Profilové oblasti vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké činnosti

Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem je svou tvůr­čí čin­nos­tí zamě­řena na oblas­ti eko­no­mic­kých, huma­nit­ních, pří­rod­ních, spo­le­čen­ských, tech­nic­kých a zdra­vot­nic­kých věd se sou­čas­ným nedíl­ným roz­vo­jem umě­lec­kých čin­nos­tí.
Pra­co­viš­tě uni­ver­zi­ty sys­te­ma­tic­ky budu­jí koo­pe­ra­ci s prů­mys­lem i veřej­nou sfé­rou, usi­lu­jí o roz­voj ino­va­cí, spo­lu­pra­cu­jí s veřej­nos­tí i nezisko­vý­mi orga­ni­za­ce­mi. V rám­ci mezi­ná­rod­ních výzkum­ných a tvůr­čích akti­vit chce uni­ver­zi­ta pokra­čo­vat v pod­po­ře kon­tak­tů, networ­kin­gu a koo­pe­ra­ci nejen s výzkum­ný­mi insti­tu­ce­mi a uni­ver­zit­ní­mi pra­co­viš­ti podél seve­ro­zá­pad­ních hra­nic Čes­ké repub­li­ky v Němec­ku a v Pol­sku, ale i dal­ší­mi pra­co­viš­ti v Evro­pě i mimo ni.
Pro pod­po­ru inter­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce a pro­fi­la­ci tvůr­čích týmů na UJEP jsou usta­ve­ny inte­gro­va­né kom­pe­tenč­ní týmy půso­bí­cí v násle­du­jí­cích rám­co­vých oblas­tech:

 • Mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie pro život­ní pro­stře­dí a kva­li­tu živo­ta
  (Mate­ri­als and tech­no­lo­gies for the envi­ron­ment and qua­li­ty of life — MATEQ)
 • Měs­to — regi­on — komu­ni­ta
  (Smart City — Smart Regi­on — Smart Com­mu­ni­ty — SMART)
  «Strán­ky SMART a MATEQ»

Mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie pro život­ní pro­stře­dí a kva­li­tu živo­ta
Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem vybu­do­va­la inter­dis­ci­pli­nár­ní tema­tic­kou oblast se zamě­ře­ním na mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie vyu­ži­tel­né v ochra­ně život­ní­ho pro­stře­dí a prů­mys­lu. Výzkum­né zamě­ře­ní vyu­ží­vá sou­čas­né know-how exce­lent­ních týmů na UJEP v oblas­tech che­mic­kých a fyzi­­kál­­ně-che­­mic­­kých metod pří­pra­vy pokro­či­lých mate­ri­á­lů a nano­ma­te­ri­á­lů pro širo­kou šká­lu vyu­ži­tí ve spo­lu­prá­ci s part­ne­ry v regi­o­nu  i s part­ne­ry na národ­ní a mezi­ná­rod­ní úrov­ni. V rám­ci této výzkum­né oblas­ti půso­bí aka­de­mič­tí pra­cov­ní­ci a stu­den­ti něko­li­ka fakult UJEP — z Fakul­ty soci­ál­ně eko­no­mic­ké, Fakul­ty stroj­ní­ho inže­nýr­ství, Fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií, Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí a Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty.

