Doktorandi UJEP si polepší

Vyšší stipendia než v Brně či Olomouci

Stej­nou počet­ní úlo­hu jsme sice řeši­li již v dub­nu toho­to roku, ale pro­to­že ten­to týden došlo ze stra­ny kra­je k finál­ní­mu schvá­le­ní doda­teč­né pod­po­ry pro UJEP ve výši 4 mili­o­nů korun, pojď­me se těmi zlaťá­ky pro­hráb­nout ješ­tě jed­nou. Nej­vět­ší část, cel­kem 2 mil. korun, půjde našim dok­to­ran­dům. UJEP tak pod­po­ří 67 mla­dých dok­to­ran­dů část­kou 2 500 Kč za měsíc, a to i zpět­ně od začát­ku roku 2018. Jejich měsíč­ní sti­pen­di­um tedy bude 13 750 Kč, což je více, než pobí­ra­jí dok­to­ran­di např. v Brně či Olo­mou­ci. Zbý­va­jí­cí část­ka se roz­dě­lí mezi FZS UJEP (více odbor­ní­ků do vzdě­lá­vá­ní) a FSI UJEP (Cen­t­rum vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů a adi­tiv­ních tech­no­lo­gií).

Jsem Ústečan!

Přes­ně pod­le slov naše­ho rek­to­ra doc. Mar­ti­na Bale­je jsme jako Úste­ča­né hrdí, že vede­ní kra­je si uvě­do­mu­je důle­ži­tost inves­ti­ce do vzdě­lá­ní. Je to ta správ­ná ces­ta k postup­né pro­mě­ně regi­o­nu v mís­to, kde je dob­ré se naro­dit, vystu­do­vat a pro­žít spo­ko­je­ný, napl­ně­ný život. Ústec­ké­mu kra­ji se tak­to ulo­že­né pení­ze mno­ho­ná­sob­ně vrá­tí. Jak? Pojď­me si slí­bit, že se tady, za rok potká­me a podí­vá­me se na zce­la kon­krét­ní dok­to­rand­ské úspě­chy uni­ver­zi­ty seve­ru. Tak do roka a do dne!