Exkurze

Vážení a milí poslu­cha­či Univerzity tře­tí­ho věku (U3V) UJEP,

 

na let­ní semestr 2016/2017 je vypsá­no sedm exkur­zí (viz příloha).

Přihlásit se může pou­ze poslu­chač U3V, a to:

  • buď mai­lem na adre­su
  • nebo SMS na tele­fon 727 812 381 (ne do hla­so­vé schránky)
  • nebo osob­ně v kan­ce­lá­ři U3V – MF 1.13

Posluchač uve­de, na jakou exkur­zi se hlá­sí (Exkurze 1, Exkurze 2, ……).

Pořadí poslu­cha­čů na exkur­zi bude dle data a času přihlášení.

Na kaž­dou exkur­zi je vypsá­no 45 míst.

Poplatek za exkur­zi uhra­dí při­hlá­še­ný poslu­chač nej­poz­dě­ji do 27. 4. 2017. 

Po tom­to datu bude zařa­zen na mís­to při­hlá­še­né­ho poslu­cha­če, kte­rý neu­hra­dí popla­tek, náhradník.

Poplatek za exkur­zi lze uhra­dit pou­ze v hoto­vos­ti v kan­ce­lá­ři U3V.

Pokud to bude mož­né, měj­te pro­sím přes­ný obnos (týká se kaž­dé exkur­ze zvlášť).

 

Děkuji za pocho­pe­ní i za spolupráci.

 

Hezký den, s pozdravem

Dana Masopustová

___________________________________________________________

na webu, na nástěn­kách v MF vysta­ve­no 13. 3. 2017 po 16 hodině