Běh kampusem byl poprvé benefiční

Třetí roč­ník Běhu kam­pu­sem se 23. 09. 2017 v půl tře­tí odpo­led­ne stal minu­los­tí. Desítky závod­ní­ků zno­vu poko­ři­li jed­nu z nej­ná­roč­něj­ších ama­tér­ských běžec­kých tra­tí v Ústeckém kra­ji a pomoh­li tak část­kou 9 850 korun huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ci Lékaři bez hranic. 

Náročná trať

Běh uni­ver­zit­ním kam­pu­sem zůstal i ve tře­tím roč­ní­ku uni­kát­ním spor­tov­ním zážit­kem. Po vzo­ru cyk­lo­kro­so­vých závo­dů se v kam­pu­su nebě­že­lo na vzdá­le­nost, ale na počet kol zaběh­nu­tých v urči­tém časo­vém limi­tu (v pří­pa­dě Běhu kam­pu­sem bylo 1 kolo dlou­hé 1200 m). Muži v kate­go­rii do 45 let tak běže­li 40 minut + 1 kolo a běž­ci v kate­go­ri­ích muži nad 45 let a ženy krou­ži­li po kam­pu­su 30 minut plus 1 kolo. To vše se ode­hrá­lo na tra­ti s pře­vý­še­ním 25 met­rů a povr­chem z asfal­tu, dlaž­by, šoto­li­ny a trá­vy. Pro zpes­t­ře­ní nemohl chy­bět ani výběh do scho­dů těs­ně před cílo­vou rovinkou.

Závod se mi líbil svo­jí uni­kát­ní tra­sou, bavi­la mě její růz­no­ro­dost, nebyl čas se ani metr nudit. Špičkovou atmo­sfé­ru dotvá­řel vtip­ný mode­rá­tor a hlav­ně na Běhu kam­pu­sem dáva­jí ty nej­hez­čí pohá­ry! Rozhodně pobě­žím za rok zno­vu,“ shr­nu­la své zážit­ky po hlav­ním závo­du a šta­fe­tách Zuzana Rusínová, kte­rá letos mimo jiné obsa­di­la 5. mís­to mezi čes­ký­mi závod­ni­ce­mi na Mattoni půl­ma­ra­to­nu v Karlových Varech.

Program uni­ver­zit­ní­ho běhu pro veřej­nost zavr­šil závod šta­fet (4× 1 kolo) a rodin­ný běh (1 kolo), kte­rý si se svý­mi rato­lest­mi uži­li i někte­ří z účast­ní­ků hlav­ní­ho běhu.

Navzdory zpr­vu chlad­né­mu poča­sí se tak mode­rá­to­ro­vi Davidu Cihlářovi poda­ři­lo s při­spě­ním skvě­lé­ho pub­li­ka vytvo­řit parád­ní atmosféru.

Vítězům medai­le, diplo­my i pohá­ry pře­dal pro­rek­tor pro vněj­ší vzta­hy doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc., a zástup­ce huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ce Lékaři bez hra­nic Šimon Presser.

Benefiční stránka

Letos popr­vé zís­kal Běh kam­pu­sem bene­fič­ní cha­rak­ter, neboť celý výtě­žek ze star­tov­né­ho byl pře­dán huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ci Lékaři bez hra­nic. Díky tomu se na akci moh­li zájem­ci dozvě­dět více o fun­go­vá­ní této mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce a díky spe­ci­ál­ním VR brý­lím se na něko­lik oka­mži­ků pře­su­nout na jejich misi a poznat tak pod­mín­ky, ve kte­rých pra­cu­jí, téměř na vlast­ní kůži.

Výsledky Běhu kampusem 2017

Kategorie M20 (muži 18–34 let)

 1. Miroslav Matěcha – 11 kol – 44:12,10
 2. Filip Záhora – 10 kol – 44:21,25
 3. Josef Huleš – 9 kol – 44:21,20

Kategorie M35 (muži 35–44 let)

 1. Radek Steklý – 9 kol – 46:55,35
 2. Jan Lorinc – 9 kol – 47:55,35
 3. Lukáš Doseděl – 9 kol – 48:22,25

Kategorie M45 (muži nad 45 let)

 1. Martin Kumžák – 7 kol – 34:36,84
 2. Pavel Růžička – 7 kol – 36:37,52

Kategorie Ž20 (ženy do 40 let)

 1. Zuzana Rusínová – 8 kol – 38:31,42
 2. Tereza Dvořáková – 7 kol
 3. Marcela Butalová – 7 kol

Na zákla­dě vzne­se­né­ho pro­tes­tu budou výsled­ky prověřeny.

Kategorie Ž40 (ženy nad 40 let)

 1. Karla Suková – 5 kol – 35:05,93
 2. Marcela Hladíková – 5 kol – 35:41,38

Štafety

 1. Rozběháme Ústí
 2. Happy Loop
 3. Lentilky

Fotogalerii a video­edit připravujeme.

Běh kam­pu­sem 2017 se usku­teč­nil za pod­po­ry: Adler Czech, a. s., Emspoma, Gold Media a neroz­va­zu­jí­cích se tka­ni­ček Happy Loop.