Cena hejtmana pro Zdeňku Kolskou

Ocenění za vědu a výzkum v oboru fyzikální chemie za rok 2017

Doc. Kol­ské ten­to úspěch moc pře­je­me a gra­tu­lu­je­me jí. Usmě­va­vá žena, máma dvou hol­či­ček, spor­tov­ky­ně, peda­gož­ka a uzná­va­ná věd­ky­ně, kte­rá se v posled­ních letech věnu­je zejmé­na výzku­mu v oblas­ti nano­tech­no­lo­gií v Ústec­kém mate­ri­á­lo­vém cen­t­ru na PřF UJEP, je s uni­ver­zi­tou spo­je­na od samé­ho počát­ku. Ve stej­ný měsíc, kdy byla uni­ver­zi­ta ofi­ci­ál­ně ote­vře­na, v září 1991, nastou­pi­la popr­vé do prá­ce, teh­dy ješ­tě na peda­go­gic­kou fakul­tu. A navíc se ten samý měsíc i vda­la, tak­že vždyc­ky, když uni­ver­zi­ta sla­ví něja­ké kula­té výro­čí, sla­ví se i u Kol­ských doma.

Nano make-up artist

Její prá­ce by se dala popsat pojmy jako elek­tro­ki­ne­tic­ká ana­lý­za, či vib­rač­ní den­zi­me­t­rie, ale když se jí zeptá­te, jak vlast­ně výzkum povr­cho­vých vlast­nos­tí nano­struk­tu­ro­va­ných mate­ri­á­lů vypa­dá v pra­xi, odpo­ví­dá naše před­ní “nanař­ka” jed­no­du­chým při­rov­ná­ním. Je to prý podob­né, jako když tře­ba na obli­čej nane­se­te make­up. Pros­tě se sna­ží­te něja­ký povrch vylep­šit tak, aby se na něj něče­mu jiné­mu tím spí­še chtě­lo nale­pit, navá­zat a už tak zůstat. Jak­ko­li to zrov­na v tomhle spo­je­ní může znít poně­kud “povrch­ně”, vyu­ži­tí toho­to prin­ci­pu v obo­ru nano­tech­no­lo­gií může mít vel­mi ušlech­ti­lé cíle, napří­klad v medi­cí­ně při léč­bě tká­ňo­vých poško­ze­ní, popá­le­nin atd.

Zdeň­ka Kol­ská o sobě říká, že se den­ně radu­je z malič­kos­tí. Pře­je­me jí, aby těch malič­kos­tí, co má ráda, jako je duha, hoř­ká čoko­lá­da, cho­bot­ni­ce všech veli­kos­tí, kap­ky, sté­ka­jí­cí po před­ním skle auta, ve kte­rém na plné pec­ky hra­je Xindl X nebo tře­ba tako­vá Cena hejtma­na, bylo v jejím živo­tě co nej­ví­ce!