V rám­ci stra­te­gic­ké­ho zámě­ru UJEP roz­ví­jí­me násle­du­jí­cí oblas­ti

 • Pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí jsou zkou­má­ny che­mic­ké sen­zo­ry a bio­sen­zo­ry vyu­ži­tel­né pro detek­ci polu­tan­tů ve vod­ním i plyn­ném pro­stře­dí, nano­ma­te­ri­á­ly pro záchyt a degra­da­ci polu­tan­tů  a ino­va­tiv­ní sanač­ní postu­py.
 • V oblas­ti bio­me­di­cín­ských nano­ma­te­ri­á­lů budou vyví­je­ny a tes­to­vá­ny nano­struk­tu­ro­va­né mate­ri­á­ly pro nové léko­vé for­my, nano­vlá­ken­né mate­ri­á­ly pro kry­tí ran a tká­ňo­vé inže­nýr­ství a bio­sen­zo­ry pro ana­lý­zu těl­ních teku­tin.
 • V oblas­ti mate­ri­á­lo­vé­ho inže­nýr­ství je to výzkum zamě­ře­ný na modi­fi­ka­ce vybra­ných mecha­nic­kých vlast­nos­tí pro­gre­siv­ních Al sli­tin s cílem zlep­še­ní jejich užit­ných vlast­nos­tí. Sou­čas­ně pro­bí­há inten­ziv­ní výzkum zabý­va­jí­cí se povr­cho­vý­mi úpra­va­mi stroj­ních dílů při apli­ka­ci vrs­tev nano­ma­te­ri­á­lů ke zlep­še­ní trvan­li­vos­ti a život­nos­ti stroj­ních kom­po­nen­tů.
 • V oblas­ti pro­gre­siv­ních výrob­ních tech­no­lo­gií je výzkum zamě­řen na opti­ma­li­za­ci obrá­bě­cích a tvá­ře­cích pro­ce­sů z hle­dis­ka mini­ma­li­za­ce výrob­ních nákla­dů se sou­čas­ným zohled­ně­ním envi­ron­men­tál­ních aspek­tů výrob­ní­ho pro­ce­su.
 • Bio­me­di­cín­ské apli­ka­ce zahr­nu­jí labo­ra­toř pohy­bu a postu­py pro zlep­še­ní kva­li­ty živo­ta.
 • Ve spo­lu­prá­ci s Fakul­tou soci­ál­ně eko­no­mic­kou, Fakul­tou stroj­ní­ho inže­nýr­ství i Fakul­tou život­ní­ho pro­stře­dí se týmy UJEP věnu­jí eko­no­mic­kým a envi­ron­men­tál­ním aspek­tům tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sů v prů­mys­lu.

Ori­en­ta­ce na envi­ron­men­tál­ní pro­ble­ma­ti­ku a kva­li­tu živo­ta má kro­mě posí­le­ní výzkum­né základ­ny v regi­o­nu i dva spe­ci­fic­ké důvo­dy —  vychá­zíme z mezi­ná­rod­ně uzna­né exce­len­ce pří­sluš­ných vědec­kých týmů v dané oblas­ti výzku­mu na Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­tě a Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí a reflek­tu­jeme i potře­by regi­o­nu v oblas­ti život­ní­ho pro­stře­dí a kva­li­ty živo­ta. Význam toho­to výzkum­né­ho téma­tu je ukot­ven i v Regi­o­nál­ní ino­vač­ní stra­te­gii Ústec­ké­ho kra­je.
Mezi­fa­kult­ní tým zamě­ře­ný na apli­ka­ce nano­tech­no­lo­gií byl v rám­ci kon­sor­cia šes­ti výzkum­ných insti­tu­cí pod vede­ním Ústa­vu fyzi­kál­ní che­mie J. Hey­rov­ské­ho AV ČR pod názvem Nano­En­viCz v roce 2015 zařa­zen do Ces­tov­ní mapy evrop­ských výzkum­ných infrastruk­tur. Ori­en­ta­ce na apli­ka­ce s pří­no­sem pro život­ní pro­stře­dí se opí­rá o refle­xi situ­a­ce v oblas­ti život­ní­ho pro­stře­dí v Ústec­kém kra­ji.
Uni­ver­zit­ní výzkum­nou základ­nu MATEQ mohou vyu­ží­vat nejen výzkum­né orga­ni­za­ce v regi­o­nu, ale i prů­mys­lo­ví part­ne­ři a orgá­ny stát­ní sprá­vy (Zdra­vot­ní ústav, Masa­ry­ko­va nemoc­ni­ce a dal­ší insti­tu­ce).

Na zákla­dě dlou­ho­le­té spo­lu­prá­ce v oblas­ti ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí bylo v roce 2015 zalo­že­no Cen­t­rum pro výzkum toxic­kých látek v život­ním pro­stře­dí CADORAN (Cen­t­re for Advan­ced Orga­nic Ana­ly­ses) jako spo­leč­né pra­co­viš­tě Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně a Zdra­vot­ní­ho ústa­vu se síd­lem v Ústí nad Labem. Cen­t­rum si kla­de za cíl sou­stře­dit mate­ri­ál­ní a odbor­né kapa­ci­ty ke zkva­lit­ně­ní envi­ron­men­tál­ní­ho výzku­mu a při­spět tak ke zlep­še­ní život­ní­ho pro­stře­dí v seve­ro­čes­kém regi­o­nu. Cen­t­rum těží zejmé­na z dlou­ho­le­tých zku­še­nos­tí pra­cov­ní­ků obou insti­tu­cí a díky špič­ko­vé­mu vyba­ve­ní je schop­no řešit nároč­né pro­blémy spo­je­né s emi­sí che­mic­kých látek do život­ní­ho pro­stře­dí a s dopa­dy těch­to látek na pří­rod­ní sys­témy i lid­ské zdra­ví. Již od své­ho vzni­ku je toto pra­co­viš­tě v těs­ném kon­tak­tu s význam­ný­mi zdra­vot­nic­ký­mi a envi­ron­men­tál­ní­mi labo­ra­to­ře­mi v Čes­ké repub­li­ce.

