Osvědčení a potvrzení

Osvědčení o absolvování U3V

Osvěd­če­ní o absol­vo­vá­ní Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku UJEP zís­ká poslu­chač U3V, pokud spl­ní násle­du­jí­cí pod­mín­ky:

  1.  úspěš­ně absol­vo­val stře­do­škol­ské vzdě­lá­ní ukon­če­né­ho matu­rit­ní zkouš­kou (dolo­ží kopií matu­rit­ní­ho vysvěd­če­ní)
  2. absol­vu­je kurz v celém roz­sa­hu dvou­le­té­ho cyk­lu (zís­kal mini­mál­ně 50 % docház­ky v semest­ru), pozn. účast poslu­cha­če na přednášce/cvičení je dolo­žen pod­pi­sem v pre­zenč­ní lis­ti­ně
  3. ode­vzdá v daném ter­mí­nu diplo­mo­vou prá­ci, kte­rá je tema­tic­ky zamě­ře­ná k absol­vo­va­né­mu kur­zu; infor­ma­ce o roz­sa­hu, způ­so­bu vyho­to­ve­ní diplo­mo­vé prá­ce poslu­chač zís­ká v rám­ci kur­zu Diplo­mo­vý semi­nář.
  4. absol­vu­je kurz Diplo­mo­vý semi­nář (zís­ká mini­mál­ně 50% docház­ky – posu­zu­je se z pre­zenč­ních lis­tin kur­zu) = pro­mo­ce v Císař­ském sále muzea v Ústí nad Labem a obdr­že­ní Osvěd­če­ní o absol­vo­vá­ní U3V UJEP.

Potvrzení o absolvování kurzů

  1. zís­ká poslu­chač, kte­rý zís­ká mini­mál­ně 50 % docház­ky v semest­ru, pozn. účast poslu­cha­če na přednášce/cvičení je dolo­žen pod­pi­sem v pre­zenč­ní lis­ti­ně, jiné pod­mín­ky pro zís­ká­ní nejsou
  2. potvr­ze­ní vydá­vá kan­ce­lář U3V na kon­ci dvou­le­té­ho cyk­lu