Ústecký kraj již druhým rokem významně podpořil UJEP

Dne 30. břez­na 2017 pode­psal rek­tor UJEP, doc. Mar­tin Balej, spo­lu s hejtma­nem Ústec­ké­ho kra­je, Oldři­chem Bube­níč­kem, Smlou­vu o vzá­jem­né spo­lu­prá­ci mezi Ústec­kým kra­jem a Uni­ver­zi­tou J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, kte­rá his­to­ric­ky popr­vé zahr­no­va­la také význam­nou kon­cepč­ně plá­no­va­nou finanč­ní pod­po­ru. Pro rok 2017 se jed­na­lo o 6 000 000 korun.

Dne 26. 2. 2018 zastu­pi­te­lé Ústec­ké­ho kra­je schvá­li­li pod­po­ru UJEP pro rok 2018 ve stej­né výši a já jsem za to vel­mi vděč­ný. Vždyť tato mimo­řád­ná dota­ce umož­ni­la ústec­ké uni­ver­zi­tě již v roce 2017 rea­li­zo­vat mno­ho uži­teč­ných akti­vit a nyní může­me ply­nu­le nava­zo­vat v roce 2018,“ říká rek­tor Mar­tin Balej.

Ústec­ký kraj a UJEP mají spo­leč­ně za cíl vytvá­řet pod­mín­ky pro roz­voj ústec­ké uni­ver­zi­ty jako význam­né vzdě­lá­va­cí insti­tu­ce, a roz­ví­jet zna­lost­ní, vědec­ký, eko­no­mic­ký, kul­tur­ní, spo­le­čen­ský i spor­tov­ní poten­ci­ál Ústec­ké­ho kra­je. Spo­lu­prá­ce zakot­ve­ná ve smlou­vě tak pomá­há vytvá­řet z Ústec­ké­ho kra­je atrak­tiv­ní mís­to pro stu­di­um, prá­ci a život,“ komen­tu­je schvá­le­ní dota­ce hejtman Oldřich Bube­ní­ček.

Důle­ži­tou sou­čás­tí spo­lu­prá­ce uni­ver­zi­ty a kra­je byla v roce 2017 popu­la­ri­za­ce a výzkum témat Smart. Uni­ver­zi­ta spo­leč­ně s kra­jem roz­ví­jí řadu díl­čích smě­rů v rám­ci pro­jek­tu Smart City – Smart regi­on, kte­rý by měl vyús­tit v napl­ně­ní úslo­ví „Chyt­rý regi­on posta­ve­ný na chyt­rých lidech“. V pří­prav­né fázi pro­jek­tu byl mj. rea­li­zo­ván workshop Smart City-Smart Regi­on pro čle­ny Rady pro vědu, výzkum a ino­va­ce a workshop pro vedou­cí odbo­rů Ústec­ké­ho kra­je. Pro­běh­la také kon­fe­ren­ce Smart Regi­on.

Dal­ší kon­krét­ní pod­po­ra ze stra­ny kra­je smě­řo­va­la v roce 2017 na fakul­tu zdra­vot­nic­kých stu­dií. „Jak je vše­o­bec­ně zná­mo, Ústec­ký kraj se dlou­ho­do­bě potý­ká s nedo­stat­kem zdra­vot­nic­ké­ho per­so­ná­lu, zejmé­na vše­o­bec­ných sester a fyzi­o­te­ra­pe­u­tů. Fakul­ta hle­dá v rám­ci svých čin­nos­tí ces­ty, kte­ré by urych­le­ně ved­ly ke sní­že­ní defi­ci­tu pra­cov­ní­ků v nelé­kař­ských zdra­vot­nic­kých obo­rech. Ústec­ký kraj svým finanč­ním pří­spěv­kem ve výši jeden mili­on korun při­spěl na finan­co­vá­ní 43 stu­den­tů, kte­ří v roce 2017 neby­li pokry­ti stát­ní dota­cí,“ upo­zor­ňu­je rek­tor.