V oblas­ti mate­ri­á­lo­vé­ho inže­nýr­ství a výrob­ních tech­no­lo­gií jsou kapa­cit­ně při­pra­ve­ny na UJEP týmy, kte­ré jsou sdru­že­ny do Ústec­ké­ho mate­ri­á­lo­vé cen­t­ra a Vědec­ko­tech­nic­ké­ho par­ku UJEP. Jejich hlav­ní čin­nost je zamě­ře­na na výzkum v oblas­ti pro­gre­siv­ních mate­ri­á­lů a tech­no­lo­gií, vývo­jo­vou a ana­ly­tic­kou čin­nost pro part­ne­ry z celé­ho spek­tra prů­mys­lo­vé­ho odvě­tí (výrob­ní, zpra­co­va­tel­ský, ener­ge­tic­ký aj.).

V sou­čas­né době pro­bí­ha­jí v rám­ci uni­ver­zit­ní­ho kon­sor­cia sdru­že­ných fakult pod hla­vič­kou MATEQ násle­du­jí­cí hlav­ní výzkum­né pro­jek­ty

 • UniQ­surf
  Pro­jekt je zamě­řen na pře­da­pli­kač­ní výzkum a vývoj funkč­ních povrchů a hyb­rid­ních mate­ri­á­lů pro apli­ka­ce v bio­me­di­cí­ně, bio­a­na­ly­tic­kých meto­dách, kata­lý­ze a sorpč­ních pro­ce­sech. Pro­jekt se zabý­vá vývo­jem mik­ro­za­ří­ze­ní pro tes­to­vá­ní léčiv na 3D buněč­ných kul­tu­rách, vývo­jem bio­ad­he­ziv­ních a anti­a­d­he­ziv­ních povrchů a nový­mi hyb­rid­ní­mi mate­ri­á­ly pro orga­no­ka­ta­lý­zu, sepa­rač­ní pro­ce­sy a sekvestra­ci ply­nů.
  Posky­to­va­tel: EU, MŠMT. Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411
  Doba rea­li­za­ce: 2018–2022, roz­po­čet: 89 mil. Kč
  Garant: Mgr. Jan Malý, Ph.D., Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta
 • NANOTECH ITI II.
  Pro­jekt se zabý­vá vývo­jem a výzku­mem v oblas­ti nových nano a mik­ro povla­ků na povrchu vybra­ných kovo­vých mate­ri­á­lů. Hlav­ním aspek­tem pro­jek­tu je výzkum nových pokro­či­lých povr­cho­vých úprav a modi­fi­ka­cí povrchů mate­ri­á­lů za úče­lem zvý­še­ní vybra­ných mecha­nic­kých (např. tvr­dost, odol­nost pro­ti otě­ru), che­mic­kých (např. koroz­ní odol­nost) a fyzi­kál­ních (např. tepel­ná sta­bi­li­ta, tepel­ná vodi­vost) vlast­nos­tí.
  Posky­to­va­tel: EU, MŠMT. Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045
  Doba rea­li­za­ce: 2019–2022, roz­po­čet: 57 mil. Kč
  Garant: prof. Ing. Šte­fan Mich­na, PhD., Fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství
 • CACTU
  Hlav­ním cílem stra­te­gic­ké­ho pro­jek­tu CACTU je vznik part­ner­ství s význam­ným sub­jek­tem z apli­kač­ní sfé­ry (UNIPETROL RPA) a dobu­do­vá­ní ote­vře­né výzkum­né infrastruk­tu­ry na spo­je­ných pra­co­viš­tích UJEP, UniCRE a UNIPETROL RPA (kon­sor­ci­um 3U), kte­rá v oblas­ti che­mic­kých a pří­buz­ných tech­no­lo­gi­ích garan­tu­je dlou­ho­do­bou mezi­sek­to­ro­vou spo­lu­prá­ci výzku­mu s apli­kač­ní sfé­rou se zamě­ře­ním na výzkum che­mic­kých pro­ce­sů trans­for­ma­ce suro­vi­no­vých zdro­jů v regi­o­nu na tzv. zele­né che­mi­ká­lie.
  Posky­to­va­tel: EU, MŠMT. Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397
  Doba rea­li­za­ce: 2018–2022, roz­po­čet: 40 mil. Kč
  Garant: doc. dr. Ing. Pavel Kuráň, Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí

