Profilové oblasti vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké činnosti - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Profilové oblasti vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké činnosti

Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem je svou tvůrčí činností zamě­řena na oblas­ti ekonomických, huma­nit­ních, pří­rod­ních, spo­le­čen­ských, tech­nic­kých a zdravotnických věd se současným nedílným rozvojem uměleckých činností.
Pra­co­viš­tě uni­ver­zi­ty sys­te­ma­tic­ky budu­jí koo­pe­ra­ci s prů­mys­lem i veřej­nou sfé­rou, usi­lu­jí o roz­voj ino­va­cí, spo­lu­pra­cu­jí s veřej­nos­tí i nezisko­vý­mi orga­ni­za­ce­mi. V rám­ci mezi­ná­rod­ních výzkum­ných a tvůr­čích akti­vit chce uni­ver­zi­ta pokra­čo­vat v pod­po­ře kon­tak­tů, networkingu a kooperaci nejen s výzkumnými insti­tu­ce­mi a uni­ver­zit­ní­mi pra­co­viš­ti podél seve­ro­zá­pad­ních hra­nic Čes­ké repub­li­ky v Němec­ku a v Pol­sku, ale i dal­ší­mi pra­co­viš­ti v Evro­pě i mimo ni.
Pro pod­po­ru inter­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce a pro­fi­la­ci tvůr­čích týmů na UJEP jsou ustaveny inte­gro­va­né kom­pe­tenč­ní týmy půso­bí­cí v násle­du­jí­cích rám­co­vých oblas­tech:

 • Mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie pro život­ní pro­stře­dí a kva­li­tu živo­ta
  (Mate­ri­als and tech­no­lo­gies for the envi­ron­ment and qua­li­ty of life — MATEQ)
 • Měs­to — regi­on — komu­ni­ta
  (Smart City — Smart Regi­on — Smart Com­mu­ni­ty — SMART)
  <<Strán­ky SMART a MATEQ>>

Materiály a technologie pro životní prostředí a kvalitu života
Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem vybudovala inter­dis­ci­pli­nár­ní tema­tic­kou oblast se zamě­ře­ním na mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie vyu­ži­tel­né v ochra­ně život­ní­ho pro­stře­dí a prů­mys­lu. Výzkum­né zamě­ře­ní vyu­ží­vá sou­čas­né know-how exce­lent­ních týmů na UJEP v oblas­tech che­mic­kých a fyzi­kál­ně-che­mic­kých metod pří­pra­vy pokro­či­lých mate­ri­á­lů a nano­ma­te­ri­á­lů pro širo­kou šká­lu vyu­ži­tí ve spo­lu­prá­ci s part­ne­ry v regi­o­nu  i s part­ne­ry na národ­ní a mezi­ná­rod­ní úrov­ni. V rám­ci této výzkum­né oblas­ti půso­bí aka­de­mič­tí pra­cov­ní­ci a stu­den­ti něko­li­ka fakult UJEP — z Fakul­ty soci­ál­ně eko­no­mic­ké, Fakul­ty strojního inženýrství, Fakul­ty zdra­vot­nic­kých studií, Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí a Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty.

