OP VVV_REG BES

Název pro­jek­tu:

Ško­la dok­tor­ských stu­dií — apli­ko­va­ná a beha­vi­o­rál­ní stu­dia

Řeši­tel:

prof. Ing. Jiři­na Jíl­ko­vá, CSc.

Dotač­ní titul: OP VVVPO2

Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_018/0002727

Sou­část: FSE

Doba rea­li­za­ce:

Roz­po­čet pro­jek­tu: 10.642.762,45

Spo­lu­účast UJEP: 5 %

Dota­ce pro UJEP: 9.861.355,73 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu: