Kampus bude výstavištěm bezpečnostní techniky

Dne 28. 11. 2017 se kam­pus ústec­ké uni­ver­zi­ty pro­mě­ní ve výsta­viš­tě. Akce s názvem Bez­peč­nost­ní fórum Ústec­ké­ho kra­je, kte­rá se koná v rám­ci Road Show 2017 – My a naše bez­peč­nost, při­vá­ží do Kam­pu­su UJEP množ­ství záchran­né tech­ni­ky roz­lič­né­ho dru­hu a zamě­ře­ní.

Dne 28. 11. 2017 pořá­dá Ústec­ký kraj v pro­sto­ru uni­ver­zit­ní­ho kam­pu­su v Ústí nad Labem roz­sáh­lé fórum zamě­ře­né na bez­peč­nost v ústec­kém regi­o­nu. Samot­né fórum s význam­ný­mi akté­ry téma­tu bez­peč­nost v našem kra­ji bude zahá­je­no v 17:00 h, od 10:00 h bude ale mož­né pří­mo v Kam­pu­su UJEP shléd­nout počet­nou bez­peč­nost­ní tech­ni­ku, kte­rá je v kra­ji k dis­po­zi­ci. Bude vysta­ve­na nejen v pro­sto­ru celé­ho kam­pu­su, ale také v lob­by Mul­ti­funkč­ní­ho infor­mač­ní­ho a  vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra UJEP. Kam­pus se tím sta­ne jed­ním vel­kým výstav­ním pro­sto­rem.

Part­ne­ry bez­peč­nost­ní­ho fóra jsou kro­mě ústec­ké uni­ver­zi­ty Poli­cie Čes­ké repub­li­ky – KŘP Ústec­ké­ho kra­je, Hasič­ský záchran­ný sbor Ústec­ké­ho kra­je, Zdra­vot­nic­ká záchran­ná služ­ba Ústec­ké­ho kra­je, Vod­ní záchran­ná služ­ba Most, Čes­ká zbro­jov­ka, a. s., 4M Sys­tems, s. r. o., Sie­mens, s. r. o., VOP CZ, s. p., Vojen­ský tech­nic­ký ústav, s. p., SHIMEQ Air, s. r. o., TESLA Hlou­bětín, a.s., Gor­dic spol. s r. o., HUTIRA — Brno, s.r.o., NANOLOGIX SE, MIKOV, s. r. o., Aso­ci­a­ce Obran­né­ho a Bez­peč­nost­ní­ho Prů­mys­lu ČR

Vět­ši­na z nich se bude v kam­pu­su pre­zen­to­vat, a to nejen pro­střed­nic­tvím stán­ků, ale také bez­peč­nost­ní tech­ni­kou.

Snad nej­vět­ší množ­ství tech­ni­ky v kam­pu­su vysta­ví Hasič­ská záchran­ná služ­ba Ústec­ké­ho kra­je. Bude tu tech­nic­ký detekč­ní auto­mo­bil TACHD urče­ný pro che­mic­ký a radi­ač­ní prů­zkum a odběr vzor­ků. Dále zde bude pří­věs pro hro­mad­nou dekon­ta­mi­na­ci osob (SDO) od bio­lo­gic­kých, che­mic­kých a radi­o­lo­gic­kých látek. Pře­hled hasič­ské tech­ni­ky dopl­ní Kon­tej­ne­ro­vý auto­mo­bil pro pře­pra­vu spe­ci­ál­ních pro­střed­ků, odvoz mate­ri­á­lu na mís­tě zása­hu, pro­vá­dě­ní záchran­ných a likvi­dač­ních zem­ních pra­cí po povod­ních apod. Dal­ší Kon­tej­ner (CHTS), kte­rý bude k vidě­ní v kam­pu­su, slou­ží pro zása­hy s úni­kem nebez­peč­ných látek vět­ší­ho roz­sa­hu. V kam­pu­su bude vysta­ven i velitelsko–spojový auto­mo­bil — VEA-L2V včet­ně výba­vy digi­tál­ní­mi ter­mi­ná­ly a ana­lo­go­vý­mi radi­osta­ni­ce­mi, elek­tro­cen­t­rá­lou či osvět­lo­va­cím sto­žá­rem. Toto spe­ci­ál­ní vozi­dlo je urče­no k posky­to­vá­ní pod­po­ry při mimo­řád­ných udá­los­tech vel­ké­ho roz­sa­hu s poža­dav­ky na zajiš­tě­ní komu­ni­ka­ce na vel­ké plo­še a s vel­kým počtem zasa­hu­jí­cích hasi­čů.

Kraj­ské ředi­tel­ství Poli­cie Ústec­ké­ho kra­je bude ve ven­kov­ní insta­la­ci kam­pu­su vysta­vo­vat Schen­gen Bus 3. gene­ra­ce, vozi­dlo pro kon­t­ro­lu náklad­ních vozi­del, páso­vou čtyř­kol­ku, mobil­ní moni­to­ro­va­cí cen­t­rum a z poříč­ní­ho oddě­le­ní pla­vi­dlo Pio­neer Mul­ti. Ve vnitř­ních pre­zen­ta­cích budou k vidě­ní pyro­tech­nic­ký a potá­pěč­ský oblek zása­ho­vé jed­not­ky, jejich zbra­ně a pro­ti­ú­de­ro­vé kom­ple­ty; mobil­ní ope­rač­ní stře­dis­ko odbo­ru infor­mač­ních a komu­ni­kač­ních tech­no­lo­gií, spe­ci­ál­ní pořád­ko­vá jed­not­ka a pro­pa­gač­ní nábo­ro­vý stá­nek.

Zdra­vot­nic­ká záchran­ná služ­ba Ústec­ké­ho kra­je, p. o., ve ven­kov­ních pro­sto­rech kam­pu­su před­sta­ví  dva sanit­ní vozy. Jed­ná se o VW T5 4x4, což jsou výjez­do­vá vozi­dla pro trans­port paci­en­tů s pode­zře­ním na vyso­ce nakaž­li­vou náka­zu (např. Ebo­la, SARS, MERS-Co V, Mar­burg, Lassa, atd.). Dále zde bude vysta­ven Bio­vak, tedy spe­ci­ál­ní úlož­ný vak pro paci­en­ta s pode­zře­ním na vyso­ce nakažlivou/virulentní náka­zu, ochran­ný oblek bílý, kte­rý je k dis­po­zi­ci pro čle­ny výjez­do­vé sku­pi­ny kaž­dé­ho výjez­do­vé­ho vozi­dla ZZSÚK, a ochran­ný oblek žlu­tý – spe­ci­ál­ní ochran­ná kom­bi­né­za MICROCHEM 3000 s auto­ma­tic­kou fil­trač­ně ven­ti­lač­ní jed­not­kou.

Co se týče obje­mu a hmot­nos­ti, tako­vé množ­ství bez­peč­nost­ní tech­ni­ky není mož­né jen tak někde vidět pohro­ma­dě na jed­nom mís­tě. V kam­pu­su bude sku­teč­ně na co se dívat a roz­hod­ně zvu ústec­kou veřej­nost, aby si sem za bez­peč­nost­ní tech­ni­kou našla ces­tu,“ zve na UJEP vedou­cí hos­po­dář­ské sprá­vy UJEP Ing. Josef Pro­kop.