První zaklepání na CPTO

Stavba Centra pro přírodovědné a technické obory slavnostně zahájena.

Dnes se zakle­pa­lo sym­bo­lic­ky. Proč se u toho všich­ni tak usmí­va­li? Pro­to­že je radost sle­do­vat, jak se tenhle dlou­ho­le­tý sen uni­ver­zi­ty seve­ru rea­li­zu­je!

Nebo mož­ná pro­to, že si před­sta­vo­va­li, jak budou “zane­dlou­ho” (snad někdy kon­cem příští­ho roku) kle­pat na sku­teč­né dve­ře někte­ré ze spe­ci­a­li­zo­va­ných labo­ra­to­ří, uče­ben či záze­mí vědec­kých pra­cov­ní­ků…

Zatím se s námi, při všem tom vrtá­ní do země, kle­pe jen asi tak půl kam­pu­su.

A jest­li bude někdo tuhle aktu­a­li­tu číst odpo­led­ne posled­ní­ho dne před začát­kem prázd­nin, tak nezbý­vá, než si kle­pat na čelo, pro­to­že už máte být všich­ni dáv­no na ces­tě k moři!

Arri­ve­der­ci!