OP VVV_Asistenční voucher_NANOTECH

Název pro­jek­tu:
Pří­pra­va pro­jek­tu NANOTECH
Řeši­tel:
prof. Ing. Šte­fan Mich­na, Ph.D.
Dotač­ní titul: OP VVV, Dotač­ní pro­gram Asi­s­tenč­ní vou­che­ry Ústec­ké­ho kra­je, pro­jekt Smart akce­le­rá­tor pro Ústec­ký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690
Sou­část: Fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství
Doba rea­li­za­ce: 1.1.2017 — 30.6.2017
Roz­po­čet pro­jek­tu: 355.900,00 Kč
Spo­lu­účast UJEP: 15 %
Dota­ce pro UJEP: 300. 000,00 Kč
Ano­ta­ce pro­jek­tu:
Před­mě­tem pro­jek­tu je pří­pra­va kom­plet­ní pro­jek­to­vé žádosti k stra­te­gic­ké­mu pro­jek­tu NANOTECH pro před­lo­že­ní do výzvy č. 48 Pře­da­pli­kač­ní výzkum pro ITI OP VVV.
Pří­pra­va stra­te­gic­ké­ho pro­jek­tu je pod­po­ře­na pro­střed­nic­tvím Dotač­ní­ho pro­gra­mu Asi­s­tenč­ní vou­che­ry Ústec­ké­ho kra­je, pro­jekt Smart akce­le­rá­tor pro Ústec­ký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690.