Ústecký kraj již druhým rokem významně podpořil UJEP

Dne 30. března 2017 podepsal rektor UJEP, doc. Martin Balej, spolu s hejtmanem Ústeckého kraje, Oldřichem Bubeníčkem, Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která historicky poprvé zahrnovala také významnou koncepčně plánovanou finanční podporu. Pro rok 2017 se jednalo o 6 000 000 korun.

Dne 26. 2. 2018 zastupitelé Ústeckého kraje schválili podporu UJEP pro rok 2018 ve stejné výši a já jsem za to velmi vděčný. Vždyť tato mimořádná dotace umožnila ústecké univerzitě již v roce 2017 realizovat mnoho užitečných aktivit a nyní můžeme plynule navazovat v roce 2018,“ říká rektor Martin Balej.

„Ústecký kraj a UJEP mají společně za cíl vytvářet podmínky pro rozvoj ústecké univerzity jako významné vzdělávací instituce, a rozvíjet znalostní, vědecký, ekonomický, kulturní, společenský i sportovní potenciál Ústeckého kraje. Spolupráce zakotvená ve smlouvě tak pomáhá vytvářet z Ústeckého kraje atraktivní místo pro studium, práci a život,“ komentuje schválení dotace hejtman Oldřich Bubeníček.

Důležitou součástí spolupráce univerzity a kraje byla v roce 2017 popularizace a výzkum témat Smart. Univerzita společně s krajem rozvíjí řadu dílčích směrů v rámci projektu Smart City – Smart region, který by měl vyústit v naplnění úsloví „Chytrý region postavený na chytrých lidech“. V přípravné fázi projektu byl mj. realizován workshop Smart City-Smart Region pro členy Rady pro vědu, výzkum a inovace a workshop pro vedoucí odborů Ústeckého kraje. Proběhla také konference Smart Region.

Další konkrétní podpora ze strany kraje směřovala v roce 2017 na fakultu zdravotnických studií. „Jak je všeobecně známo, Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotnického personálu, zejména všeobecných sester a fyzioterapeutů. Fakulta hledá v rámci svých činností cesty, které by urychleně vedly ke snížení deficitu pracovníků v nelékařských zdravotnických oborech. Ústecký kraj svým finančním příspěvkem ve výši jeden milion korun přispěl na financování 43 studentů, kteří v roce 2017 nebyli pokryti státní dotací,“ upozorňuje rektor.

Konkrétní spolupráce zasáhla rovněž do oblasti vzdělávání dospělých, kde ÚK podpořil projekt rozvoje celoživotního vzdělávání v ústeckém regionu. Díky tomu mohlo Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP rozšířit svoji stávající nabídku kurzů, a poskytnout tak pedagogickými nepedagogickým pracovníkům další možnosti prohloubení svých kvalifikačních dovedností. Centrum se díky podpoře mohlo také více zabývat potřebami pedagogů středních, středních odborných a dalších škol
a zařízení zřizovaných ÚK.

ÚK pozitivně zareagoval i na podporu projektu katedry pedagogiky PF „Možnosti využití edukačních aktivit pro překonávání negativních důsledků sociálních problémů a sociálního vyloučení specifických skupin obyvatel Ústeckého kraje ze sociálních a ekonomických procesů a aktivit“. Výsledky výzkumných aktivit se stanou podkladem pro plánování a realizaci možných intervencí z pohledu kraje i subjektů, které s cílovými skupinami ohroženými sociálním vyloučením a jeho vysoce negativními důsledky pro kraj pracují.

Nezastupitelnou roli v kultivaci obyvatelstva našeho regionu hraje kultura. Fakulta umění a designu již několik let provozuje a rekonstruuje Dům umění Ústí nad Labem. V roce 2017 dotaci na provoz a doprovodné programy Domu umění poskytl i ÚK. V průběhu celého roku tam bylo uspořádáno celkem 10 tematicky různorodých výstav, které významnou měrou přispějí k obohacení kulturního programu celého regionu.

