Mezinárodní konference psychomotoriky opět na UJEP

Již 9. roč­ník Mezinárodní kon­fe­ren­ce psy­cho­mo­to­ri­ky se koná na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to ve dnech 10.–11. dub­na 2018. Letošním téma­tem je „Pohyb ve vývo­ji jedince”.

Myšlenka pro­po­je­ní pohy­bu a dušev­ní­ho zdra­ví má v Evropě mno­ha­le­tou tra­di­ci, ovšem stá­le je potře­ba ji roz­ví­jet a šířit. To je cíl kon­fe­ren­ce, kte­rou pořá­dá kated­ra psy­cho­lo­gie Pedagogické fakul­ty UJEP za úče­lem pro­hlu­bo­vá­ní pově­do­mí o pozi­tiv­ních efek­tech při­ro­ze­né­ho  pohy­bu na psy­chi­ku i tělo jedin­ce, šíře­ní základ­ních myš­le­nek psy­cho­mo­to­ri­ky, inspi­ro­vá­ní a pod­po­ry odbor­ní­ků v jejich prá­ci a sebe-roz­vo­ji a pro mož­nost vzá­jem­né­ho sdí­le­ní zku­še­nos­tí a zážit­ků v oblas­ti pra­cov­ní­ho i osob­nost­ní­ho rozvoje.

Od roku 2010 se v rám­ci psy­cho­mo­to­ric­ké kon­fe­ren­ce vystří­da­la na UJEP řada svě­to­vých odbor­ní­ků na zdra­vý pohyb jako pozi­tiv­ní moti­vá­tor psy­chic­ké vyrov­na­nos­ti. Jak se uka­zu­je, feno­mén psy­cho­mo­to­ri­ky má ve svě­tě stá­le více zastán­ců. Svědčí o tom prá­vě zájem o ústec­kou konferenci.

Mezi hlav­ní letoš­ní zahra­nič­ní hos­ty pat­ří prof. Kallia Trouli z Krétské Univerzity v Řecku, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na těles­nou a psy­cho­mo­to­ric­kou výcho­vu v raném dět­ství. Dále Norové Geir Haakstad, pra­cu­je jako peda­gog a lek­tor na uni­ver­zi­tě v Diakonhjemmet v Oslu a záro­veň půso­bí v tam­ní nemoc­ni­ci na oddě­le­ní Psychiatrie, a Ruben Verpelstad s před­náš­kou Pohybová akti­vi­ta: důle­ži­tá mož­nost léč­by pro lidi s těž­kým psy­chic­kým one­moc­ně­ním, a také Mary-Anne Paterson, tera­pe­u­t­ka a lek­tor­ka v oblas­ti soci­ál­ní­ho umě­ní z Velké Británie,“ říká orga­ni­zá­tor­ka kon­fe­ren­ce Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

Z řad čes­kých kapa­cit se v Ústí nad Labem obje­ví doc. Hanka Dvořáková z PF Univerzity Karlovy v Praze, kte­rá svo­ji odbor­nost zamě­řu­je na těles­nou výcho­vu nejmen­ších dětí a v této oblas­ti také pub­li­ko­va­la řadu výzkum­ných, vědec­kých i meto­dic­kých knih pro  rodi­če i uči­te­le, a zástup­ky­ně ústec­ké uni­ver­zi­ty doc. Běla Hátlová, kte­rá se zamě­řu­je na spor­tov­ní psy­cho­lo­gii, psy­cho­lo­gii zdra­ví a psy­cho­mo­to­ric­kou terapii.

Součástí kon­fe­ren­ce jsou nejen před­náš­ky, ale také prak­tic­ké pro­žit­ko­vé worksho­py z oblas­ti psy­cho­mo­to­ri­ky pro odbor­ní­ky i širo­kou veřej­nost. Je mož­né si tak na vlast­ní kůži pro­žít spo­je­ní se svým tělem při ima­gi­nač­ních, taneč­ních nebo výtvar­ných worksho­pech, v rám­ci min­d­fel­ness nebo při Tai Chi se seniory.

Mezinárodní kon­fe­ren­ce psy­cho­mo­to­ri­ky je dopo­ru­če­na Asociací kli­nic­kých psy­cho­lo­gů v sys­té­mu celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní v obo­ru kli­nic­ký psycholog. 

Konference se koná na PF UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem. Více infor­ma­cí…