Kulturní geograf z UJEP o Papuáncích

Z Ústí nad Labem do Yawanu pod Yabem!

V rám­ci jed­no­ho výzkum­né­ho pro­jek­tu se PhDr. RNDr. Jan Daniel Blá­ha, Ph.D., odbor­ný asi­s­tent na katedře geo­gra­fie PřF UJEP, sna­ží spo­jo­vat růz­né obo­ry. Ač je sám zejmé­na geo­gra­fem, vystu­do­val také kul­tu­ro­lo­gii, věno­val se este­ti­ce, má blíz­ko k doku­men­tár­ní tvor­bě a původ­ně dokon­ce zva­žo­val stu­di­um archi­tek­tu­ry. V jeho poje­tí tak geo­gra­fie zís­ká­vá uni­kát­ní a ino­va­tiv­ní pře­sah. Posu­zu­je este­tic­kou hod­no­tu map, zabý­vá se uži­va­tel­ským hod­no­ce­ním kar­to­gra­fic­kých výstu­pů, apli­ka­cí men­tál­ních map v kul­tur­ní geo­gra­fii či samot­nou didak­ti­kou geo­gra­fie. A v posled­ní době také Papu­án­ci a tím, jaký vliv mají na jejich život moder­ní tech­no­lo­gie. Nedáv­no se vrá­til z ves­ni­ce Yawan, leží­cí v “údo­lí” řeky Uru­wy (pro srov­ná­ní zhru­ba ve stej­né výš­ce jako náš Pra­děd), v mís­tech, kde se do vele­to­ku kaská­do­vi­tým vodo­pá­dem dra­ma­tic­ky napo­ju­je hor­ská řeka Yabem.

Dnešní svět je jedna velká, globalizovaná vesnice

Ano, exis­tu­jí odleh­lej­ší mís­ta, ale i do vět­ši­ny z nich dnes již pro­ni­kl inter­net a moder­ní tech­no­lo­gie, a tím i vliv moder­ní civi­li­za­ce. Prá­vě ten­to feno­mén je před­mě­tem pozo­ro­vá­ní dok­to­ra Bláhy a jeho kole­gy, kul­tur­ní­ho antro­po­lo­ga Mar­ti­na Sou­ku­pa, a je pod­le nich novou výzvou pro dneš­ní kul­tu­ro­lo­gy, antro­po­lo­gy a geo­gra­fy (a konec­kon­ců jis­tě i pro archi­tek­ty či doku­men­ta­ris­ty). V člán­ku, kte­rý vče­ra vyšel v maga­zí­nu UNIVERSITAS, hovo­ří Jan D. Blá­ha napří­klad o tzv. vir­tu­ál­ním sou­sed­ství, o prak­tic­kých roz­dí­lech mezi živo­tem v Ústí a v Yawa­nu, o ukra­de­ných sle­pi­cích a zlá­ma­né holi nebo o tom, jak chut­ná papou­šek.

Máme radost, že Uni­ver­zi­ta seve­ru, kon­krét­ně PřF UJEP, může spo­lu­pra­co­vat s tak­to význam­ným odbor­ní­kem, a pře­je­me panu Blá­ho­vi mno­ho úspě­chů při dal­ší výzkum­né čin­nos­ti, nejen v oblas­ti Papuy-Nové Gui­ney.