Erasmus+ není leháro!

I když to třeba na první pohled nevypadá, Erasmus+ formuje budoucí generace.

Neří­kal snad Komen­ský, že se to má? Stu­do­vat, potom chví­li ces­to­vat a zase stu­do­vat? Říkal! A víte proč? Pro­to­že když chce­te dát do led­nič­ky slo­na, musí­te vyn­dat žira­fu. Zkrát­ka a dob­ře, když se stu­di­um pro­lo­ží ces­to­vá­ním a pra­xí, změ­ní se pro­stře­dí, kli­ma, režim, uvol­ní se něja­kým zázra­kem ve stu­do­va­ných hla­vách mís­to pro dal­ší nálož vědo­mos­tí.

Vždyc­ky, když se někdo odně­kud z dale­ka vrá­tí, sví­tí ješ­tě něja­kou dobu poté jakým­si dru­hem radi­o­ak­tiv­ní­ho záře­ní. Vyprá­ví zážit­ky z cest, orga­ni­zu­je, pře­ky­pu­je ener­gií, nad­še­ním pro ino­va­ce… A čas­to prá­vě teh­dy zásad­ně změ­ní smě­řo­vá­ní své­ho živo­ta. Mno­ho úspěš­ných lidí popi­su­je prá­vě zku­še­nost s ces­to­vá­ním, stu­di­em v zahra­ni­čí či zkrát­ka něja­kým zážit­kem odji­nud jako for­mu­jí­cí pro svou budouc­nost. Ostat­ně, jis­tě jste mno­há z těch­to vyprá­vě­ní sami vyslech­li ve Vědec­ké knihov­ně UJEP, kte­rá se těm­to téma­tům čas­to věnu­je.

Jed­not­li­vé fakul­ty UJEP se v sou­čas­né době inten­ziv­ně věnu­jí výbě­ro­vým říze­ním na výjezdy svých stu­den­tů na zahra­nič­ní poby­ty a stá­že. Dou­fá­me, že i letos vyje­de za hra­ni­ce všed­ních dní co nej­ví­ce lidí z naší uni­ver­zi­ty. A těší­me se, že se pak zase vrá­tí roz­sví­tit náš regi­on.