Zasedala vědecká rada

Dnes, 27. října 2017, zasedala Vědecká rada UJEP. Členové jednoho ze stěžejních orgánů univerzity dnes projednávali např. témata hostujících profesorů na fakultě sociálně ekonomické nebo úpravy kvalifikačních požadavků habilitačního a jmenovacího řízení na fakultě filozofické.

Důležitým bodem programu bylo seznámení členů vědecké rady s projekty, které univerzita v současné době řeší. Prorektor pro vědu, doc. Martin Novák, podrobně informoval o realizaci univerzitních projektů v částce téměř 955 milionů korun.

Hlavní kompetence vědecké rady

Vědecká rada veřejné vysoké školy: projednává strategický záměr veřejné vysoké školy, schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady nebo umělecké rady fakulty (dále jen “vědecká rada fakulty”), vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,