Měs­to — regi­on — komu­ni­ta
Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem  roz­ví­jí inter­dis­ci­pli­nár­ní téma  SMART (Smart City — Smart Regi­on — Smart Com­mu­ni­ty) jako mezi­fa­kult­ní dlou­ho­do­bý pro­gram  se zamě­ře­ním na spo­le­čen­ské výzvy v kon­tex­tu roz­vo­je obcí a měst, regi­o­nů a spo­leč­nos­ti.
K význam­ným fak­to­rům ovliv­ňu­jí­cím kva­li­tu živo­ta obča­nů a kon­ku­ren­ce­schop­nost eko­no­mi­ky pat­ří funkč­ní veřej­ná sprá­va, kva­lit­ní veřej­né služ­by, bez­peč­ná infrastruk­tu­ra a cel­ko­vé pro­stře­dí měst i regi­o­nů. Klí­čo­vou roli hra­je kul­tu­ra a ochra­na his­to­ric­ké­ho dědic­tví.
Glo­bál­ní výzvy budou­cí­ho vývo­je jako stár­nou­cí popu­la­ce, poli­tic­ké kon­flik­ty, migra­ce, glo­bál­ní změ­ny a ros­tou­cí kon­ku­ren­ce v národ­ním i mezi­ná­rod­ním kon­tex­tu vyža­du­jí ino­va­tiv­ní pří­stu­py v jejich řeše­ní i na úrov­ni obcí a regi­o­nů.
Ústec­ký kraj reflek­tu­je důle­ži­tost toho­to kom­plex­ní­ho téma­tu a pro­ble­ma­ti­ku ino­va­tiv­ní veřej­né sprá­vy a veřej­ných slu­žeb akcen­tu­je ve svém doku­men­tu RIS — Regi­o­nál­ní ino­vač­ní stra­te­gie.
Kom­pe­tenč­ní tým na UJEP se ori­en­tu­je na budo­vá­ní inte­gro­va­né­ho inter­dis­ci­pli­nár­ní­ho zámě­ru, sestá­va­jí­cí­ho z díl­čích klí­čo­vých akti­vit, jež jsou vzá­jem­ně pro­vá­zá­ny. Tema­ti­ka SMART pro­po­ju­je jed­not­li­vé díl­čí týmy ze všech osmi fakult UJEP. Je roz­ví­je­na ve spo­lu­prá­ci se stra­te­gic­ký­mi part­ne­ry v ČR i v zahra­ni­čí.