V rámci strategického záměru UJEP rozvíjíme následující oblasti

 • Pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí jsou zkou­má­ny che­mic­ké sen­zo­ry a bio­sen­zo­ry vyu­ži­tel­né pro detek­ci polu­tan­tů ve vod­ním i plyn­ném pro­stře­dí, nano­ma­te­ri­á­ly pro záchyt a degra­da­ci polu­tan­tů  a ino­va­tiv­ní sanač­ní postu­py.
 • V oblas­ti bio­me­di­cín­ských nano­ma­te­ri­á­lů budou vyví­je­ny a tes­to­vá­ny nano­struk­tu­ro­va­né mate­ri­á­ly pro nové léko­vé for­my, nano­vlá­ken­né mate­ri­á­ly pro kry­tí ran a tká­ňo­vé inže­nýr­ství a bio­sen­zo­ry pro ana­lý­zu těl­ních teku­tin.
 • V oblasti materiálového inženýrství je to výzkum zaměřený na modifikace vybraných mechanických vlastností progresivních Al slitin s cílem zlepšení jejich užitných vlastností. Současně probíhá intenzivní výzkum zabývající se povrchovými úpravami strojních dílů při aplikaci vrstev nanomateriálů ke zlepšení trvanlivosti a životnosti strojních komponentů.
 • V oblasti progresivních výrobních technologií je výzkum zaměřen na optimalizaci obráběcích a tvářecích procesů z hlediska minimalizace výrobních nákladů se současným zohledněním environmentálních aspektů výrobního procesu.
 • Bio­me­di­cín­ské apli­ka­ce zahr­nu­jí labo­ra­toř pohy­bu a postu­py pro zlep­še­ní kva­li­ty živo­ta.
 • Ve spo­lu­prá­ci s Fakul­tou soci­ál­ně eko­no­mic­kou, Fakul­tou strojního inženýrství i Fakul­tou život­ní­ho pro­stře­dí se týmy UJEP věnu­jí eko­no­mic­kým a envi­ron­men­tál­ním aspek­tům tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sů v prů­mys­lu.

Ori­en­ta­ce na envi­ron­men­tál­ní pro­ble­ma­ti­ku a kva­li­tu živo­ta má kro­mě posí­le­ní výzkum­né základ­ny v regi­o­nu i dva spe­ci­fic­ké důvo­dy —  vychá­zíme z mezi­ná­rod­ně uzna­né exce­len­ce pří­sluš­ných vědec­kých týmů v dané oblas­ti výzku­mu na Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­tě a Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí a reflek­tu­jeme i potře­by regi­o­nu v oblas­ti život­ní­ho pro­stře­dí a kva­li­ty živo­ta. Význam toho­to výzkum­né­ho téma­tu je ukot­ven i v Regi­o­nál­ní ino­vač­ní stra­te­gii Ústec­ké­ho kra­je.
Mezi­fa­kult­ní tým zamě­ře­ný na apli­ka­ce nano­tech­no­lo­gií byl v rám­ci kon­sor­cia šes­ti výzkum­ných insti­tu­cí pod vede­ním Ústa­vu fyzi­kál­ní che­mie J. Hey­rov­ské­ho AV ČR pod názvem Nano­En­viCz v roce 2015 zařa­zen do Ces­tov­ní mapy evrop­ských výzkum­ných infrastruk­tur. Ori­en­ta­ce na apli­ka­ce s pří­no­sem pro život­ní pro­stře­dí se opí­rá o refle­xi situ­a­ce v oblas­ti život­ní­ho pro­stře­dí v Ústec­kém kra­ji.
Uni­ver­zit­ní výzkum­nou základ­nu MATEQ mohou vyu­ží­vat nejen výzkum­né orga­ni­za­ce v regi­o­nu, ale i prů­mys­lo­ví part­ne­ři a orgá­ny stát­ní sprá­vy (Zdra­vot­ní ústav, Masa­ry­ko­va nemoc­ni­ce a dal­ší insti­tu­ce).

Na zákla­dě dlou­ho­le­té spo­lu­prá­ce v oblas­ti ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí bylo v roce 2015 zalo­že­no Cen­t­rum pro výzkum toxic­kých látek v život­ním pro­stře­dí CADORAN (Cen­t­re for Advan­ced Orga­nic Ana­ly­ses) jako spo­leč­né pra­co­viš­tě Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně a Zdra­vot­ní­ho ústa­vu se síd­lem v Ústí nad Labem. Cen­t­rum si kla­de za cíl sou­stře­dit mate­ri­ál­ní a odbor­né kapa­ci­ty ke zkva­lit­ně­ní envi­ron­men­tál­ní­ho výzku­mu a při­spět tak ke zlep­še­ní život­ní­ho pro­stře­dí v seve­ro­čes­kém regi­o­nu. Cen­t­rum těží zejmé­na z dlou­ho­le­tých zku­še­nos­tí pra­cov­ní­ků obou insti­tu­cí a díky špič­ko­vé­mu vyba­ve­ní je schop­no řešit nároč­né pro­blémy spo­je­né s emi­sí che­mic­kých látek do život­ní­ho pro­stře­dí a s dopa­dy těch­to látek na pří­rod­ní sys­témy i lid­ské zdra­ví. Již od své­ho vzni­ku je toto pra­co­viš­tě v těs­ném kon­tak­tu s význam­ný­mi zdra­vot­nic­ký­mi a envi­ron­men­tál­ní­mi labo­ra­to­ře­mi v Čes­ké repub­li­ce.

