Ústí je plné zdravých těl

Seminář o nových trendech ve výuce tělesné výchovy.

Začal prá­vě dnes a na PF UJEP pobě­ží do pát­ku 14. 9. Zaští­til ho pan rek­tor Balej spo­leč­ně s (naší vel­kou fot­ba­lo­vou nadě­jí) děka­nem peda­go­gic­ké fakul­ty Pavlem Dou­lí­kem a vedou­cím KTVS, Ladi­sla­vem Blá­hou. Co dělat, aby se žáci z tělo­cvi­ku “neu­lej­va­li”? V prv­ní řadě zaří­dit, aby se nenu­di­li. O nápa­dy, jak na to, se letos posta­rá mis­tr ČR v latin­sko-ame­ric­kých tan­cích a dvoj­ná­sob­ný vítěz Star­dan­ce Jan Onder, něko­li­ka­ná­sob­ný mis­tr ČR v bad­min­to­nu a olym­pi­o­nik Petr Kou­kal či autor výchov­né filo­so­fie Kame­véda a otec hrá­če NHL, Pavel Zacha.

Čím opepřit Tyrše

Prv­ky tan­ce, Nor­dic run­ning, bad­min­ton, aero­bic, psy­cho­mo­to­ric­ké čin­nos­ti nebo blind foot­ball… O těch­to a dal­ších akti­vi­tách budou hovo­řit jed­not­li­ví před­ná­še­jí­cí. Což ovšem není to správ­né slo­vo, pro­to­že tohle nebu­de žád­ná pře­hlíd­ka mlu­ví­cích hlav. Tady se bude makat. Účast­ní­ci vzdě­lá­va­cí­ho semi­ná­ře si všech­ny dis­ci­plí­ny vyzkou­ší na vlast­ní kůži. My může­me jen dou­fat, že z nich lek­to­ři tu kůži nesedřou, aby se ve stej­ně hoj­ném počtu jako letos, moh­li zúčast­nit i příští rok.