Přínos projektu

  • Zvýšení kvality lidských zdrojů v regionu (ÚK 7,8 %, průměr ČR 12,4 %, Praha 22,5 % – k 26. 3. 2011).
  • Zvrácení záporného salda migrace vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v kraji.
  • Zvýšení zaměstnanosti v kraji s nejvyšší nezaměstnaností (míra registrované nezaměstnanosti ÚK 12,9 %, průměr ČR 8,6 % – údaje za 2. čtvrtletí 2012).
  • Příchod investorů působících v oblasti hi-tech do regionu (spolupráce s univerzitou).
  • Revitalizace rozsáhlého brownfieldu, bývalého areálu Masarykovy nemocnice v centru krajského města, na jejíž realizaci navážou programy rozvoje lidských zdrojů.
  • Podpora vědy, výzkumu a inovací v regionu jako významného faktoru zvýšení konkurenceschopnosti ekonomické základny. Zvýšení výdajů na vědu, výzkum a inovace v regionu patřícímu z tohoto hlediska k významně podprůměrným (podíl výdajů na VaV na HDP v ÚK 0,27 %, ČR 1,93 %).
  • Rozvoj infrastruktury pro vědu, výzkum, inovace a vzdělávání – koncentrace výzkumných a vzdělávacích kapacit.
  • Vytvoření chybějících podmínek pro spolupráci s podnikovou sférou zejména v oblasti technických a přírodních věd.
  • Centralizace provozu a integrace služeb a s tím spojené úspory provozních nákladů v oblastech: spotřeba energií na vytápění; náklady na opravy a údržbu; centralizace obslužných provozů a sjednocení dodavatelů služeb.
  • Zkvalitnění studijních a pracovních podmínek studentů a akademických pracovníků.