Palachův týden na UJEP

FF a FUD UJEP poukazují na aktuálnost Palachova odkazu.

Dvě naše fakul­ty se ten­to týden spo­jí při orga­ni­za­ci akce při­po­mí­na­jí­cí čin Jana Pala­cha, jeho důvo­dy a jeho vliv na spo­le­čen­ské udá­los­ti až do dneš­ní doby. Jan Palach se 16. 1. 1969 upá­lil. Na pro­test pro­ti potla­čo­vá­ní svo­bod a pasiv­ní­mu pří­stu­pu veřej­nos­ti.

Stej­ně jako 50 let zpát­ky, i dnes je odkaz Jana Pala­cha hoř­ce aktu­ál­ní. Je to, slo­vy Vác­la­va Hav­la, výzva k akti­vi­tě, k důsled­né­mu boji za vše, co pova­žu­je­me za správ­né. A také upo­mín­ka toho, jak jed­no­du­še se ve věci boje za vlast­ní svo­bo­du nechá­me uko­lé­bat k spán­ku a jak nebez­peč­né to může být.

Vzdělání je základem svobody

A také nám to při­po­mí­ná, jak moc důle­ži­tým před­po­kla­dem svo­bod­né spo­leč­nos­ti je vzdě­lá­ní. Nedáv­no jsme tu psa­li o zvlášt­ním časo­prosto­ru, kte­rý lze na uni­ver­zi­tě zaku­sit. O časo­prosto­ru, kte­rý nemů­že, nesmí pod­lé­hat běž­né­mu poža­dav­ku na výkon. O časo­prosto­ru, v němž se rodí obje­vy, ino­va­ce a díky němuž se spo­leč­nost roz­ví­jí.

Dnes k tomu dodejme, že je to záro­veň časo­prostor, kte­rý, na roz­díl od toho běž­né­ho, čas­to až přespří­liš stre­su­jí­cí­ho, usop­tě­né­ho a ubí­je­jí­cí­ho, záro­veň zaklá­dá mož­nost svo­bo­dy. Svo­bo­dy myš­le­ní i koná­ní skr­ze vědě­ní. Pro­to­že jedi­ně, když víme, může­me svo­bod­ně zvo­lit.

Zkus­me tedy (nejen ten­to týden) neza­po­mí­nat na to, že svo­bod­nou vol­bu (nejen tu poli­tic­kou, ale i jakou­ko­li osob­ní či pro­fes­ní) lze usku­teč­nit pou­ze teh­dy, když se člo­věk nene­chá mani­pu­lo­vat (zko­rum­po­va­ný­mi poli­ti­ky, médii, ale tře­ba i rodi­nou, náro­dem, dobou…). A mani­pu­lo­vat nelze pou­ze s tím, kdo se neu­stá­le učí, vzdě­lá­vá, roz­ví­jí.

Stu­den­ti byli, jsou a budou hyb­nou silou spo­leč­nos­ti. Hyb­nou silou k její­mu pozi­tiv­ní­mu roz­vo­ji.

Jsme jim za to vděč­ní.