Běh kampusem byl poprvé benefiční

Tře­tí roč­ník Běhu kam­pu­sem se 23. 09. 2017 v půl tře­tí odpo­led­ne stal minu­los­tí. Desít­ky závod­ní­ků zno­vu poko­ři­li jed­nu z nej­ná­roč­něj­ších ama­tér­ských běžec­kých tra­tí v Ústec­kém kra­ji a pomoh­li tak část­kou 9 850 korun huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ci Léka­ři bez hra­nic.

Náročná trať

Běh uni­ver­zit­ním kam­pu­sem zůstal i ve tře­tím roč­ní­ku uni­kát­ním spor­tov­ním zážit­kem. Po vzo­ru cyk­lo­kro­so­vých závo­dů se v kam­pu­su nebě­že­lo na vzdá­le­nost, ale na počet kol zaběh­nu­tých v urči­tém časo­vém limi­tu (v pří­pa­dě Běhu kam­pu­sem bylo 1 kolo dlou­hé 1200 m). Muži v kate­go­rii do 45 let tak běže­li 40 minut + 1 kolo a běž­ci v kate­go­ri­ích muži nad 45 let a ženy krou­ži­li po kam­pu­su 30 minut plus 1 kolo. To vše se ode­hrá­lo na tra­ti s pře­vý­še­ním 25 met­rů a povr­chem z asfal­tu, dlaž­by, šoto­li­ny a trá­vy. Pro zpes­t­ře­ní nemohl chy­bět ani výběh do scho­dů těs­ně před cílo­vou rovin­kou.

Závod se mi líbil svo­jí uni­kát­ní tra­sou, bavi­la mě její růz­no­ro­dost, nebyl čas se ani metr nudit. Špič­ko­vou atmo­sfé­ru dotvá­řel vtip­ný mode­rá­tor a hlav­ně na Běhu kam­pu­sem dáva­jí ty nej­hez­čí pohá­ry! Roz­hod­ně pobě­žím za rok zno­vu,“ shr­nu­la své zážit­ky po hlav­ním závo­du a šta­fe­tách Zuza­na Rusí­no­vá, kte­rá letos mimo jiné obsa­di­la 5. mís­to mezi čes­ký­mi závod­ni­ce­mi na Mat­to­ni půl­ma­ra­to­nu v Kar­lo­vých Varech.

Pro­gram uni­ver­zit­ní­ho běhu pro veřej­nost zavr­šil závod šta­fet (4× 1 kolo) a rodin­ný běh (1 kolo), kte­rý si se svý­mi rato­lest­mi uži­li i někte­ří z účast­ní­ků hlav­ní­ho běhu.

Navzdo­ry zpr­vu chlad­né­mu poča­sí se tak mode­rá­to­ro­vi Davi­du Cihlá­řo­vi poda­ři­lo s při­spě­ním skvě­lé­ho pub­li­ka vytvo­řit parád­ní atmo­sfé­ru.

Vítězům medai­le, diplo­my i pohá­ry pře­dal pro­rek­tor pro vněj­ší vzta­hy doc. PhDr. Zde­něk Radva­nov­ský, CSc., a zástup­ce huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ce Léka­ři bez hra­nic Šimon Pres­ser.

Benefiční stránka

Letos popr­vé zís­kal Běh kam­pu­sem bene­fič­ní cha­rak­ter, neboť celý výtě­žek ze star­tov­né­ho byl pře­dán huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ci Léka­ři bez hra­nic. Díky tomu se na akci moh­li zájem­ci dozvě­dět více o fun­go­vá­ní této mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce a díky spe­ci­ál­ním VR brý­lím se na něko­lik oka­mži­ků pře­su­nout na jejich misi a poznat tak pod­mín­ky, ve kte­rých pra­cu­jí, téměř na vlast­ní kůži.

Výsledky Běhu kampusem 2017

Kategorie M20 (muži 18–34 let)

 1. Miroslav Matě­cha – 11 kol – 44:12,10
 2. Filip Záho­ra – 10 kol – 44:21,25
 3. Josef Huleš – 9 kol – 44:21,20

Kategorie M35 (muži 35–44 let)

 1. Radek Stek­lý – 9 kol – 46:55,35
 2. Jan Lorinc – 9 kol – 47:55,35
 3. Lukáš Dose­děl – 9 kol – 48:22,25

Kategorie M45 (muži nad 45 let)

 1. Mar­tin Kumžák – 7 kol – 34:36,84
 2. Pavel Růžič­ka – 7 kol – 36:37,52

Kategorie Ž20 (ženy do 40 let)

 1. Zuza­na Rusí­no­vá – 8 kol – 38:31,42
 2. Tere­za Dvo­řá­ko­vá – 7 kol
 3. Mar­ce­la Buta­lo­vá – 7 kol

Na zákla­dě vzne­se­né­ho pro­tes­tu budou výsled­ky pro­vě­ře­ny.

Kategorie Ž40 (ženy nad 40 let)

 1. Kar­la Suko­vá – 5 kol – 35:05,93
 2. Mar­ce­la Hla­dí­ko­vá – 5 kol – 35:41,38

Štafety

 1. Roz­běhá­me Ústí
 2. Hap­py Loop
 3. Len­til­ky

Foto­ga­le­rii a video­edit při­pra­vu­je­me.

Běh kam­pu­sem 2017 se usku­teč­nil za pod­po­ry: Adler Czech, a. s., Emspo­ma, Gold Media a neroz­va­zu­jí­cích se tka­ni­ček Hap­py Loop.