Smart mobilita? Sdílení je radost!

Ať už sdílíte zážitky nebo prostor v autě.

Jak chytře na mobi­li­tu v době, kdy autem potře­bu­je jez­dit sko­ro kaž­dý? Kdy­bys­te žili v Nebras­ce, zru­ši­li bys­te pros­tě jeden lán kuku­ři­ce a při­sta­vě­li dál­nič­ní pruh, kte­ré­mu se říká “car­pool lane” a mohou v něm, když je zácpa, jez­dit auta s více než jed­ním pasa­žé­rem.

Jen­že vy žije­te v Ústí. Labe se vypus­tit nedá (i když, pokud nepři­jme­me něja­ká chyt­rá řeše­ní, na nichž mimo­cho­dem také pra­cu­je naše fakul­ta soci­ál­ně-eko­no­mic­ká, mož­ná brzy samo vyschne) a z nej­vět­ší­ho pís­kov­co­vé­ho kaňo­nu v Evro­pě, na kte­rý se k nám jez­dí dívat lidé z celé­ho svě­ta, si pře­ce ukra­jo­vat nebu­de­me, to by byla ško­da. O kva­li­tě živo­ta, nega­tiv­ně ovliv­ně­né dopa­dy auto dopra­vy na lid­ské zdra­ví a život­ní pro­stře­dí, ani nemluvě.

Co tedy s tím? Odpo­vě­dí na tuto otáz­ku se odbor­ní­ci z FSE, FŽP, PřF a FUD UJEP zabý­va­jí v pro­jek­tech, jako je Smart City — Smart Regi­on — Smart Com­mu­ni­ty. V sou­čin­nos­ti s Fakul­tou dopra­vy ČVUT, ICU­Kem a Ústec­kým kra­jem došlo během pro­sin­co­vé­ho semi­ná­ře k pre­zen­ta­ci výzkum­ných akti­vit a ote­vře­la se dis­ku­ze o kon­krét­ních mož­nos­tech spo­lu­prá­ce a zavá­dě­ní teo­re­tic­kých výstu­pů z pro­jek­tů našich věd­ců do regi­o­nál­ní pra­xe.

Věří­me, že kro­mě zamýš­le­né­ho výsled­ku sní­že­ní naje­tých vozo-kilo­me­t­rů a nega­tiv­ní­ho efek­tu auto­mo­bi­lo­vé dopra­vy na lid­ské zdra­ví a život­ní pro­stře­dí pocí­tí­me díky těm­to spo­leč­ným akti­vi­tám kra­je a odbor­ní­ků z naší uni­ver­zi­ty i dal­ší pozi­ti­va, kte­rá ke zlep­še­ní kva­li­ty živo­ta také zce­la nepo­chyb­ně při­spí­va­jí. Na kole či při spo­lu­jízdě se toho totiž dá zažít mno­hem víc, než když si své poza­dí v autě veze­te sami.

I když…