Kon­krét­ní spo­lu­prá­ce zasáh­la rov­něž do oblas­ti vzdě­lá­vá­ní dospě­lých, kde ÚK pod­po­řil pro­jekt roz­vo­je celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní v ústec­kém regi­o­nu. Díky tomu moh­lo Cen­t­rum celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní PF UJEP roz­ší­řit svo­ji stá­va­jí­cí nabíd­ku kur­zů, a poskyt­nout tak peda­go­gic­ký­mi nepe­da­go­gic­kým pra­cov­ní­kům dal­ší mož­nos­ti pro­hlou­be­ní svých kva­li­fi­kač­ních doved­nos­tí. Cen­t­rum se díky pod­po­ře moh­lo také více zabý­vat potře­ba­mi peda­go­gů střed­ních, střed­ních odbor­ných a dal­ších škol
a zaří­ze­ní zři­zo­va­ných ÚK.

ÚK pozi­tiv­ně zare­a­go­val i na pod­po­ru pro­jek­tu kated­ry peda­go­gi­ky PFMož­nos­ti vyu­ži­tí edu­kač­ních akti­vit pro pře­ko­ná­vá­ní nega­tiv­ních důsled­ků soci­ál­ních pro­blé­mů a soci­ál­ní­ho vylou­če­ní spe­ci­fic­kých sku­pin oby­va­tel Ústec­ké­ho kra­je ze soci­ál­ních a eko­no­mic­kých pro­ce­sů a akti­vit“. Výsled­ky výzkum­ných akti­vit se sta­nou pod­kla­dem pro plá­no­vá­ní a rea­li­za­ci mož­ných inter­ven­cí z pohle­du kra­je i sub­jek­tů, kte­ré s cílo­vý­mi sku­pi­na­mi ohro­že­ný­mi soci­ál­ním vylou­če­ním a jeho vyso­ce nega­tiv­ní­mi důsled­ky pro kraj pra­cu­jí.

Neza­stu­pi­tel­nou roli v kul­ti­va­ci oby­va­tel­stva naše­ho regi­o­nu hra­je kul­tu­ra. Fakul­ta umě­ní a desig­nu již něko­lik let pro­vo­zu­je a rekon­stru­u­je Dům umě­ní Ústí nad Labem. V roce 2017 dota­ci na pro­voz a dopro­vod­né pro­gra­my Domu umě­ní posky­tl i ÚK. V prů­bě­hu celé­ho roku tam bylo uspo­řá­dá­no cel­kem 10 tema­tic­ky růz­no­ro­dých výstav, kte­ré význam­nou měrou při­spě­jí k obo­ha­ce­ní kul­tur­ní­ho pro­gra­mu celé­ho regi­o­nu.

Nema­lý­mi finanč­ní­mi pro­střed­ky při­spěl ÚK také na uspo­řá­dá­ní odbor­ných, vět­ši­nou mezi­ná­rod­ních, kon­fe­ren­cí, kte­ré pořá­da­ly fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství, filo­zo­fic­ká a peda­go­gic­ká fakul­ta, fakul­ty soci­ál­ně eko­no­mic­ká, život­ní­ho pro­stře­dí, pří­ro­do­vě­dec­ká nebo umě­ní a desig­nu.

V oblas­ti tzv. cíle­ných akti­vit bylo kra­jem pod­po­ře­no něko­lik akcí vznik­lých v rám­ci spo­lu­prá­ce někte­rých odbo­rů Kraj­ské­ho úřa­du ÚK a kon­krét­ních pra­co­višť ústec­ké uni­ver­zi­ty. Z návr­hu Stra­te­gie roz­vo­je Ústec­ké­ho kra­je do roku 2027 vze­šel pro­jekt Roz­vo­jo­vý poten­ci­ál Ústec­ké­ho kra­je, kte­rý při­pra­vi­la fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká (FSE). Jiný pod­po­ře­ný pro­jekt FSE se zamě­řil na plně­ní Stra­te­gie udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je Ústec­ké­ho kra­je 2006–2020. Na zákla­dě jed­ná­ní se zástup­ci odbo­ru soci­ál­ních věcí ÚK vzni­kl na FSE tře­tí pro­jekt „Soci­ál­ně pato­lo­gic­ké jevy u stu­den­tů střed­ních škol v Ústec­kém kra­ji“. Posled­ní spo­leč­nou akcí odbo­ru škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ÚK a kated­ry his­to­rie FF UJEP bylo Kraj­ské kolo děje­pis­né sou­tě­že stu­den­tů gym­ná­zií a uspo­řá­dá­ní 6. roč­ní­ku Let­ní ško­ly his­to­rie.

