Přínos projektu

  • Zvýšení kva­li­ty lid­ských zdro­jů v regi­o­nu (ÚK 7,8 %, prů­měr ČR 12,4 %, Praha 22,5 % – k 26. 3. 2011).
  • Zvrácení zápor­né­ho sal­da migra­ce vyso­ko­škol­sky vzdě­la­né­ho oby­va­tel­stva v kraji.
  • Zvýšení zaměst­na­nos­ti v kra­ji s nej­vyš­ší neza­měst­na­nos­tí (míra regis­tro­va­né neza­měst­na­nos­ti ÚK 12,9 %, prů­měr ČR 8,6 % – úda­je za 2. čtvrt­le­tí 2012).
  • Příchod inves­to­rů půso­bí­cích v oblas­ti hi-tech do regi­o­nu (spo­lu­prá­ce s univerzitou).
  • Revitalizace roz­sáh­lé­ho brown­fiel­du, býva­lé­ho are­á­lu Masarykovy nemoc­ni­ce v cen­t­ru kraj­ské­ho měs­ta, na jejíž rea­li­za­ci navá­žou pro­gra­my roz­vo­je lid­ských zdrojů.
  • Podpora vědy, výzku­mu a ino­va­cí v regi­o­nu jako význam­né­ho fak­to­ru zvý­še­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti eko­no­mic­ké základ­ny. Zvýšení výda­jů na vědu, výzkum a ino­va­ce v regi­o­nu pat­ří­cí­mu z toho­to hle­dis­ka k význam­ně pod­prů­měr­ným (podíl výda­jů na VaV na HDP v ÚK 0,27 %, ČR 1,93 %).
  • Rozvoj infrastruk­tu­ry pro vědu, výzkum, ino­va­ce a vzdě­lá­vá­ní – kon­cen­t­ra­ce výzkum­ných a vzdě­lá­va­cích kapacit.
  • Vytvoření chy­bě­jí­cích pod­mí­nek pro spo­lu­prá­ci s pod­ni­ko­vou sfé­rou zejmé­na v oblas­ti tech­nic­kých a pří­rod­ních věd.
  • Centralizace pro­vo­zu a inte­gra­ce slu­žeb a s tím spo­je­né úspo­ry pro­voz­ních nákla­dů v oblas­tech: spo­tře­ba ener­gií na vytá­pě­ní; nákla­dy na opra­vy a údrž­bu; cen­t­ra­li­za­ce obsluž­ných pro­vo­zů a sjed­no­ce­ní doda­va­te­lů služeb.
  • Zkvalitnění stu­dij­ních a pra­cov­ních pod­mí­nek stu­den­tů a aka­de­mic­kých pracovníků.