V oblasti materiálového inženýrství a výrobních technologií jsou kapacitně připraveny na UJEP týmy, které jsou sdruženy do Ústeckého materiálové centra a Vědeckotechnického parku UJEP. Jejich hlavní činnost je zaměřena na výzkum v oblasti progresivních materiálů a technologií, vývojovou a analytickou činnost pro partnery z celého spektra průmyslového odvětí (výrobní, zpracovatelský, energetický aj.).

V současné době probíhají v rámci univerzitního konsorcia sdružených fakult pod hlavičkou MATEQ následující hlavní výzkumné projekty

 • UniQsurf
  Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.
  Poskytovatel: EU, MŠMT. Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411
  Doba realizace: 2018–2022, rozpočet: 89 mil. Kč
  Garant: Mgr. Jan Malý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
 • NANOTECH ITI II.
  Projekt se zabývá vývojem a výzkumem v oblasti nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Hlavním aspektem projektu je výzkum nových pokročilých povrchových úprav a modifikací povrchů materiálů za účelem zvýšení vybraných mechanických (např. tvrdost, odolnost proti otěru), chemických (např. korozní odolnost) a fyzikálních (např. tepelná stabilita, tepelná vodivost) vlastností.
  Poskytovatel: EU, MŠMT. Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045
  Doba realizace: 2019–2022, rozpočet: 57 mil. Kč
  Garant: prof. Ing. Štefan Michna, PhD., Fakulta strojního inženýrství
 • CACTU
  Hlavním cílem strategického projektu CACTU je vznik partnerství s významným subjektem z aplikační sféry (UNIPETROL RPA) a dobudování otevřené výzkumné infrastruktury na spojených pracovištích UJEP, UniCRE a UNIPETROL RPA (konsorcium 3U), která v oblasti chemických a příbuzných technologiích garantuje dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumu s aplikační sférou se zaměřením na výzkum chemických procesů transformace surovinových zdrojů v regionu na tzv. zelené chemikálie.
  Poskytovatel: EU, MŠMT. Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397
  Doba realizace: 2018–2022, rozpočet: 40 mil. Kč
  Garant: doc. dr. Ing. Pavel Kuráň, Fakulta životního prostředí

Město – region – komunita
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  rozvíjí interdisciplinární téma  SMART (Smart City – Smart Region – Smart Community) jako mezifakultní dlouhodobý program  se zaměřením na společenské výzvy v kontextu rozvoje obcí a měst, regionů a společnosti.
K významným faktorům ovlivňujícím kvalitu života občanů a konkurenceschopnost ekonomiky patří funkční veřejná správa, kvalitní veřejné služby, bezpečná infrastruktura a celkové prostředí měst i regionů. Klíčovou roli hraje kultura a ochrana historického dědictví.
Globální výzvy budoucího vývoje jako stárnoucí populace, politické konflikty, migrace, globální změny a rostoucí konkurence v národním i mezinárodním kontextu vyžadují inovativní přístupy v jejich řešení i na úrovni obcí a regionů.
Ústecký kraj reflektuje důležitost tohoto komplexního tématu a problematiku inovativní veřejné správy a veřejných služeb akcentuje ve svém dokumentu RIS – Regionální inovační strategie.
Kompetenční tým na UJEP se orientuje na budování integrovaného interdisciplinárního záměru, sestávajícího z dílčích klíčových aktivit, jež jsou vzájemně provázány. Tematika SMART propojuje jednotlivé dílčí týmy ze všech osmi fakult UJEP. Je rozvíjena ve spolupráci se strategickými partnery v ČR i v zahraničí.