Posled­ní pod­po­ře­nou oblas­tí byla spo­leč­ná pre­zen­ta­ce ÚK a UJEP. Ta pro­běh­la nejen v rám­ci úspěš­ných Dnů vědy a umě­ní ve veřej­ném pro­stran­ství před OC Fórum, kde byla veřej­nos­ti v rám­ci Fes­ti­va­lu vědy, spor­tu a umě­ní nabíd­nu­ta mož­nost inter­ak­tiv­ně oku­sit vzo­rek uni­ver­zit­ní­ho živo­ta, kous­ků vědy i něco z umě­lec­ké pro­duk­ce UJEP. V Hra­ni­čá­ři byla akce, opět za pod­po­ry a pro­pa­ga­ce Ústec­ké­ho kra­je, dopl­ně­na Fes­ti­va­lem stu­dent­ských fil­mů v ang­lic­kém jazy­ce a před­náš­ko­vým veče­rem pro veřej­nost.

UJEP je jedi­nou uni­ver­zi­tou v Ústec­kém kra­ji. Stej­ně tak, jako uni­ver­zi­ta dodá­vá pres­tiž kra­ji, kraj vytvá­ří při­da­nou hod­no­tu uni­ver­zi­tě. UJEP pro­to již dlou­ho­do­bě roz­ví­jí mar­ke­tingo­vou stra­te­gii, kte­rá zahr­nu­je prá­vě její sepě­tí se seve­rem Čech, pře­de­vším s Ústec­kým kra­jem. Ta byla v roce 2017 tak­též Ústec­kým kra­jem význam­ně pod­po­ře­na a výsled­kem je nová úspěš­ná kam­paň Uni­ver­zi­ta seve­ru.

 V roce 2018 pod­po­ří Ústec­ký kraj ústec­kou uni­ver­zi­tu opět část­kou šest mili­o­nů korun. Tyto finan­ce umož­ní nejen pokra­čo­vá­ní již v roce 2017 zahá­je­ných spo­leč­ných akti­vit, budou pod­po­ře­ny také pro­jek­ty nové. Cel­ko­vě dota­ce ÚK pomů­že 15 uni­ver­zit­ním pro­jek­tům:

1) Pod­po­ra stu­den­tů Fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP

2) SMART UK 2018 – Roz­voj výzkum­né­ho týmu UJEP

3) MATEQ 2018 – Roz­voj exce­lent­ní­ho výzkum­né­ho týmu

4) Eduka­ce jako nástroj pre­ven­ce a soci­ál­ní exklu­ze v ÚK

5) Dlou­ho­do­bá pod­po­ra absol­ven­tů – pří­nos pro alma mater a regi­on

6) Pod­po­ra roz­vo­je CŽV v ústec­kém regi­o­nu II

7) Kde domov můj? v Ústec­kém kra­ji

8) Celo­roč­ní pro­gram Domu umě­ní pro veřej­nost

9) Roz­vo­jo­vý poten­ci­ál Ústec­ké­ho kra­je

10) Poznej­te bohat­ství vaše­ho kra­je

11) Kon­fe­ren­ce FZS „Nové tren­dy ve zdra­vot­nic­kých vědách VI

12) Dny vědy a umě­ní 2018

13) Pří­ro­do­věd­né a tech­nic­ké obo­ry Sever­ních Čech

14) Týden s FŽP v Hra­ni­čá­ři

15) Pod­po­ra poly­tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v ÚK

Během roku 2017 se mezi uni­ver­zi­tou a kra­jem vytvo­ři­ly spo­leč­né pra­cov­ní sku­pi­ny, spo­lu­prá­ce nám umož­ňu­je lépe se pozná­vat a rozu­mět svým potře­bám a poža­dav­kům. Již prv­ní rok nám uká­zal množ­ství témat, kte­rá chce kraj pod­po­ro­vat, ale také jeho vstříc­nost vůči naší uni­ver­zi­tě, a já jsem rád, že v tom může­me i v roce 2018 pokra­čo­vat,“ uza­ví­rá rek­tor Mar­tin Balej.