Hlav­ní tema­tic­ké oblas­ti čin­nos­ti cen­t­ra SMART

 • Manage­ment veřej­né sprá­vy a firem v obcích a regi­o­nech před­sta­vu­je roz­ho­du­jí­cí fak­tor pro­stře­dí pro obča­ny a jejich iden­ti­fi­ka­ci s regi­o­nem. Tým UJEP se zamě­řu­je na díl­čí téma­ta jako nástro­je a pro­ce­sy říze­ní obcí a regi­o­nů, ino­va­tiv­ní veřej­ná sprá­va, sni­žo­vá­ní admi­nis­tra­tiv­ních nákla­dů veřej­né sprá­vy, pro­ce­sy demo­kra­ti­za­ce a par­ti­ci­pa­ce a apli­ka­ci stra­te­gie Indust­ry 4.0. Spe­ci­fic­ké téma řeše­né na pra­co­viš­tích UJEP (vychá­ze­jí­cí z his­to­ric­ké­ho poza­dí regi­o­nu) před­sta­vu­je restruk­tu­ra­li­za­ce a pře­mě­na sta­rých prů­mys­lo­vých regi­o­nů. V jed­not­li­vých ana­ly­tic­kých oblas­tech jsou apli­ko­vá­ny moder­ní nástro­je beha­vi­o­rál­ní eko­no­mie.
 • Veřej­né služ­by a infrastruk­tu­ra v obcích a regi­o­nech před­sta­vu­jí kon­krét­ní prv­ky a pro­ce­sy urču­jí­cí pro­stře­dí pro fun­go­vá­ní měst, obcí a regi­o­nů. K hlav­ním sou­čás­tem infrastruk­tu­ry, kte­ré jsou před­mě­tem výzkum­né­ho zájmu týmu UJEP ve spo­lu­prá­ci s part­ne­ry pat­ří dopra­va, voda, odpa­dy, ener­gie, budo­vy včet­ně pamá­tek, ale také zeleň v podo­bě tzv. zele­né infrastruk­tu­ry a dal­ší prv­ky jako napří­klad ICT infrastruk­tu­ra pro roz­voj e‑governmentu a pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní a rych­lé­ho a kva­lit­ní­ho říze­ní.
 • Ino­va­ce a pod­ni­ká­ní před­sta­vu­jí nástroj růstu kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti a sni­žo­vá­ní regi­o­nál­ních dispa­rit. Akti­vi­ty v této oblas­ti mají výraz­ný apli­kač­ní poten­ci­ál s cílem při­ná­šet dopo­ru­če­ní pro mobi­li­za­ci vnitř­ních zdro­jů udr­ži­tel­né­ho růstu regi­o­nu. Tým UJEP se zamě­řu­je na pod­po­ru roz­vo­je kre­a­ti­vi­ty, ino­va­tiv­nos­ti a pod­ni­ka­vos­ti i pod­po­ru a popu­la­ri­za­ci tech­no­lo­gic­kých i soci­ál­ních ino­va­cí napříč obo­ry.
 • Pří­ro­da, voda a kra­ji­na pat­ří z hle­dis­ka his­to­ric­ké­ho vývo­je, glo­bál­ních tren­dů, ale i budou­cích potřeb trva­le udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je mezi dal­ší pilí­ře SMART. Při­ro­ze­ně tak nava­zu­je na odbor­nou kom­pe­ten­ci roz­ví­je­nou např. v rám­ci cen­t­ra CADORAN i  řady pro­jek­tů Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí, Fakul­ty soci­ál­ně eko­no­mic­ké, Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty i dal­ších pra­co­višť UJEP. K aktu­ál­ním výzkum­ným téma­tům pat­ří voda a povod­ně v kra­ji­ně.
 • Soci­o­e­ko­no­mic­ké pro­blémy spo­leč­nos­ti  pat­ří k dlou­ho­do­bě sil­ným výzkum­ným a apli­kač­ním téma­tům na UJEP, také v kon­tex­tu dlou­ho­do­bé­ho vývo­je a pro­blé­mů Ústec­ké­ho kra­je. Výzkum v koo­pe­ra­ci s apli­kač­ní­mi part­ne­ry při­ná­ší nové pod­ně­ty, kte­ré mohou pro­mě­nit tyto výzvy na nové pří­le­ži­tos­ti a řeše­ní mohou být inspi­ra­cí i pro jiné regi­o­ny. Hlav­ní­mi part­ner­ský­mi pra­co­viš­ti v této pro­ble­ma­ti­ce na UJEP jsou peda­go­gic­ká fakul­ta, fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií, fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká, filo­zo­fic­ká fakul­ta a fakul­ta umě­ní a desig­nu. Ke kon­krét­ním téma­tům, jimiž se týmy UJEP zabý­va­jí, pat­ří soci­ál­ní vylou­če­ní a inklu­ze, stár­nu­tí spo­leč­nos­ti, péče o soci­ál­ně či zdra­vot­ně zne­vý­hod­ně­né obča­ny, ale též imi­gra­ce a extre­mis­mus.

Ke spe­ci­fic­kým téma­tům pat­ří pro­ble­ma­ti­ka eduka­ce a vybra­né aspek­ty soci­ál­ní inte­gra­ce u jedin­ců se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi (zdra­vot­ním posti­že­ním, zdra­vot­ním zne­vý­hod­ně­ním a pře­de­vším soci­ál­ním zne­vý­hod­ně­ním, ale také nada­ní žáci) a mož­nos­ti roz­vo­je inklu­ziv­ní­ho vzdě­lá­vá­ní, podob­ně jako aspek­ty soci­ál­ní inte­gra­ce a eli­mi­na­ce půso­be­ní soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů a rizi­ko­vé­ho cho­vá­ní u osob ohro­že­ných soci­ál­ním vylou­če­ním.
Filo­so­fic­ká fakul­ta výzkum zamě­řu­je na pro­ble­ma­ti­ku urbán­ní­ho vývo­je v his­to­ric­ké retrospek­ti­vě a spe­ci­fi­ka regi­o­nu, kte­rý se do dneš­ní podo­by for­mo­val v kon­tex­tu inten­ziv­ních čes­ko-sas­kých vazeb, spo­le­čen­ských migra­cí a soci­ál­ní nesta­bi­li­ty.