
 • opustit pracoviště, minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat,
 • uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb (obvodní lékař),
 • pokud zaměstnanec nemá poskytovatele zdravotních služeb, je povinen kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví (KHS) příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu,
 • obvodní lékař nebo orgán ochrany veřejného zdraví (KHS), vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu,
 • zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit bez prodlení.

Závěr:

S účinností od 17. března 2021 do odvolání, bude vstup do objektů UJEP umožněn pouze zaměstnancům, kteří se prokáží:

 • negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 kalendářních dnů,
 • potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (SMS), že prodělali v posledních 90 dnech COVID-19 a osobám, které se prokáží certifikátem MZ ČR, že byly proti covid-19 očkovány,
 • studenti při vstupu do objektů UJEP musí i nadále respektovat Vládní opatření, (použít k zakrytí úst a nosu respirátor FFP2, nebo obličejovou masku, dodržovat rozestupy a akceptovat povolený počet osob v prostoru),
 • externí osoby předloží při vstupu do objektů UJEP recepčním potvrzení o absolvování testu vydané odběrovým místem nebo zobrazit SMS zprávu o výsledku testu v mobilním telefonu. Možné je předložit i potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 90 dnech covid-19 nebo předložit certifikát MZ ČR o očkování proti covid-19. Případně předloží prohlášení o Negativitě při testování u svého zaměstnavatele.

Usnesení vlády ČR ze dne 5. března 2021 č. 249 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 249

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, Příloha č. 7 k usnesení vlády č. 249

Rezervační formulář pro přihlášení na testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2, dle příkazu rektora č. 1/2021, naleznou zaměstnanci UJEP po přihlášení do IMIS na jeho hlavní stránce (https://imis.ujep.cz).

 


INFORMACE PRO STUDENTY

VELMI POMALU ROZVOLŇUJEME

Mimořádné opatření MZ ČR (příloha č. 1 Usnesení vlády ze dne 12. dubna 2021 č. 375) od 19. 4. 2021 prodlužuje (do odvolání) zákaz osobní přítomnosti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce a zkouškách při studiu či vzdělávání na vysoké škole s výjimkami:

– účasti na zkoušce, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob,

– účasti na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

– účasti na klinické a praktické výuce a praxi, pokud se jedná o studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a o studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

 

Nově je umožněno konání přijímacích zkoušek za účasti nejvýše 20 osob v místnosti. Rovněž jsou stanoveny výjimky z omezení zpěvu a sportovní činnosti, které se, pokud jsou stěžejní součástí vzdělávání, povolují (v případě zpěvu pro maximálně 6 studentů v místnosti).

Ve vnitřních prostorách vysokých škol se zakazuje všem osobám pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Výjimky z tohoto zákazu upravuje oddíl I., odst. 3 mimořádného opatření MZDR 15757/2021-47/MIN/KAN.

– Nadále platí pro vysoké školy zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY

Nově:

◊◊◊◊◊

Starší dokumenty: