Do 10 let budou učitelé chybět…”

O které konkrétní specializace půjde?

Zejmé­na o uči­te­le mate­ma­ti­ky, pří­ro­do­věd­ných před­mě­tů a cizích jazy­ků, říká v reak­ci na člá­nek v posled­ním čís­le maga­zí­nu UNIVERSITAS děkan naší peda­go­gic­ké fakul­ty doc. Paed­Dr. Pavel Dou­lík, Ph.D. Odliv zájmu o stu­di­um uči­tel­ství má růz­né důvo­dy, zce­la jis­tě je však na mís­tě zamys­let se i nad výší pla­tů těch uči­te­lů, kte­ří budou­cí uči­te­le při­pra­vu­jí. Tedy peda­go­gů na peda­go­gic­kých fakul­tách, jejichž mzdy jsou dnes lec­kde dokon­ce i pod úrov­ní mezd v regi­o­nál­ním škol­ství.

Hlavní je začít jednat. A motivovat mladé akademiky k setrvání v kraji.

Nedo­stat­kem uči­te­lů všech stup­ňů se zabý­vá­me pra­vi­del­ně na kaž­dém jed­ná­ní Aso­ci­a­ce děka­nů peda­go­gic­kých fakult ČR. Ačko­li se situ­a­ce liší ve vel­kých měs­tech (Pra­ha, Brno) a v regi­o­nech, jeden rys mají spo­leč­ný – do 10 let budou uči­te­lé chy­bět. Půjde zejmé­na o uči­te­le mate­ma­ti­ky, pří­ro­do­věd­ných před­mě­tů a cizích jazy­ků. Je smut­né, že ačko­li na ten­to stav upo­zor­ňu­je­me jako před­sta­vi­te­lé fakult při­pra­vu­jí­cích uči­te­le již více než 10 let, sna­hy o nápra­vu se obje­vu­jí až v posled­ních dvou letech. Záslu­hu na tom má býva­lá minis­try­ně Vala­cho­vá a sou­čas­ný minis­tr Pla­ga. Jed­ná se však o opat­ře­ní nesys­té­mo­vá, kte­rá se vždy týka­jí kon­krét­ní­ho roku. A zatím­co mzdy v regi­o­nál­ním škol­ství ros­tou v posled­ní době sys­té­mo­vě, na fakul­tách při­pra­vu­jí­cí uči­te­le to tak není. Může se tedy v brz­ké době stát, že nám (nejen) mla­dí aka­de­mi­ci mís­to  dok­tor­ské­ho stu­dia a roz­vo­je aka­de­mic­ké dráhy budou odchá­zet pryč a pří­pra­va budou­cích uči­te­lů tak utr­pí dal­ší ránu. A neza­po­meň­me, že se tak dosta­ne­me do spi­rá­ly úpad­ku – budou­cí uči­te­lé budou nekva­lit­ně při­pra­vo­vá­ni, zájem o stu­di­um uči­tel­ství (i vli­vem demo­gra­fic­ké křiv­ky) kle­sá a ve výsled­ku budou pro­du­ko­vá­ni tako­ví absol­ven­ti, jejichž peda­go­gic­ké půso­be­ní ve ško­lách ovliv­ní dal­ší gene­ra­ce. Jen dou­fej­me, že zde bude ocho­ta ten­to gor­dic­ký uzel roze­tnout co nejdří­ve, pro­to­že už vče­ra bylo poz­dě…” komen­tu­je toto žha­vé téma Pavel Dou­lík.

Dodejme, že pokud selže i fond F, je tu ješ­tě mož­nost vyu­žít plán B, přes­ně­ji řeče­no “nou­zo­vý plán”…ehm.