Hlavní tematické oblasti činnosti centra SMART

 • Management veřejné správy a firem v obcích a regionech představuje rozhodující faktor prostředí pro občany a jejich identifikaci s regionem. Tým UJEP se zaměřuje na dílčí témata jako nástroje a procesy řízení obcí a regionů, inovativní veřejná správa, snižování administrativních nákladů veřejné správy, procesy demokratizace a participace a aplikaci strategie Industry 4.0. Specifické téma řešené na pracovištích UJEP (vycházející z historického pozadí regionu) představuje restrukturalizace a přeměna starých průmyslových regionů. V jednotlivých analytických oblastech jsou aplikovány moderní nástroje behaviorální ekonomie.
 • Veřejné služby a infrastruktura v obcích a regionech představují konkrétní prvky a procesy určující prostředí pro fungování měst, obcí a regionů. K hlavním součástem infrastruktury, které jsou předmětem výzkumného zájmu týmu UJEP ve spolupráci s partnery patří doprava, voda, odpady, energie, budovy včetně památek, ale také zeleň v podobě tzv. zelené infrastruktury a další prvky jako například ICT infrastruktura pro rozvoj e-governmentu a podporu rozhodování a rychlého a kvalitního řízení.
 • Inovace a podnikání představují nástroj růstu konkurenceschopnosti a snižování regionálních disparit. Aktivity v této oblasti mají výrazný aplikační potenciál s cílem přinášet doporučení pro mobilizaci vnitřních zdrojů udržitelného růstu regionu. Tým UJEP se zaměřuje na podporu rozvoje kreativity, inovativnosti a podnikavosti i podporu a popularizaci technologických i sociálních inovací napříč obory.
 • Příroda, voda a krajina patří z hlediska historického vývoje, globálních trendů, ale i budoucích potřeb trvale udržitelného rozvoje mezi další pilíře SMART. Přirozeně tak navazuje na odbornou kompetenci rozvíjenou např. v rámci centra CADORAN i  řady projektů Fakulty životního prostředí, Fakulty sociálně ekonomické, Přírodovědecké fakulty i dalších pracovišť UJEP. K aktuálním výzkumným tématům patří voda a povodně v krajině.
 • Socioekonomické problémy společnosti  patří k dlouhodobě silným výzkumným a aplikačním tématům na UJEP, také v kontextu dlouhodobého vývoje a problémů Ústeckého kraje. Výzkum v kooperaci s aplikačními partnery přináší nové podněty, které mohou proměnit tyto výzvy na nové příležitosti a řešení mohou být inspirací i pro jiné regiony. Hlavními partnerskými pracovišti v této problematice na UJEP jsou pedagogická fakulta, fakulta zdravotnických studií, fakulta sociálně ekonomická, filozofická fakulta a fakulta umění a designu. Ke konkrétním tématům, jimiž se týmy UJEP zabývají, patří sociální vyloučení a inkluze, stárnutí společnosti, péče o sociálně či zdravotně znevýhodněné občany, ale též imigrace a extremismus.

Ke specifickým tématům patří problematika edukace a vybrané aspekty sociální integrace u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a především sociálním znevýhodněním, ale také nadaní žáci) a možnosti rozvoje inkluzivního vzdělávání, podobně jako aspekty sociální integrace a eliminace působení sociálně patologických jevů a rizikového chování u osob ohrožených sociálním vyloučením.
Filosofická fakulta výzkum zaměřuje na problematiku urbánního vývoje v historické retrospektivě a specifika regionu, který se do dnešní podoby formoval v kontextu intenzivních česko-saských vazeb, společenských migrací a sociální nestability.