Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. – Identita Němců v českých zemích kolem roku 1918

  • Datum: 28. listopad 15:00
  • Místo konání: FF UJEP A 306
  • Formát akce: Celofakultní PVK - K hledání identity Němců v českých zemích došlo už v předválečné době. Souviselo to s diskusí v rámci německojazyčných oblastí, které instituce mají být dominantní pro profilaci němectví a kde by měly sídlit. Důležité byly i vazby na sousední německý stát,přičemž se jednalo o široké spektrum segmentů, týkaly se například i kultury. Je však zároveň třeba uvést, že tento proces se týkal především elit, široké vrstvy se definovaly nadále teritoriálně. Vznik Československé republiky v roce 1918 byl pro české Němce šok, třebaže situace již od roku 1917 nebyla pro rakousko-uherskou monarchii růžová. Vznik provincií byl do jisté míry zoufalé gesto, které nemělo nárok na úspěch. Našim Němcům tedy nezbylo, než hledat své místo v rámci nového státu. Opět se objevuje otázka společné identity, která je stále více spojována s pojmem sudetoněmectví. Nejedná se o pojem nový, své kořeny má v předválečné době, ale nyní stále více dochází k posunu od geografického pojmu přes etnografickou a kulturní dimenzi po význam politický. Tento vývoj pak probíhal po celých dvacet let v různých rovinách.
  • Web: http://ff.ujep.cz/ff/aktuality/8121-prehled-prednasek-v-ramci-celofakultniho-pvk-zs-2018-2019
  • Pořadatel: FF UJEP
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: studenti, akademická i neakademická veřejnost