COVID-19 Info - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

COVID-19 Info

Vracíme se do normálu. Prezenční výuka a zkoušení povoleny všem.

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471) umožňuje od 24. května 2021 prezenční výuku a zkoušení všech studentů vysokých škol.

Podmínkou prezenční účasti studentů na výuce či zkoušení je, kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest vhodnými ochrannými prostředky a dodržení rozestupů 1,5 m, také absence příznaků onemocnění COVID-19 a předložení dokladu o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech.

Podle bodu 11 Mimořádného opatření MZ ČR (MZDR 21735/2021-1/MIB/KAN, též Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 21. 5. 2021 č. 474) se podmínka doložení negativního testu od 24. května 2021 považuje za splněnou, pokud student/ka doloží, že

 1. a) prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví u něj/ní uplynula a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
 2. b) byl/a očkován/a proti onemocnění COVID-19 a

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Testování studentů na UJEP upravuje příkaz rektora č. 2/2021 K testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2, jeho aktualizace se připravuje.

Od 24. května 2021 je umožněna i osobní přítomnost účastníků kurzů CŽV na výuce (podmínky účasti formuluje bod 3 Mimořádného opatření MZ ČR, Přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471).

Svoje pravidla má nadále také sportovní činnost, kdy je povolena ve vnějších prostorech, a také již ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště.

Od 31. května 2021 vstupuje v účinnost Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 24. 5. 2021 č. 485), které nově povoluje, za přesně stanovených podmínek, i akademické obřady.

Ve vnitřních prostorách vysokých škol se zakazuje všem osobám pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Výjimky z tohoto zákazu upravuje MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY:

Nově: Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 24. 5. 2021 č. 485)


Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 21. 5. 2021)

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471)

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471)

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 5 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471)


>STARŠÍ ZPRÁVY<

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

PŘÍKAZ REKTORA Č. 1/2021 K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, ze dne 22. 5.2021 č.j. 21735/2021-1/MIN/KAN se mění Mimořádné opatření ve kterém se zavádí pro veřejné vysoké školy povinnost testovat zaměstnance na covid-19 takto:

Od 24. května 2021 bude umožněn vstup na pracoviště UJEP jen osobám, které se prokáží negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Platnost testu je 7 kalendářních dní.

Výjimky z testování a povolení ke vstupu: Zaměstnanci jsou povinni podstoupit testování podle čl. I a II Mimořádného opatření MZCR č. 249 a to s výjimkou osob, které

 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • byly očkovány proti onemocnění COVID19­
  • od aplikace prvnídávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • absolvovaly RTPCR test na přítomnost viru SARSCoV2 nebo absolvováním POC antigenního testu na přítomnost antigenuviru SARSCoV2 u poskytovatele zdravotních služeb zařazeným v síti odběrových center s výsledkem NEGATIVNÍ a test není starší 7 kalendářních dní.

Testování zaměstnanců na UJEP probíhá od 12. 3.2021 v Červené aule v areálu KAMPUS:

 • Zaměstnanci UJEP mohou využít pro testování testy zakoupené Univerzitou. Testování zaměstnanců probíhá v objektu AULY, v prostoru Červeného sálu, který bude označen nápisem „testovací místnost“. Prostory Červené auly mají účinné větrání, které bude zajištěno po celou dobu testování.
 • Testování zaměstnanců, kteří nevyužívají formu home office, bude probíhat v týdenním režimu vždy od 7:00 do 12:00 hodin. Pro testování je nutné využít registračního systému, kde si zaměstnanci mohou sami určit datum a čas testování. Odkaz na rezervační systém je zveřejněn v systému IMIS.
 • Testovaný předloží osobě, která je odborně způsobilá k provádění testu identifikační kartu zaměstnance (nebo jiný doklad) a sdělí své osobní číslo (toto naleznete v systému IMIS v záložce průkaz zaměstnance). Následně mu tato osoba provede test.

V případě pozitivního výsledku testu je zaměstnanec povinen:

 • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu a také na email zaměstnavatele.
 • opustit pracoviště, minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
 • uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb (obvodní lékař).
 • pokud zaměstnanec nemá poskytovatele zdravotních služeb, je povinen kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví (KHS) příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.
 • obvodní lékař nebo orgán ochrany veřejného zdraví (KHS), vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu.
 • zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit bez prodlení.Zaměstnanec musí vyčkat na výsledek testu, který mu oznámí osoba provádějící test (cca do 15 minut)

Závěr: S účinností od 24. května 2021 do odvolání, bude vstup do objektů UJEP umožněn pouze zaměstnancům, kteří se prokáží:

  • negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 kalendářních dnů.
  • potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (SMS), že prodělali v posledních 180 dnech COVID-19 a osobám, které se prokáží certifikátem MZ ČR, že byly proti covid-19 očkovány.
  • externí osoby předloží při vstupu do objektů UJEP recepčním potvrzení o absolvování testu vydané odběrovým místem nebo zobrazit SMS zprávu o výsledku testu v mobilním telefonu. Možné je předložit i potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 90 dnech covid-19 nebo předložit certifikát MZ ČR o očkování proti covid-19. Případně předloží prohlášení o Negativitě při testování u svého zaměstnavatele.

