Krajské kolo soutěže „T-PROFI“ – TALENTY PRO FIRMY – má svého vítěze

Dne 8. 11. 2017 uspo­řá­da­la Krajská hos­po­dář­ská komo­ra Ústeckého kra­je ve spo­lu­prá­ci s Ústeckým kra­jem kraj­ské kolo poly­tech­nic­ké sou­tě­že „T-PROFI“ – Talenty pro fir­my. Záštitu nad sou­tě­ží pře­vzal rek­tor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Soutěž pro­běh­la v Chomutově, v rám­ci výsta­vy „Vzdělávání 2018“, kte­rou již tra­dič­ně pořá­dá Okresní hos­po­dář­ská komo­ra v Chomutově.

Princip akce je zalo­žen na účas­ti smí­še­né­ho sou­těž­ní­ho týmu sestá­va­jí­cí­ho z tří žáků 5. tří­dy základ­ních škol, tří žáků 2. roč­ní­ku střed­ní škol a zástup­ce fir­my, jako kapi­tá­na týmu. V rám­ci sou­tě­že si tak mohou sou­tě­ží­cí ově­řit nejen své tech­nic­ké schop­nos­ti pro­střed­nic­tvím poly­tech­nic­ké sta­veb­ni­ce Merkur, ale také vyzkou­šet kre­a­tiv­ní pří­stup při plně­ní dané­ho zadání.

Krajského kola v Chomutově se zúčast­ni­ly čty­ři týmy z okre­sů Děčín, Chomutov, Teplice a Ústí nad Labem. Soutěžící dosta­li za úkol v časo­vém limi­tu tří hodin posta­vit funkč­ní model, a to Výrobní lin­ku s páso­vým dopravníkem.

Vyhodnocení sou­tě­že se ujal před­se­da Krajské hos­po­dář­ské komo­ry Ústeckého kra­je Ing. František Jochman, kte­rý spo­lu se zástup­cem UJEP a dal­ší­mi odbor­ní­ky z oblas­ti tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní hod­no­til prů­běh i výsle­dek prá­ce jed­not­li­vých týmů.

První mís­to a postup do celo­stát­ní­ho kola, kte­ré se usku­teč­ní v Praze, v dub­nu 2017 vybo­jo­val tým z okre­su Ústí nad Labem, dru­hé mís­to zís­kal tým nomi­no­va­ný za okres Teplice a tře­tí mís­to tým z Chomutova.