Máme neonatologii!

Masarykova nemocnice snad brzy fakultní?

Masa­ry­ko­va nemoc­ni­ce udě­la­la ve spo­lu­prá­ci s UJEP dal­ší krok k tomu, aby se sta­la fakult­ní nemoc­ni­cí. Zástup­ci UJEP vče­ra spo­lu s vede­ním ústec­ké nemoc­ni­ce slav­nost­ně usta­no­vi­li 11. kli­nic­ké pra­co­viš­tě — Neo­na­to­lo­gii.

Pečujeme o miminka

Neo­na­to­lo­gic­ká kli­ni­ka a naše fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií tak mohou těžit ze vzá­jem­né spo­lu­prá­ce v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní, výzku­mu a roz­vo­je obo­ru.

Sli­bu­je­me, že o vaše novo­ro­ze­ňát­ka bude­me pečo­vat s lás­kou. A bude­me dou­fat, že se k nám pak o něko­lik let poz­dě­ji vrá­tí jako vyso­ko­ško­lá­ci.:)