Vernisáž výstavy Rok 1918 na Ústecku

V budovách Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem proběhla dne 28. 2. 2018 vernisáž výstavy Rok 1918 na Ústecku. Výstava je výsledkem výzkumu studentů magisterského a doktorského programu katedry historie FF UJEP.

 Vernisáže se kromě jejích autorů zúčastnili i představitelé Ústeckého kraje, který vznik výstavy spolufinancoval v rámci rozsáhlejší spolupráce s UJEP.

Na patnácti výstavních panelech se představily různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo v centru země. Současně s panely byl představen i katalog výstavy.

Výstavu zahájil proděkan pro vědu a zahraniční vztahy filozofické fakulty, Mgr. David Tomíček, Ph.D., který připomněl, že výzkum probíhal od počátku roku 2017 za podpory projektu z Fondu hejtmana Ústeckého kraje a výzkumných prostředků Školy doktorských studií UJEP.

Vědecký redaktor katalogu výstavy a vedoucí pedagog studentského kolektivu, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., k tomu rekapituluje: „Celkem sedm doktorandů a doktorandek se zaměřilo na konkrétní témata související s okolnostmi a průběhem událostí roku 1918, především na provincii Deutschböhmen, která v příhraničních oblastech vznikla paralelně s novým státem Čechů a Slováků.“

Za Ústecký kraj na vernisáži promluvila radní pro kulturu, památkovou péči, zemědělství, životní prostředí a venkov, Jitka Sachetová, která vyjádřila potěšení, jakým způsobem se daří rozvíjet spolupráce mezi Ústeckým krajem a UJEP, čehož je tato výstava důkazem. Zároveň zmínila, že spolupráce bude i v rámci tohoto projektu dále pokračovat, jelikož během cest po Ústeckém kraji budou panely vystaveny nejen v budově Krajského úřadu ÚK, ale i například na gymnáziích, které kraj zřizuje.

Obsah výstavy dále přiblížil jeden z autorů a zároveň editor, Mgr. Jan Grisa: „Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou historie tohoto regionu, které prozatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Postavení českých Němců a jejich provincie v nové Československé republice, role židovského obyvatelstva na Ústecku, ale třeba i hrozba španělské chřipky, to všechno jsou dosud málo probádaná témata, na která se snažíme upozornit, a věříme, že budou zajímavá pro odborníky, ale především pro zájemce o historii a laickou veřejnost. Doufáme, že výstava přispěje k pochopení tohoto zásadního mezníku dějin našeho státu v kontextu se specifickými dějinami regionu, ve kterém žijeme.“

Autoři se v rámci výzkumu zaměřili také například na problematiku spojenou s vojenským obsazováním pohraničí. „Málokdo si dnes uvědomuje, že v řadě měst nacházejících se ve smíšených česko-německých jazykových oblastech nebo i oblastech čistě jazykově německých docházelo k vyhlášení Československé republiky až s příchodem vojska,“ poznamenal další z autorů výstavy, Mgr. Adam Hájek. Výstava se tak snaží otevřít i problematiku soužití Čechů a českých Němců v době tzv. první republiky. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., k tomu dodává: „Řada českých Němců republiku nepřijala, a tak republika na oplátku nepřijala české Němce.

Didaktický program, který bude v souvislosti se zapůjčováním výstavy realizován na středních školách Ústeckého kraje, se tak zaměří právě i problematiku vytváření různých forem hranic v dějinách – státních, jazykových, ale i těch myšlenkových.

Výstava Rok 1918 na Ústecku bude k vidění v atriu FF UJEP do 5. dubna 2018, kdy na fakultě proběhne krajské kolo dějepisné soutěže. Výstava se poté kromě vybraných gymnázií a Krajského úřadu Ústeckého kraje (29. 10. – 3. 12.) představí také v Severočeském divadle v Ústí nad Labem (17. 9. – 1. 10.), na Hradě v Litoměřicích (4. 12. – 15. 1. 2019), v Oblastním muzeu v Chomutově (4. 10. – 5. 11.) či na dalších místech regionu.

Kontakty: PhDr. Filip Hrbek, (zápůjčky výstavy), Mgr. Jan Grisa, , 475 286 486 (doprovodný program)