Nemalými finančními prostředky přispěl ÚK také na uspořádání odborných, většinou mezinárodních, konferencí, které pořádaly fakulta strojního inženýrství, filozofická a pedagogická fakulta, fakulty sociálně ekonomická, životního prostředí, přírodovědecká nebo umění a designu.

V oblasti tzv. cílených aktivit bylo krajem podpořeno několik akcí vzniklých v rámci spolupráce některých odborů Krajského úřadu ÚK a konkrétních pracovišť ústecké univerzity. Z návrhu Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 vzešel projekt Rozvojový potenciál Ústeckého kraje, který připravila fakulta sociálně ekonomická (FSE). Jiný podpořený projekt FSE se zaměřil na plnění Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006–2020. Na základě jednání se zástupci odboru sociálních věcí ÚK vznikl na FSE třetí projekt „Sociálně patologické jevy u studentů středních škol v Ústeckém kraji“. Poslední společnou akcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚK a katedry historie FF UJEP bylo Krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií a uspořádání 6. ročníku Letní školy historie.

Poslední podpořenou oblastí byla společná prezentace ÚK a UJEP. Ta proběhla nejen v rámci úspěšných Dnů vědy a umění ve veřejném prostranství před OC Fórum, kde byla veřejnosti v rámci Festivalu vědy, sportu a umění nabídnuta možnost interaktivně okusit vzorek univerzitního života, kousků vědy i něco z umělecké produkce UJEP. V Hraničáři byla akce, opět za podpory a propagace Ústeckého kraje, doplněna Festivalem studentských filmů v anglickém jazyce a přednáškovým večerem pro veřejnost.

UJEP je jedinou univerzitou v Ústeckém kraji. Stejně tak, jako univerzita dodává prestiž kraji, kraj vytváří přidanou hodnotu univerzitě. UJEP proto již dlouhodobě rozvíjí marketingovou strategii, která zahrnuje právě její sepětí se severem Čech, především s Ústeckým krajem. Ta byla v roce 2017 taktéž Ústeckým krajem významně podpořena a výsledkem je nová úspěšná kampaň Univerzita severu.

 V roce 2018 podpoří Ústecký kraj ústeckou univerzitu opět částkou šest milionů korun. Tyto finance umožní nejen pokračování již v roce 2017 zahájených společných aktivit, budou podpořeny také projekty nové. Celkově dotace ÚK pomůže 15 univerzitním projektům:

1) Podpora studentů Fakulty zdravotnických studií UJEP

2) SMART UK 2018 – Rozvoj výzkumného týmu UJEP

3) MATEQ 2018 – Rozvoj excelentního výzkumného týmu

4) Edukace jako nástroj prevence a sociální exkluze v ÚK

5) Dlouhodobá podpora absolventů – přínos pro alma mater a region

6) Podpora rozvoje CŽV v ústeckém regionu II

7) Kde domov můj? v Ústeckém kraji

8) Celoroční program Domu umění pro veřejnost

9) Rozvojový potenciál Ústeckého kraje

10) Poznejte bohatství vašeho kraje

11) Konference FZS „Nové trendy ve zdravotnických vědách VI”

12) Dny vědy a umění 2018

13) Přírodovědné a technické obory Severních Čech

14) Týden s FŽP v Hraničáři

15) Podpora polytechnického vzdělávání v ÚK

Během roku 2017 se mezi univerzitou a krajem vytvořily společné pracovní skupiny, spolupráce nám umožňuje lépe se poznávat a rozumět svým potřebám a požadavkům. Již první rok nám ukázal množství témat, která chce kraj podporovat, ale také jeho vstřícnost vůči naší univerzitě, a já jsem rád, že v tom můžeme i v roce 2018 pokračovat,“ uzavírá rektor Martin Balej.