Ceny rektora 2018 předány

Ceremoniál předávání byl oslavou akademických úspěchů UJEP

To si tak jde­te z rau­tu po pře­dá­vá­ní Cen rek­to­ra do kan­ce­lá­ře pro kabát a ve výta­hu se potká­te s paní uklí­zeč­kou. Čeká­te, že řeč se pove­de o tom, jak se tam dole v Mul­ti­funkč­ním cen­t­ru bude muset uklí­zet. A ono ne. “To jsem byla až pře­kva­pe­ná, kolik máme na té naší uni­ver­zi­tě šikov­ných lidí,” řek­la paní uklí­zeč­ka a s úsmě­vem odkrá­če­la setmě­lým kam­pu­sem smě­rem k domo­vu.

Tak se na ně příš­tě přijď­te také podí­vat. Letos s nimi byla cel­kem legra­ce. Váž­ně: foto­al­bum z cen rek­to­ra