PŘÍKAZ REKTORA Č. 1/2021

AKTUALIZOVANÝ PŘÍKAZ REKTORA Č. 1/2021

Usnesení vlády ČR ze dne 5. března 2021 č. 249 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 249

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, Příloha č. 7 k usnesení vlády č. 249

Rezervační formulář pro přihlášení na testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2, dle příkazu rektora č. 1/2021, naleznou zaměstnanci UJEP po přihlášení do IMIS na jeho hlavní stránce (https://imis.ujep.cz).

 


INFORMACE PRO STUDENTY

ROZVOLNĚNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DÁLE POKRAČUJE

Vsouladu Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 21735/20211/MIN/KAN z 22. 5. 2021 je umožněna studentům osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole za následujících podmínek. Od 24. května 2021 bude umožněna osobní přítomnost studenta na praktické a klinické výuce, vzdělávání a přijímací zkoušce spodmínkou, že:

 1. nemá příznaky onemocnění covid19,
 2. podstoupil ve frekvenci 1 x sedm dní preventivní RTPCR test na stanovení přítomnosti viru SARSCoV2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARSCoV2 s negativním výsledkem. Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti.

Výjimku z testování mají studenti, kteří:

 1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění covid19, a od prvního pozitivního RTPCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 2. mají potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění covid19
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo­
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo­
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9měsíců.
 3.  absolvovali RTPCR test na přítomnost viru SARSCoV2 nebo absolvováním POC antigenního testu na přítomnost antigenu viruSARSCoV2 u poskytovatele zdravotních služeb zařazeným v síti odběrových center s výsledkem NEGATIVNÍ a test není starší 72 hodin.

Nadále je možná sportovní činnost ve studijních programech, ve kterých je stěžejní součástí vzdělávání (týká se PF). Od 10. 5. 2021 je sportovní činnost navíc povolena i v ostatních studijních programech, ovšem za podmínky, že se bude konat ve vnějších prost

Podmínkou účasti na výuce je, kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest vhodnými ochrannými prostředky a absence příznaků onemocnění COVID-19, testování studentů.

Testování studentů na UJEP upravuje příkaz rektora č. 2 K testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Ve vnitřních prostorách vysokých škol se zakazuje všem osobám pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Výjimky z tohoto zákazu upravuje oddíl I., odst. 3 mimořádného opatření MZDR 15757/2021-47/MIN/KAN.

Taktéž stále pro vysoké školy platí zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

 

TESTUJEME STUDENTY

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 19. 4. 2021 č. 393) od 26. 4. 2021 nadále do odvolání prodlužuje online výuku na vysokých školách. Nově však umožňuje prezenční účast studentů v posledních ročnících na praktické, laboratorní, experimentální a umělecké výuce a praxi. Podmínkou účasti na výuce je, kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest vhodnými ochrannými prostředky a absence příznaků onemocnění COVID-19, testování studentů.

Testování studentů na UJEP upravuje příkaz rektora č. 2 K testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2. Testování studentů na UJEP probíhá ve Fialové aule v areálu KAMPUS, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

 1. Studenti UJEP mohou využít testovací prostor Univerzity. Testování probíhá vobjektu AULY, v prostoru Fialového sálu, který je označen nápisem „testovací místnost pro studenty“. Prostory Fialové auly mají účinné větrání, které bude zajištěno po celou dobu testování.
 2. Testování probíhá v týdenním režimu: pondělípátek, vždy od 7:00 do 12:00 hodin.
 3. Testovaný student předloží testující osobě, která je odborně způsobilá kprovádění testu identifikační kartu studenta, platný průkaz zdravotní pojišťovny a sdělí své Jméno a Příjmení. Následně mu odborně způsobilá osoba provede test.
 4. Student musí vyčkat na výsledek testu, který mu oznámí osoba provádějící test (cca do 15minut). Informace o výsledku bude studentovi předána vlistinné formě.

Je umožněno konání přijímacích zkoušek za účasti nejvýše 20 osob v místnosti. Rovněž jsou stanoveny výjimky z omezení zpěvu a sportovní činnosti, které se, pokud jsou stěžejní součástí vzdělávání, povolují (v případě zpěvu pro maximálně 6 studentů v místnosti).

Ve vnitřních prostorách vysokých škol se zakazuje všem osobám pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Výjimky z tohoto zákazu upravuje oddíl I., odst. 3 mimořádného opatření MZDR 15757/2021-47/MIN/KAN.

Nadále platí pro vysoké školy zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY

Nově:

◊◊◊◊◊

Starší dokumenty: