Profilové oblasti výzkumu a tvůrčí činnosti

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se svou tvůrčí činnost zaměřuje na oblasti humanitních, přírodních, společenských i technických věd zabývá se uměleckou činností.

Pracoviště univerzity systematicky budují kooperaci s průmyslem i veřejnou sférou, usilují o rozvoj inovací, spolupracují s veřejností i neziskovými organizacemi. V rámci mezinárodních výzkumných a tvůrčích aktivit chce univerzita pokračovat v podpoře kontaktů a spolupráce nejen s institucemi a univerzitními pracovišti podél severozápadních hranic České republiky v Německu a v Polsku, ale i dalšími pracovišti v Evropě i mimo ni.

Pro podporu interdisciplinární spolupráce a profilaci tvůrčích týmů na UJEP vznikají integrované kompetenční týmy působící v následujících rámcových oblastech:

 • Materiály a technologie pro životní prostředí a kvalitu života
  (Materials and technologies for the environment and quality of life – MaTeQ).
 • Město – region – komunita
  (Smart City – Smart Region – Smart Community – SMART)

Stránky SMART a MATEQ

Materiály a technologie pro životní prostředí a kvalitu života

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem buduje interdisciplinární tuto interdisciplinární tématickou oblast se zaměřením na materiály a technologie využitelné v ochraně životního prostředí, průmyslu. Výzkumné zaměření využívá současné know-how excelentních týmů na UJEP v oblastech chemických a fyzikálně-chemických metod přípravy pokročilých materiálů a nanomateriálů pro širokou škálu využití ve spolupráci s partnery v regionu  i s partnery na národní a mezinárodní úrovni. V rámci této výzkumné oblasti působí akademičtí pracovníci a studenti několika fakult UJEP – z Přírodovědecké fakulty, Fakulty životního prostředí, Fakulty výrobních technologií a managementu, Fakulty zdravotnických studií a Fakulty sociálně ekonomické.

 

V rámci dlouhodobého záměru UJEP rozvíjí následující oblasti

 • Pro ochranu životního prostředí jsou zkoumány chemické senzory a biosenzory využitelné pro detekci polutantů ve vodním i plynném prostředí, nanomateriály pro záchyt a degradaci polutantů  a inovativní sanační postupy.
 • V oblasti biomedicínských nanomateriálů budou vyvíjeny a testovány nanostrukturované materiály pro nové lékové formy, nanovlákenné materiály pro krytí ran a tkáňové inženýrství a biosenzory pro analýzu tělních tekutin.
 • Výzkumnými tématy ve vazbě na strojírenství jsou funkční povrchy a konstrukční materiály.
 • Biomedicínské aplikace zahrnují laboratoř pohybu a postupy pro zlepšení kvality života.
 • Ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou a  Fakultou výrobních technologií a managementu i Fakultou životního prostředí se týmy UJEP věnují ekonomickým a environmentálním aspektům technologických procesů v průmyslu.

 

Orientace na environmentální problematiku a kvalitu života má kromě posílení výzkumné základny v regionu i dva specifické důvody –  vychází z mezinárodně uznané excelence příslušných vědeckých týmů v dané oblasti výzkumu na Přírodovědecké fakultě a Fakultě životního prostředí a reflektuje i potřeby regionu v oblasti životního prostředí a kvality života. Význam tohoto výzkumného tématu je ukotven i v Regionální inovační strategii Ústeckého kraje.

Mezifakultní tým zaměřený na aplikace nanotechnologií byl v rámci konsorcia šesti výzkumných institucí pod vedením Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR pod názvem NanoEnviCz v roce 2015 zařazen do cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur. Orientace na aplikace s přínosem pro životní prostředí se opírá o reflexi situace v oblasti životního prostředí v Ústeckém kraji.

Univerzitní výzkumnou základnu MATEQ mohou využívat nejen výzkumné organizace v regionu, ale i průmysloví partneři a orgány státní správy (Zdravotní ústav, Masarykova nemocnice a další instituce).

Na základě dlouholeté spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí bylo v roce 2015 založeno Centrum pro výzkum toxických látek v životním prostředí CADORAN (Centre for Advanced Organic Analyses) jako společné pracoviště Univerzity J. E. Purkyně a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Centrum si klade za cíl soustředit materiální a odborné kapacity ke zkvalitnění environmentálního výzkumu a přispět tak ke zlepšení životního prostředí v severočeském regionu. Centrum těží zejména z dlouholetých zkušeností pracovníků obou institucí a díky špičkovému vybavení je schopno řešit náročné problémy spojené s emisí chemických látek do životního prostředí a s dopady těchto látek na přírodní systémy i lidské zdraví. Již od svého vzniku je toto pracoviště v těsném kontaktu s významnými zdravotnickými a environmentálními laboratořemi v České republice.

