Vedení UJEP navštívilo Západočeskou univerzitu v Plzni

Ve stře­du 21. břez­na při­ví­tal rek­tor Zápa­do­čes­ké uni­ver­zi­ty (ZČU) Miroslav Hole­ček rek­to­ra UJEP Mar­ti­na Bale­je, kte­rý do Plz­ně zaví­tal spo­leč­ně s dal­ší­mi čle­ny vede­ní ústec­ké uni­ver­zi­ty.

Pobyt na plzeň­ské uni­ver­zi­tě byl pro vede­ní UJEP „opla­ce­ním“ návštěvy, kte­rou v Ústí nad Labem, na pozvá­ní Mar­ti­na Bale­je, vyko­na­lo vede­ní ZČU v pro­sin­ci 2016.

Obě uni­ver­zi­ty mají své spe­ci­fic­ké regi­o­ny, spo­ju­je je však víc než regi­o­na­li­ta. Obě byly zalo­že­ny v roce 1991 a počtem fakult (UJEP osm, ZČU devět) jsou tak­též obdob­né. To před­zna­me­ná­vá spo­leč­né sta­ros­ti i rados­ti.

Pra­cov­ní pro­gram, kte­rý byl dopře­du for­mu­lo­ván, tak zahr­no­val sou­čas­ná nej­pal­či­věj­ší téma­ta obou uni­ver­zit. Jed­na­lo se o akre­di­ta­cích stu­dij­ních pro­gra­mů, hod­no­ce­ní kva­li­ty i tvůr­čí čin­nos­ti, ale také o evrop­ských pro­jek­tech a pro­ble­ma­ti­ce GDPR. V dis­ku­si byly ote­vře­ny zají­ma­vé mož­nos­ti vzá­jem­né spo­lu­prá­ce, kte­rou vrchol­ní před­sta­vi­te­lé obou uni­ver­zit, samo­zřej­mě, víta­li.

Mož­nost osob­ní výmě­ny a sdí­le­ní zku­še­nos­tí s plzeň­ský­mi kole­gy byla pro nás již podru­hé vel­mi pří­nos­nou, ale také pří­jem­nou zku­še­nos­tí,“ říká rek­tor UJEP doc. Mar­tin Balej.  „Kro­mě ryze pra­cov­ní­ho jed­ná­ní pro nás kole­go­vé z Plz­ně při­pra­vi­li zají­ma­vé exkur­ze do svých úspěš­ných výzkum­ných cen­ter i na Fakul­tu desig­nu a umě­ní Ladi­sla­va Sut­na­ra,“s podě­ko­vá­ním dopl­ňu­je rek­tor.