Dětská práce na FSI UJEP?

Neděste se, to jen předlická základní škola navštívila laboratoře techniky na naší fakultě strojního inženýrství.

Žáci osmých a devá­tých tříd základ­ní ško­ly v Před­li­cích se na FSI UJEP při­šli podí­vat, jakou že to má tech­ni­ka vlast­ně budouc­nost. Sku­teč­nost, že žijí a vzdě­lá­va­jí se v uni­ver­zit­ním měs­tě, a zejmé­na sku­teč­nost, že ten­to fakt reflek­tu­jí svý­mi akti­vi­ta­mi i jejich peda­go­go­vé, jim totiž dává jed­nu vel­kou výho­du. Inspi­ro­vat se a nadchnout pro život, kte­rý jim vyso­ko­škol­ské vzdě­lá­ní nabí­zí. Bez dojíž­dě­ní, bez nut­nos­ti shá­nět kolej či pri­vát, bez toho, aby si muse­li zvy­kat na cizí pro­stře­dí. Tyhle děti jsou tu doma a uni­ver­zi­tu mají za rohem.

Ať už se tedy roz­hod­nou pro kte­rou­ko­li z našich 8 fakult (a nut­no podotknout, že FSI UJEP s význam­ný­mi odbor­ní­ky a moder­ní­mi labo­ra­to­ře­mi plný­mi špič­ko­vých tech­no­lo­gií by pro rych­lý kari­ér­ní start byla skvě­lou vol­bou), čeká je dob­ro­druž­ná, ale hlav­ně vědo­má a svo­bod­ná ces­ta živo­tem v regi­o­nu, kte­rý se teď to, co bohu­žel nemohl dopřát jejich rodi­čům, sna­ží boha­tě vyna­hra­dit prá­vě nastu­pu­jí­cím gene­ra­cím.

Tech­ni­ka má budouc­nost! Tak ji nepro­švih­ně­te!