Místo terária raději mikroskop

Chcete mít z dítěte učitele nebo mučitele?

Víme, uči­tel dnes nemá mno­ho vyhlí­dek na poho­dl­ný, finanč­ně zajiš­tě­ný život. Nicmé­ně věří­me, že i tak by vět­ši­na z vás chtě­la radě­ji to prv­ní. V dneš­ním uspě­cha­ném tem­pu není čas­to mož­né posta­vit péči o domá­cí maz­líč­ky, kte­ré jsme dětem poří­di­li jen tak pro radost, na prv­ní mís­to. Pro­to chce­me spo­lu se Zdeň­kem Knot­kem, kte­rý v aktu­ál­ním čís­le časo­pi­su Uni­ver­si­tas píše o sou­čas­ném tren­du cho­vu cizo­kraj­ných zví­ře­cích dru­hů, ape­lo­vat na všech­ny, kdo uva­žu­jí o tom, že koneč­ně pod­leh­nou a kou­pí dětem něja­ké­ho toho bez až 8nohého kama­rá­da: roz­mys­le­te si, jest­li bude­te mít čas a pro­stor věno­vat se mu tak, jak sku­teč­ně potře­bu­je. A jest­li by neby­lo lep­ší, věno­vat ten čas a pro­stor tře­ba tomu, že se ve svém potom­ku poku­sí­te roz­vi­nout zájem o vědu.

Může­te začít tře­ba tím, že mu kou­pí­te mik­ro­skop a uká­že­te mu, že u vás doma (i přes peč­li­vý před­vá­noč­ní úklid) již nyní pře­bý­vá spous­ta maz­líč­ků. Jen zkrát­ka nejsou vidět oby­čej­ným okem…

P. S. Mimo­cho­dem, pta­li jsme se našich bohe­mis­tů a řek­li nám, že pro úče­ly tak­to osvě­to­vě pro­spěš­né­ho člán­ku může­me klid­ně tvr­dit, že slo­vo “terá­ri­um” nepo­chá­zí od slo­va “ter­ra”, tedy “země”, ale od slova“terorizovat”.