 

Město – region – komunita

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  rozvíjí interdisciplinární téma  SMART (Smart City – Smart Region – Smart Community) jako mezifakultní dlouhodobý program  se zaměřením na společenské výzvy v kontextu rozvoje obcí a měst, regionů a společnosti.

K významným faktorům ovlivňujícím kvalitu života občanů a konkurenceschopnost ekonomiky patří funkční veřejná správa, kvalitní veřejné služby, bezpečná infrastruktura a celkové prostředí měst i regionů. Klíčovou roli hraje kultura a ochrana historického dědictví.

Globální výzvy budoucího vývoje jako stárnoucí populace, politické konflikty, migrace, globální změny a rostoucí konkurence v národním i mezinárodním kontextu vyžadují inovativní přístupy v jejich řešení i na úrovni obcí a regionů.

Ústecký kraj reflektuje důležitost tohoto komplexního tématu a problematiku inovativní veřejné správy a veřejných služeb akcentuje ve svém dokumentu RIS – Regionální inovační strategie.

Kompetenční tým na UJEP se orientuje na budování integrovaného interdisciplinárního záměru, sestávajícího z dílčích klíčových aktivit, jež jsou vzájemně provázány. Tematika SMART propojuje jednotlivé dílčí týmy ze všech osmi fakult UJEP. Je rozvíjena ve spolupráci se strategickými partnery v ČR i v zahraničí.

 

Hlavní tematické oblasti činnosti centra SMART

 • Management veřejné správy a firem v obcích a regionech představuje rozhodující faktor prostředí pro občany a jejich identifikaci s regionem. Tým UJEP se zaměřuje na dílčí témata jako nástroje a procesy řízení obcí a regionů, inovativní veřejná správa, snižování administrativních nákladů veřejné správy, procesy demokratizace a participace a aplikaci strategie Industry 4.0. Specifické téma řešené na pracovištích UJEP (vycházející z historického pozadí regionu) představuje restrukturalizace a přeměna starých průmyslových regionů. V jednotlivých analytických oblastech jsou aplikovány moderní nástroje behaviorální ekonomie.
 • Veřejné služby a infrastruktura v obcích a regionech představují konkrétní prvky a procesy určující prostředí pro fungování měst, obcí a regionů. K hlavním součástem infrastruktury, které jsou předmětem výzkumného zájmu týmu UJEP ve spolupráci s partnery patří doprava, voda, odpady, energie, budovy včetně památek, ale také zeleň v podobě tzv. zelené infrastruktury a další prvky jako například ICT infrastruktura pro rozvoj e-governmentu a podporu rozhodování a rychlého a kvalitního řízení.
 • Inovace a podnikání představují nástroj růstu konkurenceschopnosti a snižování regionálních disparit. Aktivity v této oblasti mají výrazný aplikační potenciál s cílem přinášet doporučení pro mobilizaci vnitřních zdrojů udržitelného růstu regionu. Tým UJEP se zaměřuje na podporu rozvoje kreativity, inovativnosti a podnikavosti i podporu a popularizaci technologických i sociálních inovací napříč obory.
 • Příroda, voda a krajina patří z hlediska historického vývoje, globálních trendů, ale i budoucích potřeb trvale udržitelného rozvoje mezi další pilíře SMART. Přirozeně tak navazuje na odbornou kompetenci rozvíjenou např. v rámci centra CADORAN i  řady projektů Fakulty životního prostředí, Fakulty sociálně ekonomické, Přírodovědecké fakulty i dalších pracovišť UJEP. K aktuálním výzkumným tématům patří voda a povodně v krajině.
 • Socioekonomické problémy společnosti  patří k dlouhodobě silným výzkumným a aplikačním tématům na UJEP, také v kontextu dlouhodobého vývoje a problémů Ústeckého kraje. Výzkum v kooperaci s aplikačními partnery přináší nové podněty, které mohou proměnit tyto výzvy na nové příležitosti a řešení mohou být inspirací i pro jiné regiony. Hlavními partnerskými pracovišti v této problematice na UJEP jsou pedagogická fakulta, fakulta zdravotnických studií, fakulta sociálně ekonomická, filozofická fakulta a fakulta umění a designu. Ke konkrétním tématům, jimiž se týmy UJEP zabývají, patří sociální vyloučení a inkluze, stárnutí společnosti, péče o sociálně či zdravotně znevýhodněné občany, ale též imigrace a extremismus.

Ke specifickým tématům patří problematika edukace a vybrané aspekty sociální integrace u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a především sociálním znevýhodněním, ale také nadaní žáci) a možnosti rozvoje inkluzivního vzdělávání, podobně jako aspekty sociální integrace a eliminace působení sociálně patologických jevů a rizikového chování u osob ohrožených sociálním vyloučením.

Filosofická fakulta výzkum zaměřuje na problematiku urbánního vývoje v historické retrospektivě a specifika regionu, který se do dnešní podoby formoval v kontextu intenzivních česko-saských vazeb, společenských migrací a sociální nestability.