Studenti z Ústí a Drážďan hodnotí městské ekosystémy

Zelenomodrý Děčín

I díky tomu, že naše uni­ver­zi­ta leží tak blíz­ko hra­nic s Němec­kem, se nám daří cel­kem čile spo­lu­pra­co­vat se zahra­nič­ní­mi uni­ver­zi­ta­mi. V pro­jek­tu BIDELIN (Hod­no­ty eko­sys­té­mo­vých slu­žeb, bio­di­ver­zi­ty a zeleno‑modré infrastruk­tu­ry ve měs­tech na pří­kla­du Dráž­ďan, Liber­ce a Děčí­na) si stu­den­ti a dok­to­ran­di FSE UJEP, PřF UJEP a FŽP UJEPHochschu­le Anhalt v Bernbur­gu a z TU Dre­sden, pod vede­ním Ing. Jiří­ho Lou­dy, Ph.D., posví­ti­li na měs­to Děčín a jeho pří­rod­ní prv­ky z tak­zva­né zele­né a mod­ré infrastruk­tu­ry. Vzhle­dem k tomu, že Děčín je blíz­ko a záro­veň jed­no z nej­ze­le­něj­ších měst ČR, se to zdá jako logic­ká vol­ba.

K čemu jsou podobné projekty dobré?

V tomhle pro­jek­tu se stu­den­ti učí pozná­vat, jak význam­ně mohou zeleň a voda, za před­po­kla­du, že se s nimi dob­ře hos­po­da­ří, zaho­jit bola­vé puchý­ře pře­hří­va­jí­cích se a vysy­cha­jí­cích měst­ských pro­stor a jak se s těmi­to dvě­ma pomoc­ní­ky, zele­ným a mod­rým, dá zachá­zet v rám­ci měst­ské­ho plá­no­vá­ní. Tak­zva­ný kon­cept eko­sys­té­mo­vých slu­žeb zahr­nu­je jak řeše­ní pro pohl­co­vá­ní pří­liš­né­ho tep­la z roz­pá­le­ných ulic, tak napří­klad i mož­nos­ti zadr­žo­vá­ní vody v kra­ji­ně v obdo­bí sucha či nao­pak její­ho zasa­ko­vá­ní v obdo­bí dešťů. To všech­no bude­me, zdá se, potře­bo­vat čím dál tím víc.

A exis­tu­je urči­tá šan­ce, že pokud si dneš­ní mla­dí lidé budou za pár let, na vrcho­lu svých poli­tic­kých či pod­ni­ka­tel­ských, pří­pad­ně stát­ně-správ­ních kari­ér z mlá­dí pama­to­vat, že to mod­ré, co chla­dí, prou­dí, stří­ká, vypa­řu­je se a bub­lá, se dá pou­žít i jinak, než jen na roze­hná­ní demon­stra­ce, a že to zele­né, co stí­ní, kry­je, tlu­mí, hla­dí po duši a absor­bu­je CO2, se dá vyu­žít i jinak, než jako “křo­ví” (ať už na ukry­tí před roz­váš­ně­ný­mi pen­dre­ky nebo na pódi­um pro kape­lu typu Slo­ky), bude se nám ve měs­tech dařit lépe. Nebo ale­spoň stej­ně dob­ře jako dnes.

Vivat respub­li­ca. A spo­lu s ní i její oby­va­te­lé. Spo­ko­je­ně a udr­ži­tel­ně.